Σύμφωνα με τα ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997: Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα. β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία. γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα […]