Προγραμματισμός

[2019-2020]

Ετήσιος Προγραμματισμός 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

Ο προγραμματισμός δράσεων του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2019-20 στηρίχθηκε στα εξής:

 • στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε βάθος τριετίας
 • στις δράσεις του 1ου έτους λειτουργίας
 • στον νόμο 4547/2018, στην Υ.Α. 4299/2018 και στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, έλαβε υπόψη του τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ως ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της νέας δομής:

 • το κτηριακό πρόβλημα: ένας μικρός ανεπαρκής χώρος για δεκατέσσερα άτομα με ελπίδα τη μεταστέγαση,
 • τη δυσλειτουργία των υπηρεσιακών μετακινήσεων που βιώσαμε τον προηγούμενο χρόνο και
 • την ανεπάρκεια του εξοπλισμού σε ό,τι αφορά τηλεφωνικές γραμμές, Η/Υ, δυνατότητα τηλεδιασκέψεων με τα 24 νησιά των Κυκλάδων.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, και με την ελπίδα να καθοριστεί σαφώς το πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και διαδικαστικά θέματα υλοποίησης των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών δράσεων, ο προγραμματισμός μας σχεδιάστηκε ως εξής:

Πραγμάτωση της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

για το σχολικό έτος 2019-2020

Α. Επιστημονική – παιδαγωγική υποστήριξη όλων των Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες νησιωτικότητας της Περιφέρειάς μας δημιουργούν δυσκολία στην αναγκαία και συστηματική δια ζώσης επικοινωνία μας με τα σχολεία. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με ορισμό συγκεκριμένων ημερών ανά μήνα, για εξ αποστάσεως επικοινωνία του/της Σ.Ε.Ε. με κάθε σχολείο περιοχής ευθύνης του/της και την καταγραφή των συμπερασμάτων ή προβλημάτων για περαιτέρω αξιοποίηση από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Επιβάλλεται η ενίσχυση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία όλων των Σ.Ε.Ε. με τα σχολεία τους.

 • Υποστήριξη όλων των Εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των Εκπαιδευτικών των Τάξεων Υποδοχής, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης μας.
 • Υποστήριξη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως και των Εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης και υποστηρικτικών δομών.
 • Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή όλων των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ.
 • Υποστήριξη της διδασκαλίας όλων των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Επικοινωνία δια ζώσης και εξ αποστάσεως προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις αλλαγές στη Γ΄ Λυκείου, χορήγηση οδηγιών διδασκαλίας με χρονοδιάγραμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη του έργου όλων των Αναπληρωτών ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο.
 • Παροχή ανάλογης επιστημονικής καθοδήγησης με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
 • Παροχή παιδαγωγικής – επιστημονικής καθοδήγησης για την αποτελεσματική επίλυση αναδυόμενων κρίσεων στη σχολική κοινότητα.
 • Ενεργός συμμετοχή στη Θεματική Εβδομάδα και σε άλλες θεματικές εκπαιδευτικές δράσεις που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Επιστημονική εποπτεία και παρακολούθηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» από τους αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Στόχος όλων των Σ.Ε.Ε. παραμένει η όσο το δυνατόν συχνότερη δια ζώσης επικοινωνία για υποστήριξη και καθοδήγηση όλων των Εκπαιδευτικών.

Β. Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων:

Ι. Για όλους τους Εκπαιδευτικούς, Γενικής και Ειδικής αγωγής, σχετικά με θέματα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. Γενικής Αγωγής, τα Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου και Νάξου και άλλους φορείς.

ΙΙ. Για τους Εκπαιδευτικούς των ίδιων ειδικοτήτων: εφόσον ενδείκνυται η θεματολογία, ερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες δομές.

 • Διοργάνωση συνεδρίου ή επιμορφωτικών διημερίδων/ημερίδων, συμποσίων.
 • Οργάνωση πολυθεματικών επιμορφωτικών ημερίδων στα νησιά των Κυκλάδων, με τη συνεργασία Σ.Ε.Ε. διαφορετικών ειδικοτήτων και από το 1ο και από το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, ανάλογα με τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων ανά γνωστικό αντικείμενο μεμονωμένα ή με συνεργασία μεταξύ των Σ.Ε.Ε..

Όσον αφορά στη Δημοτική Εκπαίδευση, θα δοθεί έμφαση στην παρακάτω θεματολογία: 1. Οργάνωση και προγραμματισμός σχολικής χρονιάς 2. Θέματα διδασκαλίας και μάθησης 3. Τάξεις Υποδοχής 4. Ολιγοθέσια Σχολεία 5. Διαχείριση τάξης και 6. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

 • Υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων.
 • Ενθάρρυνση υλοποίησης συνεργασιών και δειγματικών διδασκαλιών μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων ενδοσχολικά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.
 • Οργάνωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκτός διδακτικού ωραρίου με εθελοντική συμμετοχή των Εκπαιδευτικών (σύγχρονα και ασύγχρονα προγράμματα).
 • Δράσεις για άνοιγμα όλων των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία.

Πάντοτε κύριος στόχος παραμένει η δια ζώσης επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση συνεργασιών των δύο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου θα επιδιωχθεί ο από κοινού σχεδιασμός και συντονισμός ορισμένων επιμορφωτικών δράσεων με την εμπλοκή Σ.Ε.Ε. και από τα δύο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Γ. Άλλες δράσεις – Συνεργασίες:

Ενθάρρυνση των Εκπαιδευτικών στην ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ενθάρρυνση της εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών ανάλογα με τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά δεδομένα κάθε περιοχής.

Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (π.χ. ψηφιακής δημιουργίας, υπολογιστικής σκέψης Bebras), σε καλλιτεχνικές Εκθέσεις, σε πολλαπλές δράσεις (π.χ. φεστιβάλ τέχνης), σε αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις, και για συνέργειες με Συλλόγους Γονέων, Δήμους και άλλους φορείς.

Συμμετοχή και υποστήριξη του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Συνεργασία με συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους γονέων, μεταλυκειακά ή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για θέματα προγραμματισμού – αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου εφόσον αυτό ζητηθεί.

Εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής – Συνεργασίες με υπηρεσίες και φορείς

Συμμετοχή σε κοινές συσκέψεις με: τη Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και των άλλων δομών.

Οργάνωση συναντήσεων/συσκέψεων με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες, τους Προϊσταμένους και τις Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων για την εξέταση παιδαγωγικών θεμάτων, την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαχείριση κρίσεων ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο από κοινού διοργάνωσης επιμορφώσεων, της παρακολούθησης και της εποπτείας του Φορέα.

Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για γονείς με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης και αγωγής έπειτα από πιθανή συνεργασία και με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου και Νάξου.

Σύνταξη προτάσεων των Σ.Ε.Ε. προς το Ι.Ε.Π., ανά γνωστικό αντικείμενο.

 Συντονισμός των Υποστηρικτικών Δομών

 Συντονισμός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Κ.Ε.Σ.Υ. :

Ενημέρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για δράσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και οργάνωση από κοινού συνεδριάσεις με τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ.. Συνεργασίες και από κοινού επιμορφωτικές δράσεις σε εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέματα: 1. Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2. Σχολικής βίας – προγράμματα διαμεσολάβησης.

 Συντονισμός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι στις αντίστοιχες θέσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Εν τούτοις, και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου όπου υπάρχουν Υπεύθυνοι, αυτοί δεν επαρκούν για τις ανάγκες των σχολείων μιας τέτοιας ευρείας περιοχής.  Συνεπώς, η δομή έχει αποδυναμωθεί και η άσκηση του έργου της καθίσταται δυσχερής. Απαιτείται ο εκ βάθρων επανασχεδιασμός της.

Η πρόταση του Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής είναι να σταλούν τα δέοντα έγγραφα προς την ιεραρχία, ώστε να δημιουργηθεί μία δομή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με επαρκές προσωπικό, που θα έχει ως στόχο:

 • την τεχνική υποστήριξη στα υπολογιστικά συστήματα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • την παιδαγωγική και τεχνική στήριξη των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Συντονισμός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Ε.Κ.Φ.Ε. : Καθορισμός ετήσιων συναντήσεων σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση του έργου των Ε.Κ.Φ.Ε. με στόχο την ανατροφοδότηση και την επιστημονική υποστήριξη του έργου τους. Παρακολούθηση των συναντήσεων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Μέτρα για την εργαστηριακή υποστήριξη των Εκπαιδευτικών των νησιών ευθύνης των Ε.Κ.Φ.Ε. εκτός έδρας.

Συνεργασίες Κ.Ε.Σ.Υ. – Ε.Κ.Φ.Ε. : Επιμορφωτικές συναντήσεις στα Ε.Κ.Φ.Ε. σε συνεργασία με Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου και Νάξου.

Επιστημονική Εποπτεία Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.): Προγραμματισμός, συνεργασία και παρακολούθηση του έργου των Υπευθύνων των Τμημάτων Φ.Α.ΣΧ.Α. από τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με στόχο την υποστήριξη του έργου τους. Συστηματική ενημέρωση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη διενέργεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την υλοποίηση αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. κολύμβηση), την εύρυθμη υλοποίηση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  κ.ά.. Επισημαίνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί Υπεύθυνος/η Τμήματος Φ.Α.ΣΧ.Α. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κυκλάδων. Κατά συνέπεια, δυσχεραίνεται η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, σχολικών αγώνων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων κ.ά., γεγονός που τονίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει και του Ολυμπιακού Έτους 2020 που έπεται.

[2018-2019]

Όπως ομόφωνα αποφασίσθηκε κατά τη 2η Τακτική Συνεδρίαση (Πράξη 2η/30-11-2018) της Ολομέλειας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσεων του στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:

 • Μελέτη των Εκθέσεων Απολογισμού των Σχολικών Μονάδων και των αντίστοιχων Προγραμματισμών.
 • Ομαδοποίηση αναγκών Σχολικών Μονάδων και, βάσει αυτών, οργάνωση και επιμορφωτική τους υποστήριξη.
 • Ενθάρρυνση και να υποστήριξη συνεργασίας των Σχολικών Μονάδων που αποτελούν «Ομάδες» ή/και «Ενότητες» Σχολείων.
 • Οργάνωση ενημερωτικών, επιμορφωτικών συναντήσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς των ίδιων ειδικοτήτων. Εφόσον ενδείκνυται η θεματολογία, διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με άλλες δομές.
 • Καθορισμός πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
 • Παροχή ανάλογης επιστημονικής καθοδήγησης, με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
 • Συμβατότητα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, παράλληλα με την ενθάρρυνση εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών, ανάλογα προς τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, των μαθητών/θητριών, καθώς και αναγκών που επιτάσσουν τα κοινωνικά δεδομένα κάθε περιοχής.
 • Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών, ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για γονείς, με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων μάθησης και αγωγής, σε συνεργασία με ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α..
 • Οργάνωση κοινών συσκέψεων με τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες Εκπαίδευσης τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων και των υπόλοιπων Δομών, με στόχο την εξέταση παιδαγωγικών θεμάτων, την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαχείριση κρίσεων ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες και να οργάνωση συναντήσεων συνεργασίας με τους Συλλόγους των Διδασκόντων. Παροχή επιστημονικής και συμβουλευτικής στήριξης – διαχείριση κρίσεων.
 • Συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες σχετικά με θέματα προγραμματισμού – αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, οργάνωση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων, θέματα βιβλιοθηκών και παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που δυσκολεύεται ή αδυνατεί να αντιμετωπίσει το Σχολείο.
 • Συνεργασία με μαθητικές κοινότητες, συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους γονέων, μεταλυκειακά ή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Άσκηση καθηκόντων παιδαγωγικής – επιστημονικής ευθύνης σε σχέση με εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των όμοιων κλάδων που θα πραγματοποιείται με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για αμφίδρομη επικοινωνία, συνεργασία και επιμόρφωση, με εστίαση κυρίως στην επίλυση των προβλημάτων καθημερινής εκπαιδευτικής λειτουργίας, με οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών από κοινού με τους αρχαιότερους εκπαιδευτικούς για τους νεότερους.