Επιλεγμένο άρθρο

Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο για το Σχολ. Έτος 2024-2025

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από
1 έως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

kindergarden classtoom 1200x628 facebook 1200x628

 
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές γεννημένοι το 2019 και το 2020.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Χρήση κωδικών:
Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας
: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ (Κατόπιν ραντεβού)

Αίτηση εγγραφής ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το ολοήμερο τμήμα, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφοσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα, θα πρέπει εν τούτοις να επικοινωνήσουν μαζί μας και να φέρουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο, για όσα επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο, φέρνοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.
Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:Λήψη αρχείου

Για να κάνετε την εγγραφή θα μπείτε εδώ:

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

4niplavr@sch.gr

Tηλέφωνο: 2292305007


Ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00

Τα όρια του Νηπιαγωγείου μας θα τα βρείτε ΕΔΩ

Εγκύκλιος εγγραφών στο Δημοτικό για το σχολικό έτος 2024-2025

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημοτικό από 1η Μάρτη έως και 20 Μάρτη. Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο που αναφέρει λεπτομερώς όλα όσα θα χρειαστείτεΛήψη αρχείου

Ψηφιακές πλέον οι βεβαιώσεις φοίτησης των μαθητών/τριών

αρχείο λήψης

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και τη σχετική ΚΥΑ παρακάτω:Λήψη αρχείου

SID2024- Ασφαλές διαδίκτυο

Στις 6 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στο σχολείο μας με παρουσιάσεις, παραμύθια, κατασκευές και με συνεργατικές δράσεις με τα σχολεία από το eTwinning πρόγραμμα “Up and Down the Twinstairs”

Aρχικά θέλαμε να δούμε τί γνωρίζουν τα παιδιά για το διαδίκτυο, με τί συσκευές απασχολούνται

47ea85fe 7304 411d 9716 8baa9a0fc051

Διαβάσαμε το παραμύθι ο Σίφης ο Ποντικός και το Διαδίκτυο της Κάρμεν ΡουγγέρηΛήψη αρχείου

Μιλήσαμε για τους κανόνες του διαδικτύου

dd56cd31 9a75 4fa9 84a9 ea631993b2a4

 

fa5c028d b3cc 40f8 ba38 03815943dccc

 

 

 

 

 

 

 

 

και φτιάξαμε μια κατασκευή για να τους θυμόμαστε

fd51ceb0 bef2 424a aaf8 8db80d0cb82c312d64d4 501e 43e5 8852 0179a0afdae5 1

Με τους μαθητές από την Ιταλία και την Τουρκία δημιουργήσαμε μια συνεργατική αφίσα όπου επιλέξαμε σούπερ ήρωες που μας αρέσουν για να μας υπενθυμίζουν τί πρέπει να προσέχουμε.841027e9 5ba5 47b8 9eb8 ebee31909c7e31655966 3fdd 428d 930c 16f949e85942b25ad1a8 f955 4868 baf2 f311c03bfe13

76d25427 4f11 458f 9b30 84e61edc5c70

Κ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε και εσείς αυτό που έχουν να σας πούνε οι Σούπερ Ήρωες! Εμείς επιλέξαμε τη Wonder Woman με το σύνθημα: “Be polite” να είμαστε ευγενικοί !

Πραγματοποίηση ομιλίας-συζήτησης από Ψυχολόγο

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου, με πρωτοβουλία της κυρίας Μπιθυμήτρη Στέλλας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συζήτηση- ομιλία της ψυχολόγου του δημοτικού σχολείου, κας Παπαστεφανάτου Χριστίνας. Οι γονείς του Νηπιαγωγείου ενημερώθηκαν και συμμετείχαν και εκείνοι στην ημερίδα.

Θέμα συζήτησης: “Ανακαλύπτω τα όριά μου- συνδέομαι θετικά με τα παιδιά μου.”

360833c6 d990 4b44 95e9 a0f6f0b0265e 9446a196 dc45 4965 871a fb291a04ce4f

Ενημέρωση για τη λειτουργία του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής ΑττικήςΛήψη αρχείου

“Δεινόσαυροι” – Διδακτικά σενάρια σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών

Οι Δεινόσαυροι ανέκαθεν ήταν ένα θέμα που απασχολεί αυτές τις ηλικίες. Πώς όμως το προσεγγίζουμε σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο;

Παρόλο που είχαμε τη συγκεκριμένη θεματική στο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο :

A Journey from Stone Age life to extinct animals

η συντονίστρια Εκπαίδευσης  κα Χρ. Παπαγιαννίδου μας σύστησε να δοκιμάσουμε αυτή τη θεματική με βάση τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια της κυρίας Ευθυμίας Πεντέρη και των συνεργατών της (Α Φιλιππίδη, Θ. Μαρινάτου, Ε. Χλαπάνα, Κ. Μέλλιου). Οπτικοποιήθηκε το υλικό των σεναρίων προς διευκόλυνση της προσέγγισης του θέματος και το αποτέλεσμα μας ενθουσίασε όλους!

Υλικό : Ψηφιακό βιβλίο από το Α’ Θεματικό Πεδίο- Παιδί και Γλώσσα- ΤΠΕ


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

 

To βίντεο για την άμυνα των δεινοσαύρων που ενθουσίασε τα παιδιά

 

και η σύνδεσή μας με τα εργαστήρια Δεξιοτήτων “Η Γη γυρίζει”

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 4ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από τον  Παναγιώτη Πατσαούρα γενικό χειρούργο και εντατικολόγο στο Ασκληπιείο Βούλας και μέλος της εθελοντικής ομάδας RSF HELLAS .

Το να γνωρίζει κάποιος Πρώτες βοήθειες είναι σημαντικό διότι είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα πράξει κατά τη διάρκεια μιας επείγουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα, οι πρώτες βοήθειες αποτελούν γνώσεις τις οποίες κάποιος μπορεί να μη χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του αλλά στην περίπτωση που τις χρειαστεί, τότε αποτελούν γνώσεις ζωτικής σημασίας.Η ανάγκη χρήσης των τεχνικών πρώτων βοηθειών μπορεί να υπάρξει παντού και σε κάθε στιγμή της ζωής μας.Ένας γονέας χρειάζεται να γνωρίζει Πρώτες βοήθειες. Το ίδιο και ένας εκπαιδευτικός. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ατυχημάτων σε σχολεία που οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν το θύμα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν από όποιον τις γνωρίζει. Ταυτόχρονα, μπορούν να εκπαιδευτούν οι πάντες. Αντιμετωπίζοντας ένα ατύχημα με την απαραίτητη γνώση πρώτων βοηθειών, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. 

εικόνα Viber 2024 02 16 19 08 15 494 dc5b0b1b fa33 483d 8e18 9149ba9edcbbεικόνα Viber 2024 02 16 19 10 27 550εικόνα Viber 2024 02 16 19 19 34 424 εικόνα Viber 2024 02 16 19 08 15 344

ΓΙΟΡΤΗ 3 ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Σήμερα 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι προστάτες της εκπαίδευσης και των γραμμάτων ,οπότε και οι δικοί μας προστάτες.

Στο Νηπιαγωγείο μας, για να τους τιμήσουμε,  μάθαμε τα ονόματά τους, αναφερθήκαμε στη ζωή τους, στην προσφορά τους στα γράμματα, είδαμε εικόνες, ακούσαμε το Απολυτίκιό τους,….

Φτιάξαμε και μια υπέροχη αγιογραφία την οποία περάσαμε με φίλτρο καφέ και κάψαμε τις άκρες για να φαίνεται παλιά!

 6f5527de 6626 44c7 bf2e f440f4cd8c4c Αντιγραφή 14ac8ad5 1b29 4a5a 85e0 3d94965cae0c421598315 316186547539594 7421058222014123667 nc0b3e711 19fe 493d 89ab ab8c6fcb3a76 1 418727643 3529003014029499 112222338127494163 n 418914224 360827690067144 808522841404788438 n

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, πρόσφερε σε όλους αρτάκια.

a99f0055 943d 422a a6cc 14a9c65d1517 22af3021 01b9 4111 9d97 1e147e5b915f

Η έκπληξη της ημέρας όμως ήταν η επίσκεψη του Πάτερ Κωνσταντίνου και του Πατέρ Γρηγορίου οι οποίοι έδωσαν στα παιδιά κέρασμα και μια εικονίτσα με τους 3 Ιεράρχες.

39864e4e 1c2c 4131 8ae6 db2bf6355ba9 5d87ab8f 74c1 4b0b a3fa 18787d23956e 2a65ef86 33aa 4898 9a4a 36151f36cad6 79b28a1b 0db5 429d 9d1c 460af0e55cca

Επίσης πρόσφεραν 2 βασιλόπιτες και ένα δωράκι για τον τυχερό!

2611ada3 b26c 4485 b090 bc8e063f881f 450e395b 5ef5 4dcb a990 7ef441d8d7fe 5b1fb9c6 057b 4e3a a6fc 972c4ca83c8c 525105f2 f538 4e2a aef9 508bcee41f8b b913b6b5 64e0 4298 9d1f feb207425f27 83b66383 706b 4044 be41 e4a1511984e6

Χρόνια πολλά σε όλους  και όλες!