teachers-meeting Με τη λήξη του Α’ τριμήνου σχολ. έτους 2014-15 πραγματοποιήθηκε παιδαγωγική σύσκεψη των εκπαιδευτικών του σχολείου με θέμα την εκτίμηση της προόδου των μαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Κατά τη σύσκεψη αυτή επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στην πρόσκτηση του περιεχομένου του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσίασης της ύλης στα σχολικά εγχειρίδια καθώς και θέματα έκτασης και οργάνωσης του περιεχομένου των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ορισμένων διδακτικών αντικειμένων. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη υποστηρικτικής παρέμβασης για ορισμένους από τους μαθητές του σχολείου, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη στελέχωσης του Τμήματος Ένταξης και της απουσίας διαθέσιμων ωρών προς συμπλήρωση από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς  του σχολείου για την ενδεχόμενη λειτουργία Τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τέλος, αντικείμενο της σύσκεψης ήταν και θέματα αξιολόγησης- βαθμολόγησης των μαθητών, εν όψει της κατάθεσης της βαθμολογίας Α’ τριμήνου.

vathmoiΣε ότι αφορά την αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 8/95, Π.Δ. 121/95 και Π.Δ. 201/98 ) και τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτή  γίνεται ως εξής:

Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:

α. Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδ/κή μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες

Μέσα από τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης. Εκτός από τα συγκεκριμένα μαθησιακά του επιτεύγματα, αξιολογούνται:

 • η προσπάθεια που καταβάλλει
 • το ενδιαφέρον του και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
 • τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • η ακρίβεια στο λόγο
 • η κριτική αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων
 • η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
 • η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας κ.τ.λ.

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. Στο σχολείο μας για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε το ακόλουθο Φύλλο Περιγραφικής Αξιολόγησης, ως προσάρτημα στο Φύλλο Ημερήσιου Ελέγχου ( το συγκεκριμένο Φύλλο είναι για υπηρεσιακή χρήση και δεν δίδεται στους γονείς των μαθητών όπως οι έλεγχοι προόδου των μεγαλύτερων τάξεων).

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:

Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:

 • Άριστα (Α’)
 • Πολύ Καλά (Β’)
 • Καλά (Γ’)
 • Σχεδόν Καλά (Δ’)

Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:

 • Άριστα (9-10)
 • Πολύ Καλά (7-8)
 • Καλά (5-6)
 • Σχεδόν Καλά (1-4)

Προαγωγή- επανάληψη τάξης

 • Οι μαθητές των Α΄και Β΄ τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη.
 • Οι μαθητές των τάξεων Γ΄και Δ΄ προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός από Δ.
 • Οι μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄ προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος είναι από 4,5 και πάνω.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του α΄10ήμερου του Ιουνίου ή του α΄15νθήμερου του Σεπτεμβρίου και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως, σύμφωνα με την εγκύγκλιο Φ7/ 238/Γ1/576/26-04-1995 του Υπουργείου Παιδείας, το θέμα της επανάληψης της τάξης για τους μαθητές με προβλήματα μάθησης δεν αφορά μόνο το δάσκαλο της τάξης, αλλά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια του σχολικού συμβούλου και σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου.