kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχεία για Δεκέμβριος, 2008

Από Προς Τίτον

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού (γ΄ 10).   ·       Κρήται, αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί (α΄ 12).  

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Πρός Τιμόθεον Α΄ και Β΄

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Εις γαρ θεός, εις και μεσίτης θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός (β΄ 5).   ·       Γυναικί δε διδάσκειν ουκ επιτρέπω, ουδέ αυθεντείν ανδρός, αλλά εν ησυχία (β΄ 12).   ·       Ρίζα πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία, ης τίνει ορεγόμενος απεπλανήθησαν από της πίστεως και εαυτούς περιέπειραν οδύναις πολλαίς (στ΄ 10).   ·       […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Προς Θεσσαλονικείς

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ει γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού άξει συνα αυτών (δ΄ 14).   ·       Πάντοτε χαίρετε? αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε? τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς (ε΄ 17).   ·       Πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Προς Φιλιππησίους

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Εν ονόματι Ιησού παν γόνυ κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων (β΄ 10).   ·       Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει, εξ ου και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν … (γ΄ 20).   ·       Αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα εις την αρετήν και εις […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Προς Εφεσίους

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Οργίζεσθε, και μην αμαρτάνετε? ο ήλιος μη επιδυέτω επι τω παραλογισμώ υμών? μηδέ δίδοτε τόπον τω διαβόλω (δ΄ 26, 27).   ·       Είς Κύριος, μία πίστις, ένα βάπτισμα (δ΄ 5).   ·       Ως τέκνα φωτός περιπατείται (ε΄ 8).   ·       Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ? εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Προς Γαλάτας

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Χριστώ συνεσταυρούμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός (β΄ 20).   ·       Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβατε ή εξ ακοής πίστεως (γ΄ 2).   ·       Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται (γ΄ 11).   ·       Πάντες γαρ υιοί Θεού έστε διά πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρ εις Χριστόν εβαπτίστθητε, Χριστόν […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Β΄ Προς Κορινθίους

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις? τι γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τι δε κοινωνία φωτί και σκότος (στ΄ 14).   ·       Ο σπείρων φειδομένως φειδομένως και θερίσει, και ο σπείρων μετ? ευλογίαις επ?  ευλογίαις και θερίσει (θ΄ 6).   ·       Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός (θ΄ 7).   ·       Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Α΄ Προς Κορινθίους

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ο λόγος γαρ του σταυρού τοις μεν απολυμμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού εστί (α΄ 18).   ·       Η γαρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά τω Θεώ εστίν (γ΄ 19).   ·       Κύριος γιγνώσκει τους διαλογισμούς των σοφών, ότι εισί μάταιος (γ΄ 20).   ·       Καλόν ανθρώπω γυναικός μη άπτεσθαι […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Α΄Προς Ρωμαίους

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται (α΄ 17).   ·       Το χρηστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε άγει (β΄ 4).   ·       Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένω το αγαθόν (β΄ 10).   ·       Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολλούνται και όσοι εν νόμων ήμαρτον διά νόμου κριθήσονται (β΄ 12).   ·       […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Πράξεις Αποστόλων

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν (δ΄ 20).   ·       Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις (ε΄ 29).   ·       Γινώσκεις α αναγινώσκεις (η΄ 30).   ·       Αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού (ι΄ 4).   ·       Άρα γε […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ό,τι αν λέγη υμίν ποιήσατε (β΄ 5).   ·       Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων ει αυτόν μη απόλλυται, αλλ?  έχει ζωήν αιώνιον (γ΄ 16).   ·       Ο πιστεύων εις τον Θεόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δε απειθών τω υιώ ουκ όψεται […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ότι ουκ αδυνατήσει παρά τω θεώ παν ρήμα. (Τίποτα για τον Θεό δεν είναι ακατόρθωτο) (α΄ 37).   ·       Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον (α΄ 46).   ·       Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω (γ΄ 11).   ·       Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ου χρείαν έχουσι οι ισχύοντες ιατρού, αλλ?  οι κακώς έχοντες? ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν (β΄ 17).   ·       Το Σάββατον διά τον άνθρωπον εγένετο, ουχ ο άνθρωπος διά το Σάββατον (β΄ 27).   ·       Θύγατερ, η πίστις σέσωκέ σε? ύπαγε εις ειρήνην (ε΄ 34).   ·       Μη φοβού, μόνο πίστευε […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ε ΜΕΡΟΣ)

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Μέλλει γαρ ο υιός του ανθρώπου έρχεται εν τη δόξη του πατρός αυτού μετα των αγγέλων αυτού, και τότε αποδώσει εκάστω κατά την πράξιν αυτού (ιστ΄ 27).   ·       Εάν έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, είρητε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται και ουδέν αδυνατίσει υμίν (ιζ΄ 20).   ·       Ου γαρ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ ΜΕΡΟΣ)

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ου δύναται δένδρον σαπρόν, καρπούς καλούς ποιείν (ζ΄ 18).   ·       Άφες τους νεκούς να θάπτουν τους εαυτών νεκρούς (η΄ 22).   ·       Ου γαρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν (θ΄ 13).   ·       Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν (θ΄ 29).   ·       Ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Γ ΜΕΡΟΣ)

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Μη ομώσαι όλως (ε  34).   ·       Έστω δε ο λόγος υμών ναι ναι, ου ου. Το δε περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστιν (ε΄ 37).   ·       Τω αιτούντι σε δίδου και τον θέλοντα από σου δανεισθήναι μη αποστραφής (ε΄ 42).   ·       Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Β ΜΕΡΟΣ)

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

     Οι έχοντες μέρος εις την πρώτην ανάστασιν.      Οι ποιούντες τας εντολάς του Κυρίου.     Οι οίκοι των οποίων ο Θεός είναι Κύριος.      Αυτοί που δεν περιεπάτησαν εν βουλή ασεβών.       Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής (κστ΄ 41). ·       Όπου ο θησαυρός υμών, εκεί εστε και η καρδία υμών (στ΄ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Διακονία από Πακιστάν ώς και τις Φιλιππίνες

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

«Οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι λίγο περίεργες στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας όπου οι χριστιανοί είναι απόλυτη μειοψηφία. Γι? αυτό είναι παράδοξο να βλέπουμε τους δρόμους, τα μαγαζιά ακόμα και ορισμένα σπίτια να στολίζονται» δηλώνει στην «Κ» ο μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ κ. Νεκτάριος, περιγράφοντας την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην αχανή μητρόπολή του, η οποία […]

Κατηγορία ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

«Οι θρησκευτικές εορτές συνδετικός κρίκος»

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

«Οι Έλληνες που ζουν στον Λίβανο είναι διωγμένοι από κάπου. Οι περισσότεροι από τη Μικρά Ασία» λέει στην «Κ» ο πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Π. Ανδριώτης. Φέτος για πρώτη φορά ύστερα από τρία χρόνια, λόγω των τραγικών γεγονότων που «τραυμάτισαν» τη χώρα, πραγματοποιήθηκαν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.  «Περισσότερα από 150 παιδιά πήραν χθες τα δώρα […]

Κατηγορία ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Α ΜΕΡΟΣ)

Συγγραφέας: kantonopou στις 31 Δεκεμβρίου 2008

·       Ποιήσατε ουν καρπόν άξιον μετανοίας (γ΄9)·        Ούτος εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα (γ΄ 17)·        Ύπαγε οπίσω μου σατανά. Γέγραπται γαρ, Κύριον τον θεόν σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις (δ΄ 10).        Ευαγγέλιο ονόμασε ο Ευαγγελιστής την συγγραφήν του για τον Κύριο (δ΄ 23)·        Μετανοείτε? ήγγικε γαρ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Αββά Ισαάκ του Σύρου : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Συγγραφέας: kantonopou στις 30 Δεκεμβρίου 2008

Όποιος γνωρίζει την αρρώστια του βρίσκεται στην αρχή της ταπεινώσεως. Ο Θεός υποφέρει όλες τις ασθένειες των ανθρώπων. Δεν υποφέρει όμως εκείνον που γογγύζει. Αυτός που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό για τ΄αγαθά και τις ευεργεσίες που του χαρίζει, δέχεται τις ευλογίες του Θεού και στην καρδιά του κατοικεί η χάρη Του.   Όποιος υπερηφανεύεται, παραχωρεί […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ιερά Επισκοπή Κολουέζι Κονγκό.

Συγγραφέας: kantonopou στις 30 Δεκεμβρίου 2008

  Το ιεραποστολικό έργο στο Κονγκό, που υπάγεται εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ?70 από τον σημερινό μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ. Αμφιλόχιο και συνεχίστηκε από τον δραστήριο π. Κοσμά Γρηγοριάτη, ο οποίος το 1988 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα.  Ο διάδοχός του κ. Μελέτιος παρέλαβε ένα σημαντικό έργο και την ευθύνη […]

Κατηγορία ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »