Νομοθεσία

Αναδιοργάνωση Δομών Εκπαίδευσης [Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’)]

Έναρξη Λειτουργίας ΠΕΚΕΣ [Φ.351.1/49/167596/Ε3/08.10.2018 (ΦΕΚ 4511/15.10.2018 τ. Β‘)]

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ 4299/27-09-2018 τ. β’)

Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών [Τροπ. Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/01.08.2017 τ. Α’), Άρθρο 23 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’)]