Ολοκλήρωση του προγράμματος etwinnning :Ταξιδεύοντας από τον ήλιο στη γη με ιστορίες

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε  στο πρόγραμμα etwinnning : Ταξιδεύοντας από τον ήλιο στη γη με ιστορίες.Ας θυμηθούμε μαζί  τους στόχους ,τη διαδικασία εργασίας  και τα αποτελέσματα του έργου μας !

Σχετικά με το έργο

Οι μαθητές διερευνούν τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά μέσα από παιδικές ιστορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον γύρω μας. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις ιστορίες εμπνέονται και πραγματοποιούν συνεργατικά δραστηριότητες Stem. Συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον κόσμο γύρω μας με αρχή το ηλιακό σύστημα και τελικό προορισμό τους τη γη. Μυούνται σε πανανθρώπινες αξίες όπως η Ειρήνη και η αειφόρος ανάπτυξη. Διαπραγματεύονται και διερευνούν έννοιες φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, δημιουργούν και συνεργάζονται. Ανταλλάσσουν ιδέες βάση των οποίων δομών εκ νέου νέες δραστηριότητες. Κοινοποιούν τις δράσεις τους και τα πορίσματά τους τόσο στην πλατφόρμα του e twinning όσο και με άλλους διαδραστικούς τρόπους π.χ ανοικτές παρουσιάσεις, εκδηλώσεις κτλ.

Στόχοι

Στόχος είναι τα παιδιά να :
• Αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την καινοτόμο σκέψη και το πνεύμα συνεργασίας.
• Να γνωρίσουν και να μάθουν να χειρίζονται τον υπολογιστή και ψηφιακές εφαρμογές.
• Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την Ρομποτική.
• Να υιοθετήσουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς στο διαδίκτυο
• Έρθουν σε επαφή με ορισμένους από τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: τη δράση για το κλίμα, την υδατική ζωή, τη ζωή της γης, την ειρήνη
• Αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον με πολλά και ποικίλα ερεθίσματα.
• Να εκφραστούν ελεύθερα με ποικίλους τρόπους, π.χ. καλλιτεχνικά, γλωσσικά κτλ.
• Μυηθούν σε πανανθρώπινες αξίες όπως η Ειρήνη και η αειφόρος ανάπτυξη.

Διαδικασία της εργασίας

Εβδομαδιαίες επικοινωνίες και συνεργασία όλων των εταίρων. με δημοκρατικά μέσα γίνεται η λήψη αποφάσεων και ο καταμερισμός των εργασιών. Δημιουργία ομάδων με μαθητές διαφορετικών σχολείων.
Ιανουάριος Γνωριμία. Θέσπιση κανόνων για ασφαλές διαδίκτυο.
Δημιουργία και ψηφοφορία το λογότυπο του έργου. Ενημέρωση των γονέων-Ερωτηματολόγιο.
Φεβρουάριος Διαβάζουμε βιβλία σχετικά με το ηλιακό σύστημα. δραστηριότητες, κωδικά και μηχανικής κλπ.
Μάρτιος Διαβάζουμε βιβλία σχετικά με τη Γη. Ανταλλαγή ιδεών και δημιουργία ενός κοινού ηλεκτρονικού βιβλίου με τις ιδέες και τις δραστηριότητες των παιδιών. Ενσωμάτωση των εννοιών της βιώσιμης ανάπτυξης και των επιστημών
Απρίλιος Ιστορίες για τις εποχές. Συνεργατική δημιουργίας ιστορίας και παρουσίαση. Βάση στις έννοιες των επιστημών και των μαθηματικών.
Μάιος Ανθρώπινες ιστορίες. Ειρήνη. Συνεργατική δημιουργία της ψηφιακής αφίσας του έργου. Παρουσίαση του έργου στους γονείς. Ερωτηματολόγια για παιδιά, εκπαιδευτικούς γονείς. Αξιολόγηση

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ευελπιστούμε στη δημιουργία καινοτόμων stem δραστηριοτήτων που να θέσουν τις βάσεις για διάδοση της φιλοσοφίας stem.
Τελικά προϊόντα : Συνεργατικό λογότυπο, συνεργατική ψηφιακή ιστορία, αφίσα. Πρωτότυπες δραστηριότητες προσέγγισης των ιστοριών, επίλυσης προβλημάτων και παρουσίαση των καλών πρακτικών σε ψηφιακή μορφή.  Δημιουργία και χρήση Twinspace, αναρτήσεις των αποτελεσμάτων στα προφίλ των εταίρων. Το έργο συμμετέχει στη δράση STEM 2.0 eTwinning οπότε θα γίνει διάχυση και σε αυτόν το χώρο.

Αποτελέσματα

Ο συνολικός προγραμματισμός του έργου και  τελικά αποτελέσματα έχουν τροποποιηθεί λόγο του κλεισίματος των σχολείων. Έτσι οι συνεργατικές δράσεις και τα παραγόμενα έχουν μειωθεί, όχι χωρίς όμως να επηρεαστούν αρνητικά οι πρωτότυπες δημιουργίες των παιδιών. Παράδειγμα ενός τελικού πρωτότυπου και δημιουργικού συνεργατικού έργου είναι

Στη συνεργατική αφίσα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε μερικές όμορφες στιγμές από το έργο μας !