Σχέδιο Δράσης 2021-2022

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Συλλογικός προγραμματισμός “Ενίσχυση της Σχέσης Σχολείου-Οικογένειας: Μια Πρόταση για Κοινό Στόχο στην Εκπαίδευση”

Εδώ παραθέτουμε τον συλλογικό προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2023-2024Λήψη αρχείου

Πρώτη ετήσια έκθεση αποτίμησης για το σχολικό έτος 2020-2021

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (ετήσια έκθεση) που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2020-2021Λήψη αρχείου

Ετήσια έκθεση αποτίμησης για το σχολικό έτος 2021-2022

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (ετήσια έκθεση) που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

Ετήσια έκθεση αποτίμησης για το σχολικό έτος 2022-2023

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (ετήσια έκθεση) που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2022-2023Λήψη αρχείου