ECOLOGY WORKSHOP eTwinning 2020-21 February

Tο Νηπιαγωγείο μας  συμμετέχει σε ένα έργο  eTwinning  με τίτλο:  » ECOLOGY WORKSHOP»

Η φύση εξαφανίζεται γρήγορα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Λόγω του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης τροφής και ενέργειας, η φύση έχει φτάσει στα όρια της εξαφάνισης. Η επιδημία COVID-19, η οποία αποτελεί σαφή ένδειξη της επιδεινούμενης σχέσης μας με τη φύση, έφερε στο φως τη σχέση μεταξύ της υγείας μας και της υγείας της φύσης. Είναι καιρός να λάβουμε υπόψη το κάλεσμα της φύσης για βοήθεια. Στο έργο μας, θα διερευνήσουμε την οικολογία με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε νεαρή ηλικία.

ΣΤΟΧΟΙ
-Βιωματική μάθηση
-Αύξηση του επιπέδου επιστημονικού γραμματισμού
-Τα παιδιά  να αναλάβουν  ένα  ενεργό ρόλο
-Να  αποκτήσουν  μια διεπιστημονική προοπτική
– Συνεργασία με την ομάδα
-Ανάπτυξη θετικής  στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φεβρουάριος  2021- Συνάντηση με τους συνεργάτες του έργου. Σχεδιασμός, προετοιμασία αφισών, λογότυπων. Θα κάνουμε νέα του έργου. Θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας. Θα εισαγάγουμε τη χώρα και το σχολείο μας. Θα γιορτάσουμε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (9 Φεβρουαρίου).
Mάρτιος  2021 Παρατήρηση στην αυλή του σχολείου. Θα εξετάσουμε τα δέντρα και τα λουλούδια στον κήπο. Θα σχεδιάσουμε έναν χάρτη βιοποικιλότητας στην τοποθεσία του σχολείου. Θα ετοιμάσουμε έναν πίνακα σχολικών έργων. Ημέρα του Δάσους (21 Μαρτίου) Ημέρα του Νερού (22 Μαρτίου)
Απρίλιος 2021– Θα κάνουμε πεζοπορία. Θα δημιουργήσουμε ένα θαύμα θαυμάτων. Θα ερευνήσουμε τα απειλούμενα ζώα σε όλο τον κόσμο.
Mάιος 2021– Ημέρα βιολογικής ποικιλομορφίας (22 Μαΐου) Θα συνεργαστούμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις που σχετίζονται με τη βιολογική ποικιλομορφία. Θα αναζητήσουμε απειλούμενα φυτά σε όλο τον κόσμο.
Ιούνιος 2021– Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) Αξιολόγηση έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-Τα παιδιά μαθαίνουν για διαφορετικούς πολιτισμούς.
-Τα παιδιά αποκτούν  φίλους από διαφορετικές χώρες.
– Θα αναπτυχθεί η συνείδηση ​​προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε
-Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη.
-Όλες οι εργασίες και οι δραστηριότητες του έργου θα κοινοποιηθούν σε διάφορες πλατφόρμες, όπως ιστολόγια, ηλεκτρονικά βιβλία και διαδικτυακές εκδηλώσεις.

 ECOLOGY WORKSHOP

Nature is rapidly disappearing in every corner of the world. Because of the way we produce and consume food and energy, nature has reached the limits of extinction. The COVID-19 epidemic, which is a clear indicator of our deteriorating relationship with nature, has brought to light the relationship between our health and nature’s health. It is time to heed nature’s call for help. In our project, we will explore ecology with the environmental awareness and experiences gained at an early age :))

Goals
-Learning by doing and living
-Increasing the level of scientific literacy
-Children take an active role
-To gain an interdisciplinary perspective
-Collaboration with the group
-Developing attitude and behavior towards the environment

Timeline
-FEBRUARY 2021- Meeting with the project partners. Planning, preparing posters, logos. We will make the project news. We will fill in the contact information. We will introduce our country and school. We will celebrate Safe Internet Day (February 9).
-MART 2021- Observation in the schoolyard. We will examine the trees and flowers in the garden. We will draw a map of biodiversity at the location of the school. We will prepare a school project board. Forest Day (21 March) Water Day (22 March)
-APRIL 2021- We will go hiking. We will create a chest of wonders. We will investigate endangered animals around the world.
-MAY 2021- Biological Diversity Day (May 22) We will cooperate with non-governmental organizations related to biological diversity. We will search for endangered plants around the world.
-JUNE2021- World Environment Day (June 5) Project evaluation

EXPECTED RESULTS
-Children learn about different cultures.
-Children will have friends from different countries.
-The consciousness of protecting the environment we live in will develop
-Children develop 21st century skills such as problem solving, communication, collaboration, and critical thinking.
-All works and activities of the project will be shared on various platforms such as blogs, e-books and online events