Ετήσια έκθεση αποτίμησης για το σχολικό έτος 2022-2023

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (ετήσια έκθεση) που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2022-2023Λήψη αρχείου