«

»

Ιαν 24 2011

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (2)

13. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:

Ενεστώτας Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Υπερσυντέλικος
βλάπτομαι
πολιτεύῃ/ει
ψεύδεται
πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκῃ/ει
γυμνάζεσθε
κρυπτόμεθα
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
παρασκευάζῃ/ει
ἀλλάττεται
πράττονται
παύεσθε
πλήττονται
ὁρίζῃ/ει
δεχόμεθα
εὔχομαι

13. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή
φυλάττεις
διώκει
ἐταράξατε
θύσουσι
ἤλλαξαν
ἐλέγχετε
ἐβλάψαμεν
ἐρρίφατε
ὤρυξας
εἶ
γράφουσι
πέπραχας
λέγει
ηὕρισκον
ἐκεκηρύχεσαν

14. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:

– __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.

– __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

– __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).

– __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.

– Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).

– Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.

– __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.

– Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).

– Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).

– Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.

– Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).

15. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:

ἤκουσας λούουσι

ἀνεγράψατε ἀναβλέπεις

διαλύετε κεκρύφασι

διαπεφύλαχε διεβούλευσαν

διδάσκεις κατακαίει

16. Να διαγράψετε τον τύπο της Προστακτικής που είναι λάθος:

λυσόντων – λυόντων σπεύσετε – σπεύσατε

ἑρμήνευσον – ἑρμηνεῦσον ἄρξατε – ἄρξετε

βραβευόντωσαν – βραβευέτωσαν φλέγετε – φλέγατε

ἱδρυκὼς ἔστε – ἱδρυκότες ἔστε παιδευσέτω – παιδευσάτω

κεκρυφυῖα ἴσθι – κεκρυφυῖαι ἴσθι φυλαξέτωσαν – φυλαξάτωσαν

τρεψάτο – τραψάτω ληξέτω – ληξάτω

χάραττε – χάραξε νόμισε – νόμιζε

ἴσθι – ἔσθε γεγραφὼς ἴσθω – γεγραφὼς ἔστω

17. Να μετατρέψεις το ρήμα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος

διαπράττομαι

βλάπτομαι

στρατεύομαι

διδάσκομαι

18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:

– Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).

– Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.).

– Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).

– __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι.

– __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ.

– __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.

– Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.

– __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.

– __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι.

– Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ενεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε.

– Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους.

– Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).

19. Να βρείτε τι εκφράζει η Προστακτική (απαγόρευση, προσταγή, ευχή, προτροπή):

– Μὴ πράττε ταῦτα.

– Χαίρετε!

– Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.

– Ὑγιαίνετε!

– Παύσατε πῦρ!

– Ἄκουε τοῦ διδασκάλου ὦ παῖ.

– Ἄκουσον μὲν πάταξον δέ.

– Σῷσον, Κύριε, τὸν λαὸν σου.

-Ἔνδον σκάπτε.

– Θεὸν σέβου, γονέας τίμα.

– Ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος.

20. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:

ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.

τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.

ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.

τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.

ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ.

ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.

ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν.

21. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:

– Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).

– Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες – ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).

– Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).

– Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).

– Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).

– Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).

– Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).

– Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).

– Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές).

– Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ – ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).

– Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________ (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).

– Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).

– Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).

– Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).

– Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).

– __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).

– Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).

22. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:

(ὀξύς) __________ βούλησις (ἀρραγής) __________ ἑνότητος

(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς (γλυκύς) __________ ὕπνου

(δίκαιος) __________ πράξεων (ἀσθενής) __________ σῶμα

(ἐμφανής) __________ ἔργοις (ἀμελής) __________ τέκνα

(βραχύς) __________ λόγους (τριήρης) __________ πλοίοις

23. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:

– Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς.

…………………………………………………………………………………………… .

– Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις.

…………………………………………………………………………………………… .

– Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν.

…………………………………………………………………………………………… .

– Οὗτοι ἀκούουσι τῶν θρασειῶν γυναικῶν.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ὁ στρατιώτης ἐπορεύετο ἔχων τὴν βαρεῖαν ἀσπίδα.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν.

…………………………………………………………………………………………… .

23. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:

– Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).

– Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).

– Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).

– Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα).

– Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).

– Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ).

– Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).

– Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).

– Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).

– Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις).

– Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης).

– Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ);

– Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ).

– Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ).

– Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ).

– Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ).

– Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ – τὸ γράμμα).

– Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης).

– Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς).

– Ἡμεῖς πολλὰς __________ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔχομεν (ἡ ἐλπίς).

– Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις).

24. Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι λάθος:

τὴν χάριτα – τὴν χάριν τῶν λαμπάδων – τῶν λαμπαδῶν

τὴν ἐλπίδα – τὴν ἐλπίδαν ταῖς θυρίδσι – ταῖς θυρίσι

ὦ γίγας – ὦ γίγαν τοῖς θεράπουσι – τοῖς θεράποσι

ὦ ἱμάς – ὦ ἱμάν τοῖς γέροντσι – τοῖς γέρουσι

ὦ λέον – ὦ λέων αἱ πατρίδαι – αἱ πατρίδες

25. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:

– Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.

…………………………………………………………………………………………… .

– Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.

…………………………………………………………………………………………… .

– Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.

…………………………………………………………………………………………… .

– Ὁ γέρων γράφει ἐπὶ τοῦ τοίχου γίγαντα καὶ λέοντα.

…………………………………………………………………………………………… .

26. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που δίνονται:

φύλακας, Κρησίν, παίδων, εἵλωτες, γυναῖκα, χρημάτων, παῖδα

– Περὶ ψυχῆς καὶ __________ καὶ __________ καὶ ὅλης τῆς πόλεως μάχονται.

– Λάθρα ἐπιπεσόντες τοὺς __________ τοῦ φρουρίου ἐκβάλλουσιν.

– Γεωργοῦσι τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις __________ τοῖς δὲ __________ οἱ περίοικοι.

– Χρὴ περὶ τῶν τοιούτων πάντα ἄνδρα καὶ __________ καὶ __________ ἀεὶ διανοεῖσθαι.

27. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην πτώση και τον αριθμό:

ἀγρίους γέρων

δίκαιον ἐλπὶς

εὐφόρου λέων

ἀφθόνων κτῆμα

ἀνθρωπίνην φύλαξ

πλουσίας κῦμα

διψαλέῳ πατρίς

28. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο:

– Τοῦ __________ τῶν Περσῶν Ἀριαῖος ἡγεῖτο (τὸ στῖφος).

– Τοῦ __________ ὁ βίος μεστὸς πόνων ἐστίν (ὁ ποιμήν).

– Ἐν τῷ __________ τῆς θαλάσσης παντοῖοι ὀργανισμοὶ βιοῦσιν (ὁ πυθμήν).

– Τὰ πλοῖα εἰς τὸν __________ εἰσέπλεον (ὁ λιμήν).

– Οἱ Ἀργεῖοι προσέφερον πολλὰ δῶρα τοῖς __________ (ὁ γείτων).

– Ἐν τῷ __________ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἦν (ὁ Παρθενών).

– Ἀχιλλεὺς ἐμάχετο τῷ __________ (ὁ Ἕκτωρ).

– Οὗτοι οἱ γέροντες σώας τὰς __________ ἔχουσιν (ἡ φρήν).

– Τοῖς ἀπίστοις __________ μὴ πιστεύετε (ὁ ῥήτωρ).

– Ἡμεῖς ὁρῶμεν τὴν __________ πίπτουσαν (ἡ χιών).

– Οἱ θεοὶ ἀμβροσίᾳ καὶ __________ τρέφονται (τὸ νέκταρ).

29. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:

Μακεδῶνος – Μακεδόνος τοῖς πατέρσι – τοῖς πατράσι

τοῖς κλητήροις – τοῖς κλητήρσι τοῦ αἰῶνος – τοῦ αἰόνος

τοῦ Θεμιστοκλέους – τοῦ Θεμιστοκλῆ τῷ ξίφι – τῷ ξίφει

τὸν λιμέναν – τὸν λιμένα ὦ ῥῆτορ – ὦ ῥήτωρ

30. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:

– Ἐν τῷ λουτῆρ__ ἀπέθανεν Ἀγαμέμνων, ὁ τῶν Ἑλλήν__ στρατηγός.

– Περσεφόνη τῆς Δήμητρ__ θυγάτηρ ἦν.

– Πείθου τῷ πατρ__ καὶ τῇ μητρ__.

-Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρ__ παντοκράτορ__.

– Οἱ ἀστέρ__ αἴθουσιν ἐν τοῖς αἰθερ__.

– Ἥψατο τῆς χειρ__ τῆς κόρης καὶ ἀνέστη.

-Ἡμεῖς ἐσμὲν Ἕλλην__ τὸ γένος.

– Ἐγὼ τιμῶ σε ὦ μῆτερ__.

– Τὰ ἄνθη θάλλουσιν ἐν τοῖς λειμῶ__.

– Οἱ μαθηταὶ ἀναγιγνώσκουσι ταὰ τοῦ Σωκράτ__ ἔργα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/741

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων