Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ενημέρωση γονέων

Αγαπητοί γονείς

Όπως ήδη γνωρίζετε,  από φέτος στο Πρόγραμμα Σπουδών έχει προστεθεί  διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων. Σας παραθέτουμε ορισμένα  βασικά σημεία που αφορούν στη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων:

1. Σκοποί και στόχοι
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των
Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές.
Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

2. Οι Κύκλοι Δεξιοτήτων στα Εργαστήρια
Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εφοδιάζει τους πολίτες με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που ανοίγουν το δρόμο για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών, και εγκάρσιες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, όπως οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.
Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι  δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερεις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής:

  • Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
  • Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)
  • Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός
  • Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
  • Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

 

3. Τέσσερις Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων
Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες:

4. Σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας και του τμήματος

Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος σχεδίασαν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Η εκπόνηση του σχεδίου δράσης του τμήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων (4) Θεματικών Κύκλων με περιεχόμενο σταθμισμένο κατάλληλα ως προς την ηλικία των μαθητών/τριών και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 εργαστήρια συνολικά, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματικό Κύκλο. Δηλαδή κάθε τμήμα επιλέγει από κάθε θεματικό κύκλο μία υποενότητα και από αυτή την υποενότητα μία επιμέρους θεματική ενότητα. Σε κάθε ενότητα θα πραγματοποιηθούν από 5 ως 7 εργαστήρια. Κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται σε 2 ως 3 διδακτικές ώρες. Για τα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου μας εκπονήθηκε κοινό Σχέδιο Δράσης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες αποτελούν:

Κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης,  γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ένταξη των εργαστηρίων στο καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και  υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ» (Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»: Τρεις (3) διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να επιλέγει ανάλογα με το πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των νηπίων και τη θεματική που διαπραγματεύονται στην τάξη.

Επιμορφωτικές δράσεις για τους Εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας:
Για την επίτευξη των στόχων της εφαρμογής,  οι Νηπιαγωγοί του σχολείου μας παρακολούθησαν ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Αξιολόγηση μαθητών/τριών:

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,  επιδιώκουν την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και Θεματικό Κύκλο, και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση του προγράμματος και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Σκοπός της αξιολόγησης του Κύκλου Δεξιοτήτων είναι η εκτίμηση από τον/την εκπαιδευτικό του βαθμού  προόδου κάθε μαθητή και μαθήτριας μεμονωμένα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών θα μπαίνουν στους φακέλους τους.

Η ενημέρωση για την πορεία των εργαστηρίων, θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς του κάθε τμήματος. Για οποιαδήποτε ερώτηση και απορία απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό του τμήματος του παιδιού σας.

Η συνεργασία σας είναι πολύτιμη και θεωρείται απαραίτητη.

Ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που συνέταξε το Νηπιαγωγείο μας φέτος:

ΣχέδιοΔράσης 10ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

1 σχόλιο στο “Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Ενημέρωση γονέων

  1. Συγχαρητήρια για την αξιόλογη δράση σας αυτή.. εύχομαι φέτος να έχετε ακόμη πιο πολλές αντίστοιχες δράσεις και δραστηριότητες.. ότι αφορά την μάθηση είναι χαρά μας.. και ακόμη μεγαλύτερη χαρά μας είναι που πάνε τα παιδάκια μας στο σχολείο σας …

Αφήστε μια απάντηση