Συνθετικές, Δημιουργικές εργασίες (Γυμνάσιο, Λύκειο)

Γυμνάσιο (εκπαιδευτικό υλικό ενδοσχολικών επιμορφώσεων)
Συνθετικές δημιουργικές εργασίες (γενική παρουσίαση)
Έντυπο επιμορφωτικού υλικού
Παρουσίαση για μαθήματα της ομάδας Γ (διαθεματικό)
Παράδειγμα για μαθήματα της ομάδας Γ (Φυσική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, Πληροφορική)
1η διδακτική ώρα
2η διδακτική ώρα

Λύκειο (εκπαιδευτικό υλικό ενδοσχολικών επιμορφώσεων)
Δημιουργικές εργασίες (φάκελος εκπαιδευτικού υλικού)