Προσωπικό

Το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου, της οποίας προΐσταται ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Βασίλειος Καραγιάννης.

Η οργανωτική του διάρθρωση περιλαμβάνει:
Την Ολομέλεια που αποτελείται από
την Οργανωτική Συντονίστρια και την Αναπληρώτρια της,
τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
το Διοικητικό Προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης.