Εντός της εβδομάδας αναμένεται να τοποθετηθούν στο σχολείο μας ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη στελέχωσή του. Οι απαιτούμενες ειδικότητες είναι στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά & πληροφορική. Όταν τοποθετηθούν οι νέες ειδικότητες , το πρόγραμμα θα αλλάξει με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε ορισμένα τμήματα. Επισημαίνουμε πως το πρόγραμμα θα αλλάζει κάθε φορά που τοποθετείται νέος εκπαιδευτικός και μέχρι την πλήρη στελέχωση του σχολείου. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες και πέρα από τη δυνατότητα του σχολείου να τις ελέγξει.