ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 4254/06-12-2023 έγγραφο ΔΠΕ Κέρκυρας, με θέμα «Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και ενόψει ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, που υλοποιήθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2023-2024, επισημαίνουμε τα εξής:

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο Φ11/122917/Δ7/30.10.2023 του ΥΠΑΙΘ παρ. 6.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων είναι η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον/τη Συντονιστή/ρια του κάθε προγράμματος, έως την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/CEyUAMyKmfMAVtVf8

Σημειώνεται ότι στις εκθέσεις απολογισμού που θα υποβληθούν θα πρέπει τα αναφερόμενα στοιχεία να συμφωνούν με τον πίνακα των εγκεκριμένων προγραμμάτων 2023-2024.

Οι βεβαιώσεις των υλοποιηθέντων προγραμμάτων θα σταλούν ηλεκτρονικά στο email της Σχολικής σας μονάδας.