Τήρηση κανόνων δημοσιότητας

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

eksidikevmeni

ΘΕΜΑ: Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του θέματος, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρακαλούμε για την υποχρεωτική τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 2

Μεταξύ των βασικών στόχων των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

1. Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια καθιστώντας γνωστή την ύπαρξη των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων στους δικαιούχους στους ενδυνάμει ωφελούμενους και στο ευρύ κοινό και να τους πληροφορούν σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές

2. Να ευαισθητοποιούν και να πληροφορούν την κοινή γνώμη ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή προσπάθεια και συνεργασία των Ελληνικών Αρχώνκαιτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζουν την ισότιμη προβολή της ΕΕ στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων

Στο πλαίσιο της τήρησης του ανωτέρω κανονισμού οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης,  οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ο Συντονιστής τουΓραφείου Μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ,  οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις  καθώς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα

1α) Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ1,2,3»:

α) τη χρήση της σήμανσης (λογότυπο σε κάθε έντυπο έγγραφο ή διοικητική πράξη που συντάσσεται και αφορά στις Πράξεις σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

β) την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφήτης συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές σημείο και

γ) την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες, όλων των εμπλεκομένων (Περιφερειακών  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

1β) Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ1,2,3»:

α. τη χρήση της σήμανσης(λογότυπο σε κάθε έντυπο έγγραφο ή διοικητική πράξη που συντάσσεται και αφορά στις Πράξεις  σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

β. την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή της συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές σημείο   όλων τω νεμπλεκομένων (Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων

γ. την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες όλων των εμπλεκομένων (Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις για ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Τα ανωτέρω είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.eye.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται ότι η προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων αποτελεί βασική υποχρέωση και ευθύνη όλων των εμπλεκομένων Φορέων οι δε κανόνες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα καθώς η μη τήρησή τους μπορεί να επιφέρει κυρώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών και διακοπή της χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Συντονιστής του Γραφείου Μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ όπως επιβεβαιώσουν εγγράφως για κάθε Πράξη ξεχωριστά ότι:

Α. Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 1,2,3»:

1) η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και

2) το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχε ιαναρτηθεί στην ιστοσελίδα

α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /της

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών σχολείων

ΠΕ και ΔΕ*

β. των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή

ΕΒΠ για την υλοποίηση της Πράξης** 4

Β). Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης  υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»:

1) η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και

2) το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ της

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών σχολείων

ΠΕ και ΔΕ*

β. των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί ή ΕΕΠ ή ΕΒΠ για την υλοποίηση της Πράξης**

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΕΕΔΚωνσταντίνος Βαλιάντζας