Ενημερωτική αξιολογική συνάντηση γονέων

Ενημερωτική αξιολογική συνάντηση γονέων μέσω τηλεδιάσκεψης για το Erasmus+ έργο

“How to talk about intercultural education – intercultural competences” . Erasmus KA2 Αρ. Σύμβασης Έργου: 2018-1-DE03-KA229-047257_2

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που συμμετείχαν στην τελική ενημερωτική συνάντηση για το έργο Εράσμους στο όποιο συμμετείχε το σχολείο μας. Ευχαριστούμε και όλους τους γονείς που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου συνεργάστηκαν γόνιμα και ουσιαστικά για την υλοποίησή του. Η επιτυχία του έργου διαφαίνεται και μέσω του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι γονείς καθώς απεικονίζει τη θετική τους στάση αλλά και τη διάθεσή τους για τη συνέχιση τέτοιων προσπαθειών

 

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Σχετ.: 1) η με αρ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος
2021-2022»
2) η με αρ. πρωτ. Φ.6/22511/Δ1/25-02-2021 (ΑΔΑ 6ΩΗ346ΜΤΛΗ-7Ν7) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2021-2022»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού – covid 19, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

 Λήψη αρχείου