Προσωπικό

Το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου, της οποίας προΐσταται η Περιφερειακή Διευθύντρια κυρία Μαρκέλλα Παραμυθιώτου.

Η οργανωτική του διάρθρωση περιλαμβάνει:
Την Ολομέλεια που αποτελείται από

  • τον Οργανωτικό Συντονιστή και
  • τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

το Διοικητικό Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.