Κατόπιν υποβολής εκ μέρους μας σχετικού αιτήματος, πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται και στην πόλη μας μάς απέστειλε έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής διαμορφώθηκε κατάλληλα από το προσωπικό του σχολείου, με την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και κατάλληλου λογισμικού, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα.

Κάθε προσθήκη στον εξοπλισμό του σχολείου συμβάλλει θετικά στην αποδοτικότερη διδακτική και διοικητική λειτουργία του, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό με βάση την παλαιότητα και τις συχνά μη επισκευάσιμες βλάβες του υπάρχοντος εξοπλισμού υπολογιστών.