ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021-2022

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας 6ου Νηπιαγωγείου Πτολ/δας
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Στην  παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία αποδόθηκαν με πιστότητα οι δείκτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε καθέναν  από τους πέντε άξονές της

Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Στη διοικητική λειτουργία αποτυπώθηκαν με ακρίβεια οι άξονες της οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας και το σχολείο και κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία
Στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οι άξονες που αναφέρονται στη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις αποδίδονται επακριβώς