Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί, το σχολείο αλλά και την οικογένεια, με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωή.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία , κατά το διάστημα μέχρι το Μάιο 2014 θα διεξαχθεί στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόγραμμα αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης και της φυσικής κατάστασης των μαθητών,  με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων).

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματός τους θα διενεργήσουν μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης των μαθητών ως εξής:

Η αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης των παιδιών θα γίνει με τη διεξαγωγή 3 μετρήσεων:

1. ΥΨΟΣ

2. ΒΑΡΟΣ

3. ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ

Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης θα γίνει με τις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες

1. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ 20 Μ (Καρδιοαναπνευστική αντοχή) [ όχι για τους μαθητές της Α’ τάξης]

2. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ (Μυϊκή ισχύς)

3. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΕ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (Μυϊκή αντοχή)

4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΤΕΣΤ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10Χ5Μ (Ταχύτητα)

5. ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΓΟΝΑΤΑ (Ευκαμψία)

Οι μετρήσεις θα καταχωρηθούν ανώνυμα με χρήση μοναδιαίου αριθμού για κάθε μαθητή. Η εγκύκλιος ορίζει τη χρήση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή. Λόγω όμως της υποχρεωτικής καταγραφής του αριθμού αυτού στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, το σχολείο μας επιλέγει να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό αριθμό για κάθε μαθητή, γνωστό μόνο σε εμάς, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ταυτοποίησης των μαθητών σε περίπτωση διασύνδεσης των στοιχείων μεταξύ της βάσης δεδομένων του Πληφοριακού Συστήματος  Myschool και της βάσης του ΕυΖην.

Επισημαίνουμε πως κατά την προηγούμενη χρονιά για τη συμμετοχή των μαθητών στο Πρόγραμμα απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα τους.  Για τη φετινή χρονιά η σχετική εγκύκλιος προσδιορίζει την εφαρμογή των μετρήσεων του Προγράμματος σε όλους τους μαθητές , πλην του παλίνδρομου τεστ το οποίο δεν θα γίνει στους μαθητές της Α’ τάξης και θα είναι προαιρετικό για τους υπόλοιπους και μόνον με σχετική συγκατάθεση από το γονέα αυτών, όπως φαίνεται στη σχετική δήλωση που δόθηκε στους μαθητές.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις των μαθητών, να καταγραφούν τα σχετικά στοχεία και να εκδοθούν οι ατομικές αναφορές, πρέπει η δήλωση συγκατάθεσης να επιστραφεί στο σχολείο έως τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014.

Αναλυτικές πληροφορίες  για τις δοκιμασίες και τις μετρήσεις μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό σωματομετρίας του προγράμματος.