Μαθητές

Για το σχολικό έτος 2018-2019 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄τάξη

42

57

99

Β΄τάξη

53

45

98

Γ΄τάξη

43

42

85

ΣΥΝΟΛΑ

138

144

282