Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αγαπητοί γονείς

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθούν  κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου 2023, για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (προνήπια).

       Η επανεγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 (νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα.  Επικοινωνήστε ωστόσο με το νηπιαγωγείο για επιβεβαίωση, ή επιθυμία αλλαγής, του Τμήματος που θα παρακολουθήσει το παιδί (Βασικό Υποχρεωτικό, Προαιρετικό Ολοήμερο , Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου).

Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 , εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού. Για την εγγραφή οι γονείς  θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τον ένα Γονέα/ Κηδεμόνα του παιδιού μέσω της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

(υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης και στην είσοδο της εφαρμογής μαζί με αναλυτικά  βήματα)

με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Θα χρειαστεί  η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (κινητό μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και  e-mail).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχήςκαι στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Μετά την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ατομικά ραντεβού θα προσκομίζονται στo Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (1η σελίδα)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13))
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
   Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στοΝηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
  • Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόναμε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Νηπιαγωγείο πριν την οριστικοποίηση – τελική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
  • Αίτηση εγγραφής για το τμήμαΠρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εφόσον έχει γίνει αντίστοιχη επιλογή φοίτησης του νηπίου.

  (Τα έντυπα επισυνάπτονται ακολούθως του άρθρου.)

   

  Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) και στο νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου (13:00-17:30)

  Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής  αίτησης/ δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην, με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παι. Θρ. γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις .

  Οι εγγραφές των μαθητών/ τριών στο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

   

  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

   

  Επίσης δύναται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:   2271031412
 • E MAIL ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ : mail@1nip-ag-mina.chi.sch.gr
 • ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 12:00 – 13:00 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (που πρόκειται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο)

Αγαπητοί γονείς,

με την ευκαιρία της εγγραφής του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 1. Τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο να κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
 • Να πηγαίνουν μόνα τους στην τουαλέτα και να μπορούν να πλένουν τα χέρια τους.
 • Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους.
 • Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους.
 • Να μπορούν ν’ ανοίγουν και να κλείνουν την τσάντα τους.
 • Να τρώνε μόνα τους.
 • Να απαντούν όταν τα καλούν με τ’ όνομά τους.
 1. Συζητάμε με το παιδί μας ότι τώρα μεγάλωσε και θα φοιτήσει σε ένα σχολείο για μεγάλα παιδιά. Γι’ αυτό θα πρέπει :
 • Να παίζει με τα άλλα παιδιά.
 • Να μοιράζεται τα πράγματα του Σχολείου με τα άλλα παιδιά.
 • Να ακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες της/του νηπιαγωγού.
 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική (τηρείται παρουσιολόγιο) και γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα παιδιά να φοιτούν κανονικά.
 1. Να τηρείται η ώρα προσέλευσης (8.15΄-8.30΄) και αποχώρησης (υποχρεωτικό πρόγραμμα 13.ο0΄, προαιρετικό πρόγραμμα 16.00΄ ΚΑΙ για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 17:30΄). Η προσέλευση για τα παιδιά της πρωινής ζώνης είναι 7.45΄ – 8.00΄ και επιτρέπεται μόνο για τα παιδιά του προαιρετικού προγράμματος.
 1. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τμήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γι΄ αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι για την ώρα αποχώρησης του παιδιού σας (13.00΄, 16.00΄, 17:30΄). Δίνουμε ωστόσο τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής των παιδιών το Σεπτέμβριο μήνα ώστε να εξοικειωθούν με το ωράριο του σχολείου.

Ελπίζουμε ότι με τη δική σας συνεργασία θα διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση του παιδιού σας από το σπίτι στο νηπιαγωγείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271031412

mail@1nip-ag-mina.chi.sch.gr

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Βιργινία Σμυρναίου

Μόστρα 2023

Φωτό στιγμές από την συμμετοχή μας στην Μόστρα των θυμιανών. Τα παιδιά συνόδευσαν το άρμα της χιωτισσας, με αμφίεση του σχίνου της Χίου,των μαστιχοπαραγωγών,των λαλάδων καθώς και των καπεταναίων! Η Χίος της μαστίχας, των λουλουδιών και των ναυτικών! Τα παιδιά μας συνόδεψαν με πολλή χαρά και κέφι το άρμα και πού ξέρετε…. Ίσως κάποια από αυτά να είναι οι αυριανοί καπεταναίοι μα και μαστιχοπαραγωγοί!!! Και του χρόνου!!!                                        IMG 20230226 215829IMG 20230226 205548IMG 20230226 214428IMG 20230226 215223

Απόκριες 2023 στο νηπιαγωγείο μας!!

Την Τυρινή  Παρασκευή γιορτάσαμε στο νηπιαγωγείο μας και κάναμε αποκριάτικο πάρτυ!!

Ντυθήκαμε  μασκαράδες και καμαρώσαμε τις υπέροχες στολές μας, φτιάξαμε χαρταετούς για να τους πετάξουμε την Καθαρή Δευτέρα, παίξαμε μουσικές καρέκλες, χορέψαμε και τραγουδήσαμε με τον Τουίτι που μας επισκέφτηκε στο σχολείο μας , φάγαμε  πίτσα και ήπιαμε χυμό ( προσφορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων-Ευχαριστούμε πολύ-) , πετάξαμε πολύχρωμες σερπαντίνες .Περάσαμε τέλεια!!!

329850470 507669121444411 8710732756690813040 n 326729352 3444576709161657 2583946172332782119 n 331299541 960727508432264 1048187601791854498 n 333347197 903353724120847 6712017668951892443 n 331908885 212524147981077 4076275461099997156 n
329861165 903651387619954 8499504296215211336 n 333386633 193687973305643 5516828104544702073 n 333077536 1148636982486250 7909787833374862285 n 330201725 213841537988709 314718737837058770 n 328571013 512141701101045 4385927406446935339 n

Εργαστήριο δεξιοτήτων : «Εγώ και εσύ δυναμώνουμε μαζί….» 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το  εργαστήριο δεξιοτήτων της θεματικής ενότητας  <<Ζω καλύτερα – Ευ Ζην>>με τίτλο «Εγώ και εσύ δυναμώνουμε μαζί….»  όπως το υλοποίησαν τα παιδιά του 1ου τμήματος του νηπιαγωγείου μας κατά  τη σχολική χρονιά 2022-2023  .

 Λήψη αρχείου

Οι αποκριάτικες κατασκευές του 2ου τμήματος.

Με χαρά και κέφι δημιουργήσαμε αποκριάτικα καπέλα εξωγήινων ,πειρατών επίσης φτιάξαμε μάσκες Μίνι και Μίκι Μάους , Νύχτα ,γίναμε αστροναύτες. 

Δημιουργήσαμε τις μάσκες του Γενίτσαρου και της Μπούλας στο νηπιαγωγείο μας ένα έθιμο από την Νάουσα ενώ οι ρίζες του ανιχνεύονται σε γιορτές στην αρχαία Ελλάδα, σχετικές με τον θεό Διόνυσο. Χορέψαμε με μουσική  του ζουρνά και του νταούλι.

Φτιάξαμε όμορφους και εύκολους χαρταετούς. Ο καθένας μόνος του, με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής έφτιαξε  έναν μοναδικό χαρταετό. Στη συνέχεια πετάμε τους χαρταετούς με τις ευχές μας ψηλά στον ουρανό…

Κάναμε κλόουν και ομαδική κατασκευή Αρλεκίνου με ρόμβους!!

.jpg

1 .jpg IMG 3309 IMG 3393 IMG 3390 .jpg 1
1 .jpg IMG 3288 IMG 3272 IMG 3325 IMG 3329 .jpg

Πιγκουϊνάκια !!!

Ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ζώο του χειμώνα στο νηπιαγωγείο που ζει στους πάγους είναι ο Πιγκουίνος.

Ήρθε στην τάξη μας ο Τόνι ο πιγκουϊνος και μας μίλησε για την ζωή τους, για την τροφή τους, το ζευγάρωμα, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους, τα παιχνίδια που αγαπούν, τους κινδύνους που διατρέχουν. Μάθαμε τα είδη πιγκουϊνων με τα αστεία ονόματα.

Ζωγραφίσαμε και μάθαμε να σχεδιάζουμε και μόνοι μας πιγκουϊνάκια, κάναμε όμορφες κατασκευές, ατομικές και ομαδικές. Είδαμε βιντεάκια από την ζωή στους πάγους, χορέψαμε μουσικοκινητικά τραγούδια για πιγκουϊνους και μέσα απ’ όλα αυτά τα αγαπήσαμε!!!

331035308 1373091476778974 3387721079627042557 n 331320124 1224500638197534 720085236068019888 n 330644817 882669009688580 5730090619295413844 n 331472482 886963599020354 4911642210638767089 n 330771252 1161931441189358 1533599749381182167 n 331410338 610325057585289 5767152374414758213 n 331212832 723495862560438 6791143016382987811 n 330387041 577943401047023 4660638804096326656 n 330820755 497570385901012 5397883079928845504 n 331349977 1983760035289480 718668079194706603 n 

 

Τσικνοπέμπτη 2023 στο νηπιαγωγείο μας!!

Σήμερα στο σχολείο μας γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη με κάθε μεγαλοπρέπεια!!

Συζητήσαμε για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης και μετά μασκαρευτήκαμε (ηλιακά συστήματα) με καπέλο που είχαμε φτιάξει τις προηγούμενες μέρες και μπλε σακούλες!

331242155 954572372589902 1357644562344056336 n 331294943 902731137435351 2233466090679018108 n

Μέσα στην τάξη χορέψαμε τα τραγούδια <<Παντρεύουνε τον κάβουρα>> και <<Στον πλατύ ποταμό>>!

331265546 890099662317131 4634560053469161936 n

Βγήκαμε στην αυλή και είδαμε την τσίκνα από την ψησταριά με τα σουβλάκια που μας έψηνε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του νηπιαγωγείου μας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

330184269 1668399993596073 7817388481242738332 n 331414021 1218083919114711 7571252226475406260 n

Χορέψαμε γύρω από το γαϊτανάκι και σε όλη την αυλή αποκριάτικα τραγούδια. Τραγουδήσαμε ,χορέψαμε και παίξαμε με την ψυχή μας!

329528504 1402737237229781 7666192987915833733 n 331276748 895352148272670 8338202452669672163 n 331293289 528015859432725 5005389288473257640 n 1 331323770 926097725237382 6312830988093526539 n
329881679 636644501600860 4122957651568553493 n 1 331256123 574803621198486 4903594559368217190 n 331362750 890023152326315 3290627681503038418 n 331399578 859229078490835 4373514535360061390 n

Τα σουβλάκια είναι έτοιμα!!  Μμμμμμ τι νόστιμα που είναι!!!

331285489 758944451995277 372596681186719432 n 331384977 3451479871803065 4640749016582303371 n

Και του χρόνου!!!     Καλές Απόκριες!!!

Η διαστημική μας γωνιά!

Αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με το εργαστήριο δεξιοτήτων με θεματική ενότητα: Δημιουργώ και καινοτομώ, Steam ” Ένα ταξίδι στο διάστημα. “Τα παιδιά ζωγράφισαν τον αγαπημένο τους πλανήτη και έγιναν τέσσερεις ομάδες σύμφωνα με την προτίμησή τους. Κάθε ομάδα έφερε βιβλία, παραμύθια, αφίσες ,εικόνες και πληροφορίες σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, έφτιαξαν κατασκευές,  ,ζωγραφιές , παιχνίδια με την βοήθεια των γονιών τους και τα παρουσίασαν στην ολομέλεια.

Ο ενθουσιασμός  των παιδιών καθώς και το ενδιαφέρον των γονιών τους, μας ώθησε να κάνουμε την διαστημική μας γωνιά με το υπέροχο υλικό που έφεραν! Ευχαριστούμε!!

IMG 2593 IMG 2475 IMG 2472 IMG 2569 328388902 741585817178464 7415602195533770962 n 327794588 730620235380521 5201002941816902604 n 327108342 3618670111742829 4970197926969745358 n