Εγγραφές μαθητών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
για το σχολικό έτος 2022-2023

Τηλ. Επικοινωνίας 2696032092

 e-mailmail@nip-aigeir.ach.sch.gr

bloghttps://blogs.sch.gr/niageir/

Ώρες επικοινωνίας 12:15 έως 13:30

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας   για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2017 και  2018 θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022  μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Τα παιδιά που είναι ήδη γραμμένα και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο επόμενο έτος.

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας είναι υποχρεωτική για όλα τα νήπια και προνήπια που διαμένουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας

Διαδικασία:

 • Κατά την είσοδο  στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) χρειάζονται οι κωδικοί της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίαςηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ο γονιός  για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου – Τα στοιχεία των τέκνων είναι προ-συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο  για το οποίο  επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή σχετικό έγγραφο- αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο στο όνομα του κηδεμόνα, από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ)το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, ( εφόσον επιθυμεί να φοιτήσει σε μονάδα εκτός χωροταξικής κατανομής) και  να προσκομιστεί  σχετική Βεβαίωση  στο Νηπιαγωγείο

δ)εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο τα οποία πρέπει να προσκομιστούν  από το γονέα στο Νηπιαγωγείο , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία – ραντεβού, κι εντός των προθεσμιών είναι τα εξής:

1)  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα συμπληρωθεί από παιδίατρο και θα προσκομισθεί στο Νηπιαγωγείο. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο, στο blog του Νηπιαγωγείου  και στην εφαρμογή proti-eggrafi))

2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σε περίπτωση αδυναμίας  συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης από το γονέα, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο/-η του Νηπιαγωγείου, παρουσία του γονέα και βάση των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει αυτός. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία, εκτός των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό). Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, στο όνομα του κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.Λήψη αρχείου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχ. Έτους 2022-2023

 

λήψης1

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2022- 2023 στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας (έτη γέννησης 2017 και 2018) και δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς (η απόσταση της κατοικίας τους από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να υπερβαίνει  τα 1200 μέτρα) καλούνται να υποβάλουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου τη σχετική αίτηση, συνοδευμένη από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά

από την Δευτέρα  17 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

(εκτός της  Τετάρτης 26 Ιανουαρίου)

(Ώρες 12:15 – 13:00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Τα απαιτούμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)Αίτηση  για δωρεάν μεταφορά (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο  ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ ) 

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ ) 

γ) Λογαριασμός   Δ.Ε.Η.  ή   Ο.Τ.Ε.  ή άλλος λογαριασμός κοινής ωφελείας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή ή Αντίγραφο εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου οικον.  έτους) ή  αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου από το TaxisNet  με βάση τα οποία θα γίνει η  πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή και ο υπολογισμός της απόστασης από το Νηπιαγωγείο.

δ) Αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού.       

Για τους μαθητές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα κατά το  προηγούμενο σχολικό έτος και ήδη μεταφέρονται κατά το τρέχον,  χρειάζεται μόνο η συμπλήρωση της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση που  έχει υπάρξει αλλαγή κατοικίας.

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. 26960 32092

(ώρες επικοινωνίας 12:15-13:00)

Η ΑΙΤΗΣΗΛήψη αρχείου

ΚΑΙ ΣΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΑΠΟ ΕΔΩ: https://www.dropbox.com/scl/fi/e70xl28ojrmcqma9nc7c4/1.doc?dl=0&rlkey=xzmyuouxhfomb27k6ozsff5ia

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΛήψη αρχείου

ΚΑΙ ΣΕ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟ WORD ΑΠΟ ΕΔΩ: https://www.dropbox.com/scl/fi/gci164t12i3fnrf0acv7z/2.doc?dl=0&rlkey=12yahutvxthzofnprslcnnmlf

Πως ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 επιστρέφουμε στα σχολεία με κάποια επιπλέον μέτρα λόγω της πανδημίας. Τα νέα μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν απο την υπουργό Παιδείας έχουν  ως εξής:

 • Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, επομένως την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο. Τα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο με τεστ τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή. 
 • Τα τεστ θα διατεθούν δωρεάν στα φαρμακεία αυτήν την εβδομάδα.
 • Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς (σ.σ.και οι εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το τεστ  στο https://edupass.gov.gr)  καθώς και από τους νοσήσαντες. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.
 • Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.
 • Screenshot 20220106 200114
 • Screenshot 20220106 200131Screenshot 20220106 200148

Σχολική κάρτα COVID 19: Μέσω του edupass.gov.gr η έκδοση από Δευτέρα 1-11-2021

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4960/26-10-2021 από την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου και εφεξής, το αποτέλεσμα του self test για τους μαθητές θα δηλώνεται στη νέα πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από αυτή τη νέα πλατφόρμα θα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα covid 19 που θα φέρουν τα παιδιά στο σχολείο.

Συγκεκριμένα :
1) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr

2) Επιλέγουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής»

3)Επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19»,

4)Αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και

5) ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος

6)Φερνουν την Σχολική κάρτα covid 19 στο σχολείο

Ο Δ/ντής-προϊστάμενος του σχολείου ελέγχει, σε αρχείο που έρχεται στο σχολείο από την πλατφόρμα edupass, αν έχει δηλωθεί το αποτέλεσμα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για το Νηπιαγωγείο Αιγείρας ισχύουν τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Δυτικής Ελλάδας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Αχαΐας

ΔΗΜΟΣ:Αιγιαλείας

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:Νηπιαγωγείο

ΤΥΠΟΣ:Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

ΣΧΟΛΕΙΟ :Νηπιαγωγείο Αιγείρας 

 Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

fek_4960_2021

 

 

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 2021-2022

Όλα τα παιδάκια θα έρχονται στο Νηπιαγωγείο φορώντας τις μάσκες τους (οι γονείς επίσης φορούν μάσκα και δεν εισέρχονται στο κτήριο)

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη  θα κάνουν τα self test και θα φέρνουν στο σχολείο τη Σχολική Κάρτα  Covid 19 την επόμενη ημέρα δηλ Τρίτη και Παρασκευή

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/9/2021 έως 17/9/2021 οι γονείς  όλων των Νηπίων και Προνηπίων  μπορούν να παραλαμβάνουν έξι (6) δωρεάν self test (για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων) από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ των παιδιών (τα Σάββατα δεν χορηγούν self test τα φαρμακεία). 

 

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.

Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος (Σχολική Κάρτα  Covid 19 )

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα,  δηλαδή την Κυριακή πριν από τον Αγιασμό

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Γονείς, κηδεμόνες, παραλαμβάνουν δωρεάν το self test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).

Οι μαθητές  κάνουν τα self tests στο σπίτι τους  με βοήθεια από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ.

Οι γονείς  δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self test.

Αν το self test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται «σχολική κάρτα COVID 19″ μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, την οποία θα φέρουν μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς  όποτε τους ζητηθεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη βεβαίωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα και θα αναγράφεται και ο κωδικός  που θα  δώσει η πλατφόρμα self-testing.gov.gr (βρείτε το Έντυπο πιο κάτω)

Αν το self test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές  λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Τη Δευτέρα λοιπόν ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα και τα μέτρα είναι αυξημένα όπως και την προηγούμενη χρονιά.

 1. Προσκόμιση σχολικής κάρτας αρνητικού self test δυο φορές την εβδομάδα ή βεβαίωση αρνητικού rapid test ή PCR test
 2. Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί υποχρεωτικά θα φορούν μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 3. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες για κάθε τμήμα.
 4. Οι ομάδες μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες θα είναι σταθερές
 5. Όλοι πρέπει να κάνουν συχνή χρήση αντισηπτικών.
 6. Θα γίνονται σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών, τουαλετών και λοιπών σχολικών χώρων
 7. Τακτικοί θα είναι οι αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, τα παράθυρα μπορούν να μένουν διαρκώς ανοικτά

Για την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχολικής κάρτας μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα το πιο κάτω έντυποΛήψη αρχείου

Στο πεδίο «Προσωπικά στοιχεία» συμπληρώνονται τα στοιχεία του γονιού ο οποίος και υπογράφει τη «Σχολική κάρτα για COVID 19″

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ!!!

Επιστροφή στα σχολεία με self tests τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Με όλα τα απαραίτητα μέτρα την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 θα επαναλειτουργήσουν τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας

Στο «οπλοστάσιο» για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το ΥΠΑΙΘ  έριξε και την διενέργεια των self tests, τα οποία είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία. Τα συγκεκριμένα τεστ είναι υποχρεωτικά και οι σχετικές  «σχολικές κάρτες για COVID 19»  προσκομίζονται στα σχολεία κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

 

Πώς γίνεται όμως το self test; Φυλλάδιο με οδηγίες δίνεται μαζί με το τεστ στο φαρμακείο. Κατατοπιστικο είναι και το πιο κάτω βίντεο

 

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self tests στο σπίτι τους. Οι μαθητές με βοήθεια από ενήλικο. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ.

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self test.

Αν το self test είναι αρνητικό:

Για τους μαθητές, εκδίδεται «σχολική κάρτα COVID 19″ μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, την οποία θα φέρουν μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς  όποτε τους ζητηθεί.

Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό εκδίδεται η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη βεβαίωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος

Αν το self test είναι θετικό:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.

Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα

self-testing.gov.gr.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Τη Δευτέρα λοιπόν ξεκινούν τα δια ζώσης μαθήματα και τα μέτρα, που θα ληφθούν είναι τα εξής:

 1. Προσκόμιση σχολικής κάρτας αρνητικού self test δυο φορές την εβδομάδα ή βεβαίωση αρνητικού rapid test ή PCR test
 2. Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί υποχρεωτικά θα φορούν μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 3. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικές ώρες για κάθε τμήμα.
 4. Οι ομάδες μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες θα είναι σταθερές
 5. Όλοι πρέπει να κάνουν συχνή χρήση αντισηπτικών.
 6. Θα γίνονται σχολαστικοί καθαρισμοί αιθουσών, τουαλετών και λοιπών σχολικών χώρων
 7. Τακτικοί θα είναι οι αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά, τα παράθυρα μπορούν να μένουν διαρκώς ανοικτά

Για την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχολικής κάρτας μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα το πιο κάτω έντυπο

 

Στο πεδίο «Προσωπικά στοιχεία» συμπληρώνονται τα στοιχεία του γονιού ο οποίος και υπογράφει τη «Σχολική κάρτα για COVID 19»

Για καλύτερη ενημέρωσή σας ακολουθούν η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ και το ΦΕΚ 1825/5-5-2021Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
για το σχολικό έτος 2021-2022

Τηλ. Επικοινωνίας 2696032092  e-mailmail@nip-aigeir.ach.sch.gr  blog: https://blogs.sch.gr/niageir/

Ώρες επικοινωνίας 12:30 έως 13:30

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας   για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2016 και  2017 θα πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021  μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Τα παιδιά που είναι ήδη γραμμένα και φοιτούν στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται αυτεπάγγελτα στο επόμενο έτος.

 

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας είναι υποχρεωτική για όλα τα νήπια και προνήπια που διαμένουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας

 

Διαδικασία:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου.
 • Κατά την είσοδο  στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) χρειάζονται οι κωδικοί της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ο γονιός  για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή σχετικό έγγραφο- αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ)το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, ( εφόσον επιθυμεί να φοιτήσει σε μονάδα εκτός χωροταξικής κατανομής) και  να προσκομιστεί  σχετική Βεβαίωση  στο Νηπιαγωγείο

δ)εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο τα οποία πρέπει να προσκομιστούν  από το γονέα στο Νηπιαγωγείο , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία – ραντεβού, κι εντός των προθεσμιών είναι τα εξής:

 

1)  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα συμπληρωθεί από παιδίατρο και θα προσκομισθεί στο Νηπιαγωγείο. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο και στο blog του Νηπιαγωγείου)

2) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας  συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης από το γονέα, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο/-η του Νηπιαγωγείου, παρουσία του γονέα και βάση των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει αυτός. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία, εκτός των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό). Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.Λήψη αρχείου

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Σχ. Έτους 2021-2022

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021- 2022 στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας (έτη γέννησης 2016 και 2017) και δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς (η απόσταση της κατοικίας τους από το Νηπιαγωγείο θα πρέπει υπερβαίνει  τα 1200 μέτρα) καλούνται να υποβάλουν στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου τη σχετική αίτηση, συνοδευμένη από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά

από την Δευτέρα  18 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2020  

(εκτός της  Τρίτης 26 Ιανουαρίου)

(Ώρες 12:15 – 13:00 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Τα απαιτούμενα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)Αίτηση  για δωρεάν μεταφορά (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο ή θα την κατεβάσετε από ΠΙΟ ΚΑΤΩ

γ) Λογαριασμός   Δ.Ε.Η.  ή   Ο.Τ.Ε.  ή άλλος λογαριασμός κοινής ωφελείας στο όνομα του κηδεμόνα του μαθητή με βάση τον οποίο θα γίνει η  πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή για τον υπολογισμό της απόστασης.

δ) Αριθμός ΑΜΚΑ του παιδιού.       

Για τους μαθητές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην πλατφόρμα κατά το  προηγούμενο σχολικό έτος και ήδη μεταφέρονται κατά το τρέχον,  απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της αίτησης με εξαίρεση την περίπτωση που  έχει υπάρξει αλλαγή κατοικίας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΗΛ. 26960 32092

(ώρες επικοινωνίας 12:15-13:00)

Η ΑΙΤΗΣΗΛήψη αρχείου

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΛήψη αρχείου

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑΛήψη αρχείου

 

Ενημέρωση γονέων – Αγιασμός

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα το πρωί στις 8:15 οι γονείς των νηπίων που το επιθυμούν,  μπορούν να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο με τσάντα, νερό, κολατσιό και  μη ιατρική  μάσκα.  Αφήνετε τα παιδιά στην είσοδο και αποχωρείτε.

Η τελετή του αγιασμού για όλα τα παιδιά, νήπια και προνήπια, έχει κανονιστεί στις 11:30 στον αύλειο  χώρο του Νηπιαγωγείου

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο μέιλ σας

Επιστροφή στο Νηπιαγωγείο

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 τα Νηπιαγωγεία ξεκινούν τη λειτουργία τους.

Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID 19  θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας όσο και στα ωράρια και το πρόγραμμα.

Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως

 1. Δεν θα υπάρχει Ολοήμερο Πρόγραμμα και Πρωινή Ζώνη
 2. Το ωράριο θα είναι το Υποχρεωτικό Πρωινό Ωράριο δηλαδή 8:15 έως 13:00
 3. Τα Τμήματα θα χωριστούν σε ΤΜΗΜΑ Α1 και  ΤΜΗΜΑ Α2   καθώς και ΤΜΗΜΑ Β1 και ΤΜΗΜΑ Β2
 4. Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά θα έρχονται ανά δεύτερη μέρα και σύμφωνα με το   πρόγραμμα που θα σας σταλεί με μέιλ
 5. Εάν κάποιος μαθητής /-τρια ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή έχει στο άμεσο οικογενειακό του/ της περιβάλλον άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή ήδη νοσεί  και  γι αυτό δεν  προσέρχεται στο σχολείο,  θα πρέπει ο γονιός να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο λόγος της μη προσέλευσης του παιδιού, η οποία θα συνοδεύεται από  το σχετικό αποδεικτικό παραστατικό

Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε πως στα Νηπιαγωγεία η χρήση μάσκας  είναι προαιρετική, θα υπάρχουν αντισηπτικά  και θα γίνεται καθαρισμός δύο φορές την ημέρα.

Τέλος για την Υπεύθυνη Δήλωση αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το  σχολείο στο 26960/32092 και  να αποφεύγετε την δια ζώσης επικοινωνία λόγω των αυξημένων μέτρων.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ

Πιο κάτω σας έχω δύο βίντεο ενημερωτικά για τα παιδιά

 

 

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
για το σχολικό έτος 2020-2021

Τηλ. Επικοινωνίας 2696032092  e-mailmail@nip-aigeir.ach.sch.gr

Ώρες επικοινωνίας 10:30 έως 12:00

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας   για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2015 και  2016 θα πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020  μέσω Ηλεκτρονικής Εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας είναι υποχρεωτική για όλα τα νήπια και προνήπια που διαμένουν σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Καποδιστριακού Δήμου Αιγείρας.

Διαδικασία:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ)το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ)εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο τα οποία πρέπει να προσκομιστούν  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  και ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  στο Νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

1) Τα παραστατικά των περιπτώσεων  (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο θα συμπληρωθεί από παιδίατρο και θα προσκομισθεί στο Νηπιαγωγείο. (Το έντυπο υπάρχει στο Νηπιαγωγείο και στο blog του Νηπιαγωγείου)

3) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

4) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μπορούν να εγγράφονται:

α) τα νήπια και τα προνήπια που έχουν εργαζόμενους γονείς ή ανέργους,  προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, κατά περίπτωση. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους

β) τα νήπια και τα προνήπια των οποίων οι γονείς ή οι κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι /μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι και Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας),  προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας  συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης από το γονέα, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο/-η του Νηπιαγωγείου, παρουσία του γονέα και βάση των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει αυτός. Σε αυτή την περίπτωση ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει στο Νηπιαγωγείο, εκτός των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γέννησης (ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης για τους αλλοδαπούς μαθητές που δεν διαθέτουν Πιστοποιητικό). Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς.
 • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Δείτε όλη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  ΕΔΩ

 Κατεβάστε το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) από ΕΔΩ

Δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την υποβολή της αίτησης εγγραφής πιο κάτω:Λήψη αρχείου