Λόγω ενδεχόμενων αλλαγών στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει το σχολείο και αφορούν τα τηλέφωνα πολλών εκ των μαθητών/μαθητριών του, είναι επιβεβλημένη η επιβεβαίωση/επικαιροποίησή τους, ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη η άμεση επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη (π.χ. αδιαθεσία μαθητών/μαθητριών κατά την ώρα των μαθημάτων).  Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία στην πίσω πλευρά του σημειώματος που δόθηκε στους μαθητές και επιστρέψτε το στο σχολείο (στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων), έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Επισημαίνουμε πως τα συλλεγόμενα στοιχεία προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών του, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται για το σύνολό τους ο Διευθυντής του σχολείου, ενώ αποκλείεται κάθε άλλη χρήση ή γνωστοποίησή τους σε τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).