Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά, για το σχολικό έτος 2024-2025

εικονα 2

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν

από 1 έως 20 Μαρτίου 2024 

και αφορούν στα παιδιά, που γεννήθηκαν το 2020.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό τους στο σύστημα, οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα λειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο για το οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/ προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχουν αιτηθεί, περιλαμβάνονται:
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται στους ίδιους από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσουν. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2262037022 και ώρες 12:15-13:00.

email επικοινωνίαςmail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Επίσης, οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Τα εγγεγραμμένα στο  Νηπιαγωγείο προνήπια του σχολικού έτους 2023-2024 (και άρα νήπια του νέου σχολικού έτους) δεν χρειάζεται να επανεγγραφούν, η διαδικασία εκτελείται αυτεπάγγελτα.

Τα δικαιολογητικά των εγγραφών θα τα προσκομίσετε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου στις 31/01/2024

Απόφαση Δημάρχου για τη λειτουργία των σχολείων αύριο Τετάρτη 31/01/2024

Το νηπιαγωγείο μας αύριο θα λειτουργήσει από τις 9 και μετά.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  76 /2024

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
 2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων” , παρ.4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα : Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου¨.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017.
 4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Αποφασίζει

Λόγω της επικείμενης παγωνιάς και των εντόνων καιρικών φαινομένων που συνεχίζουν σε ορισμένες περιοχές του Δήμου, για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αύριο Τετάρτη 31/01/2024  οι σχολικές μονάδες του Δήμου Τανάγρας θα λειτουργήσουν ως  εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Τανάγρας :

Όλες οι σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τανάγρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια )  θα παραμείνουν κλειστές.

 • Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων

Όλες οι σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)  θα παραμείνουν κλειστές.

 •  Στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Σχηματαρίου , Οινοφύτων και Δηλεσίου ) όλες οι σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι Παιδικοί σταθμοί) θα λειτουργήσουν από τις 9 η ώρα το πρωί και μετά  για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περγάλιας Βασίλειος

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Απόφαση δημάρχου για κλειστά σχολεία σε όλο το Δήμο Τανάγρας για αύριο Τρίτη 30/01/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 61 /2024
Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη :

 1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
 2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων” , παρ.4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα : Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου¨.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017.
 4. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Αποφασίζει
Αύριο Τρίτη 30/1/2024 όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Τανάγρας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια καθώς και οι Παιδικοί σταθμοί) θα παραμείνουν κλειστές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν στην περιοχή του Δήμου και τα οποία – όπως έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – θα συνεχισθούν, για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Περγάλιας Βασίλειος

Κοπή Βασιλόπιτας

Την Τετάρτη 24/1/2024 πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας του νηπιαγωγείου,

προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θωμά.

                                                                    1706266063004 2          1706266062984 1

 

Επειδή όμως φλουρί δε βρέθηκε, κάναμε κλήρωση για να δούμε ποιός/ποιά θα είναι ο/η τυχερός/ή!

 

1706266062962           1706266062946

 

Και ιδού η τυχερή!!!!

1706266062932

 

Αγιασμός σχολικού έτους 2023-2024

AGIASMOS

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως ο αγιασμός του Νηπιαγωγείου μας για το σχολικό έτος 2023-2024,

θα τελεστεί τη

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9 το πρωί,

στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θωμά.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα

Καλή, δημιουργική και ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά,

με υγεία, δύναμη και φωτισμό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, για το σχολικό έτος 2023-24

 

λήψης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών:Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα

ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα

χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και

αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.) – Το παραλαμβάνετε από το νηπιαγωγείο.
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (Φωτοτυπία)
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πληροφορίες για ραντεβού, επίλυση αποριών και προσκόμιση δικαιολογητικών:

Email: mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262037022 (Αγιάννη Μαρία)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-20 Μαρτίου 2023

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

ierarxes

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, εορτάζονται οι Τρεις Ιεράρχες, προστάτες των γραμμάτων και μαθητών.

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός. Τα παιδιά θα προσέλθουν στην εκκλησία κανονικά, θα εκκλησιαστούμε και περίπου στις 9:30, μετά το πέρας του εκκλησιασμού θα επιστρέψουμε στο νηπιαγωγείο. Τα παιδιά που έρχονται από το Κλειδί θα έρθουν κατευθείαν στην εκκλησία με την κα Όλγα. Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια δεν επιθυμεί να προσέλθει στην εκκλησία, μπορεί να έρθει στο νηπιαγωγείο στις 10. Μετά τον εκκλησιασμό το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά (πρωινό και ολοήμερο τμήμα).

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

.png

Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως ο αγιασμός του Νηπιαγωγείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023,

θα τελεστεί τη

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9 το πρωί,

στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θωμά.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα

Καλή, δημιουργική και ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά,

με υγεία, δύναμη και φωτισμό.

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά, για το σχολικό έτος 2022-23

 • Οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο μας, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
 • Οι μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2022-23, είναι γεννημένοι/ες το 2018 και θα εγγραφούν ως προνήπια.
 • Τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο δεν χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
   • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών taxisnet.
   • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το παραλαμβάνετε από Νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.)
 2. Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (Φωτοτυπία της σελίδας με τα εμβόλια).
 3. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

  Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

 

Ώρες επικοινωνίας: 8:15-13:30 (Αγιάννη Μαρία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262037022

Δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε νέα πλατφόρμα

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις Σχολικές Μονάδες της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ:
https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis

“Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.
Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, καθώς και για την έκδοση της σχολικής κάρτας, μπορείτε να δείτε εδώ:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-10/2021-10-31_EduPass_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_str.pdf

Επισημαίνεται πως αν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν δηλωθεί στη νέα πλατφόρμα, τα παιδιά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Καλή σχολική χρονιά!!!

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε πως το Νηπιαγωγείο μας ανοίγει τις πόρτες για να υποδεχτεί τους αγαπημένους του μαθητές στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα προσέλευσης μαθητών ορίζεται στις 8:15.

Ώρα τέλεσης αγιασμού ορίζεται στις 10:00.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα για τον Covid-19.

Κατόπιν πληροφόρησης από το Γ.Γ.του Υ.ΠΑΙ.Θ., από 08/09/2021-17/09/2021 θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία για τους μαθητές ,6(έξι) αυτοδιαγνωστικά τεστ για Covid-19, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα.

Κατ’ εξαίρεση για τη Δευτέρα, το τεστ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το απόγευμα και θα γίνει επίδειξη του εγγράφου στις νηπιαγωγούς, πριν την είσοδό τους στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Με εκτίμηση

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

σας προσκαλεί

να συμμετέχετε στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση για τα

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

 

Παράταση εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D.pdf

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας από τις 16 Μαρτίου 2021 και για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας, θα λειτουργεί με τηλεκπαίδευση.

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αναστολή δια ζώσης λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως έπειτα από την ένταξη του νομού Βοιωτίας στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, το νηπιαγωγείο μας αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του από αύριο

4 Μαρτίου ως και τις 16 Μαρτίου 2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινά, μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το νηπιαγωγείο μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2016 και το 2017.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από

1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά μέσω:

Email: mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr ή

Tηλεφωνικά στο : 2262037022 (ΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ)

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο των εγγραφών εδώ:

Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 19/2

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 18/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 17/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 16/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 15/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1) Η ώρα αποχώρησης από το νηπιαγωγείο έχει αλλάξει και ως τη λήξη της πανδημίας, τα παιδιά του πρωινού τμήματος θα αποχωρούν στις 13:10, αντί για τις 13:00, σύμφωνα με το  ΦΕΚ με Αριθμ. Φ7/3625/Δ1.

https://blogs.sch.gr/nipagth/files/2021/01/ΦΕΚ.pdf

2) Τις ημέρες που δεν θα έχουμε σχολείο, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω χιονιού, είτε για οποιοδήποτε λόγο, θα πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση, ακολουθώντας το υπάρχον πρόγραμμα. (Από τις 14:10 έως τις 16:20)

3) Για τις ημέρες που έκτακτα δεν θα λειτουργεί το νηπιαγωγείο θα ενημερώνεστε καθημερινά με email, στο email που μας έχετε δηλώσει, όπως επίσης και από το μπλογκ του σχολείου, το οποίο ενημερώνεται σχετικά. (https://blogs.sch.gr/nipagth/)

Λειτουργία νηπιαγωγείου 21/1

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, το νηπιαγωγείο μας

αύριο Πέμπτη 21-1-2021, θα λειτουργήσει από τις 9:30 το πρωί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός).

Λειτουργία νηπιαγωγείου 20/01

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, το νηπιαγωγείο μας αύριο 20 Ιανουαρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ίσχυε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Λειτουργία σχολικής μονάδας την Τρίτη 19/1

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου Τανάγρας, το νηπιαγωγείο μας αύριο, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, δεν θα λειτουργήσει, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Λειτουργία νηπιαγωγείου για την Δευτέρα 18/1

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας,

αύριο Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,

το νηπιαγωγείο μας δεν θα λειτουργήσει,

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών,

που επικρατούν στην περιοχή.

https://www.tanagra.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb/

Καλή χρονιά!

Ευχόμαστε σε όλους

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

Με υγεία, ευημερία και αγάπη!!

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το νηπιαγωγείο μας θα λειτουργήσει ξανά στις 11 Ιανουαρίου, εάν η εβδομάδα που έρχεται έχει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων.

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.

Το Νηπιαγωγείο μας θα καταρτίσει πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30’ (μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Η έναρξη της τηλεκπαίδευσης ορίζεται για την Τετάρτη  18/11/2020.

Δείτε το ΦΕΚ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

https://blogs.sch.gr/nipagth/files/2020/11/ΦΕΚ-Σύγχρονη-εξ-αποστάσεως-εκπαίδευση.pdf

Δείτε 12 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις  για τη λειτουργία Δημοτικών και Νηπιαγωγείων από Δευτέρα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 14-9-2020 στις 11:45

στον προαύλιο χώρο του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.

Παρακαλούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά θα φοράμε ΜΑΣΚΑ και θα τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Μετά τον αγιασμό θα συζητήσουμε σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.

Σας ευχόμαστε μια καλή, δημιουργική και ήρεμη σχολική χρονιά!!

 

Επιστροφή!!

Καθώς σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να ενημερωθούν αρχικά από την οικογένεια και έπειτα από το σχολείο, σχετικά με τα νέα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθούμε στη νέα μας κανονικότητα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο και να τα συζητήσετε με τα παιδιά:

Εναλλακτική προσέγγιση

      

        

(πηγή internet)

Παρατηρώντας τις εικόνες τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα με τη σειρά και να κάνουν μια μικρή εξάσκηση στο σπίτι με την βοήθεια των γονέων.

Τα φρούτα του καλοκαιριού ΙΙΙ

Σήμερα μπορούμε να διαβάσουμε στα παιδιά και άλλα αινίγματα με φρούτα του καλοκαιριού.

(πηγή ίντερνετ)

Στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν το αίνιγμα του φρούτου που τους άρεσε πιο πολύ και να αντιγράψουν το φρούτο.

Επίσης μπορούμε να κατασκευάσουμε και το φρούτο που τους άρεσε πιο πολύ.

(πηγή ίντερνετ)

Εναλλακτική προσέγγιση

 • Με την βοήθεια των γονέων τα παιδιά θα χρωματίσουν διάφορα καλοκαιρινά φρούτα. Οι γονείς μπορούν να σχεδιάσουν το περίγραμμα διάφορων φρούτων. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα τα χρωματίσουν με δακτυλομπογιές επιλέγοντας το σωστό χρώμα.

(internet)

 • Μια άλλη επιλογή είναι η τεχνική του κολάζ. Τα παιδιά μπορούν να κόψουν μικρά χρωματιστά χαρτάκια και να τα κολλήσουν στα φρούτα δίνοντας τους χρώμα.

(internet)

Τα φρούτα του καλοκαιριού II

Ένα αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο των παιδιών είναι και το καρπούζι.

(πηγή:internet)

Μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε το παρακάτω αίνιγμα στα παιδιά, να το γράψουμε σε ένα χαρτί ακόμα και να γράψουμε την λέξη καρπούζι σε ένα χαρτί και τα παιδιά να την αντιγράψουν όπως μπορούν.

(πηγή:dreamskindergarden.blogspot.com)

Ακόμα θα μπορούσαν να κάνουν μια εύκολη κατασκευή με χάρτινο πιατάκι φτιάχνοντας  μια φέτα από καρπούζι ή από πλαστελίνη.

(πηγή:mesasenasentoukaki.blogspot.com)

Εναλλακτική προσέγγιση

 • Με την βοήθεια των γονέων μπορούμε να σχεδιάσουμε μισή φέτα καρπουζιού και τα παιδιά να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν την υπόλοιπη φέτα σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη φέτα καρπουζιού.
 • Στη συνέχεια θα προσθέσουμε κουκούτσια στο καρπούζι. Χρησιμοποιώντας ένα ζάρι, πετυχαίνοντας έναν αριθμό τα παιδιά ζωγραφίζουν τον αντίστοιχο αριθμό κουκουτσιών στη φέτα καρπουζιού.
 • Τέλος, τα παιδιά κόβουν το περίγραμμα της φέτας καρπουζιού με ψαλίδι, εξασκώντας την λεπτή τους κινητικότητα.

Φρούτα του καλοκαιριού

Χαρούμενο, ευχάριστο, τρελούτσικο,

μας έφτασε παιδιά το καλοκαίρι,

ελάτε όλοι να το  χαιρετήσουμε

σφιχτά σφιχτά πιασμένοι από το χέρι .

Θα φέρει περοκέρασο ,

θα φέρει το βερίκοκο,

ρικο ρικο ρίκοκο ρίκοκο ρίκοκο

ρικο ρικο ρίκοκο ρικο ρικο κο.

Θα τρέξουμε, θα παίξουμε στη θάλασσα,

βουτιές θα κολυμπάμε σαν το χέλι,

στις εξοχές θα πάμε να τρυγήσουμε

σταφύλι τραγανό από τ’ αμπέλι.

Σταφύλι μου ολόγλυκο,

κεράσι και βερίκοκο,

ρικο ρικο ρίκοκο ρίκοκο ρίκοκο

ρικο ρικο ρίκοκο ρικο ρικο κο.

Αυτά λοιπόν και άλλα περισσότερα

μας φέρνει το ωραίο καλοκαίρι

μα εμένα με τρελαίνει το καρπούζι του

που τρώει από φρούτα όποιος ξέρει.

Καρπούζι κατακόκκινο,

κεράσι και βερίκοκο,

ρικο ρικο ρίκοκο ρίκοκο ρίκοκο

ρικο ρικο ρίκοκο ρικο ρικο κο.

Και τώρα ήρθε η ώρα πια να αφήσουμε

σχολείο και αγαπητές δασκάλες,

τον πίνακα, τα τόσα παραμύθια μας,

χαρές μας περιμένουν τόσες άλλες.

Μα πάρτε τα φιλάκια μας,

γλυκά σαν το βερίκοκο,

ρικο ρικο ρίκοκο ρίκοκο ρίκοκο

ρικο ρικο ρίκοκο ρικο ρικο κο.

 

 

Με αφορμή τις επισκέψεις μας στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή, όπου παρατηρούμε πολλά και διαφορετικά φρούτα, παρουσιάζουμε στα παιδιά τον παραπάνω πίνακα αναφοράς. Δείχνουμε ένα ένα τα φρούτα και λέμε το όνομά τους. Στη συνέχεια, τους δίνουμε φρούτα να τα πιάσουν στα χέρια τους. Νιώθουν με την αφή πως είναι η εξωτερική τους επιφάνεια και περιγράφουν το κάθε φρούτο ξεχωριστά (χρώμα, υφή, μέγεθος, γεύση κλπ).

 

Εναλλακτική προσέγγιση

Ανοίγουμε το ψυγείο μας και προσπαθούμε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν φρούτα από τον πίνακα αναφοράς. Φτιάχνουμε μια νόστιμη φρουτοσαλάτα και την απολαμβάνουμε. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν όποιο φρούτο τους άρεσε περισσότερο.

 

Η ανακύκλωση ΙΙΙ

Ελάτε παιδιά όλοι μαζί μεγάλοι μικροί

να καθαρίσουμε τη φύση και το χωριό αυτήν την στιγμή.

Σκουπίδια υπάρχουν ένα σωρό

μέσα και έξω από το χωριό.

Χαρτί, γυαλί μέταλλο και πλαστικό

στον μπλε κάδο για καλό σκοπό.

Και ότι άλλο άχρηστο μαζέψω εγώ

στον πράσινο κάδο αμέσως πετώ.

Απαραίτητο  εξοπλισμό που θα έχουμε μαζί

σακούλες, γάντια και την καλή μας διάθεση.

Σήμερα μπορούμε να πάμε μία βόλτα μέσα στο χωριό ή και στη φύση και να μαζέψουμε τα σκουπίδια που θα βρούμε πεταγμένα κάτω. Στη συνέχεια μπορούν τα παιδιά να ξεχωρίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα μη και να τα βάλουν στο σωστό κάδο.

Τέλος, βάλτε τους να ακούσουν το ακόλουθο τραγούδι.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά μπορούν να αντιγράψουν τα γράμματα της λέξης “Ανακύκλωση”.

(Internet)

Η ανακύκλωση II

Σήμερα, με αφορμή το χτεσινό θέμα της ανακύκλωσης μπορούμε να πάρουμε μερικά πράγματα από το δωμάτιό μας και να χωρίσουμε σε κατηγορίες ανάλογα το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα. Παρατηρούμε πως είναι η υφή  τους.  Πόσο μαλακό είναι ένα πλαστικό παιχνίδι και πόσο ένα χαρτί; Είναι όλα ίδια;

Σε μια βόλτα στην γειτονία μας μπορούμε να παρατηρήσουμε που είναι οι κάδοι, υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης; Τι χρώμα έχουν; Πως μπορώ να καταλάβω που μπορώ να ανακυκλώσω; Τα παρακάτω σύμβολα μπορούν να μας βοηθήσουν και θα τα βρούμε στα σημεία που γίνεται η ανακύκλωση!

(πηγή:internet)

(πηγή:infokids.gr)

(πηγή:internet)

(πηγή:internet)

(πηγή:internet)

Εναλλακτική Προσέγγιση

 • Οι γονείς μπορούν να σχεδιάσουν σε ένα χαρτί ανακυκλώσιμα κ μη υλικά. Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, να τα κυκλώσουν και να τα ζωγραφίσουν.
 • Στη συνέχεια μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να παίξουν bowling με πλαστικά μπουκάλια ή όποιο άλλο ανακυκλώσιμο υλικό είναι διαθέσιμο στο σπίτι.

Η ανακύκλωση

Σήμερα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μπαταρίες, ακόμα και ηλεκτρικές συσκευές.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το παρακάτω βίντεο και μετά να ζωγραφίσουμε ότι μας έκανε εντύπωση.

Το μυρμήγκι II

Συνεχίζοντας να εξερευνάμε τα μυρμήγκια ίσως αναρωτηθούμε πως μπορούν αυτά τα μικρά έντομα να κουβαλήσουν τόση τροφή. Αυτό το καταφέρνουν λοιπόν επειδή είναι πάρα πολλά, είναι πολύ εργατικά αλλά και επειδή ένα μυρμήγκι μπορεί να σηκώσει 50 έως 100 φορές το βάρος του!!

(πηγή:perierga.gr)

 

Σήμερα θα μπορούσαμε σε μια βόλτα που θα κάναμε στον κήπο μας ή στη φύση να ψάξουμε να βρούμε μυρμήγκια και μυρμηγκοφωλιές και να τα βγάλουμε φωτογραφίες. Είναι άραγε εύκολο; κινούνται γρήγορα ή αργά;

Ακόμα θα μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε στο διαδίκτυο εικόνες (όπως η παρακάτω) από μυρμηγκοφωλιές για να δούμε πως είναι στο εσωτερικό τους

(πηγή:internet)

Τέλος θα μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε την δική μας μυρμηγκοφωλιά και να κολλήσουμε πάνω μικρά σποράκια που θα μπορούσε να έχει κουβαλήσει το μυρμήγκι.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά μετά από την παρατήρηση μυρμηγκιών και τις κατασκευές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα παραμύθι για να χαλαρώσουν. Στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν αυτό που τους άρεσε περισσότερο ή να προσπαθήσουν να αντιγράψουν τον τίτλο τoυς.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ItIllfHV9s

 

 

 

 

Το Μυρμήγκι

Επόμενη στάση το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι είναι ένα έντομο τόσο δα μικρό αλλά πολύ εργατικό και δυνατό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε όχι ένα ούτε δύο αλλά εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες σε μία βόλτα στην φύση ή στην αυλή μας ή ακόμη και μέσα στο σπίτι μας σαν απρόσμενοι επισκέπτες που είναι.

Αρχικά, ας δούμε πως είναι ένα μυρμήγκι.

(πηγή 21dimkalkse.fandom.com)

Τα μυρμήγκια την άνοιξη και το καλοκαίρι γεμίζουν με τροφή τις φωλιές τους και το χειμώνα σφραγίζουν τις φωλιές τους και καταναλώνουν ότι έχουν αποθηκεύσει στις φωλιές τους.

Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε το παρακάτω βίντεο για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή του μυρμηγκιού.

Επιπλέον μπορούμε να φτιάξουμε εύκολες κατασκευές με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι.

(πηγή pinterest)

(πηγή pinterest)

Τέλος, ας ακούσουμε το ακόλουθο τραγούδι και να δούμε πως μετράμε εμείς.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν και να σχεδιάσουν την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το μυρμήγκι για να φτάσει στην τροφή του. Οι γονείς μπορούν να σχεδιάσουν μια διαδρομή –λαβύρινθο.

(internet)

Στη συνέχεια,  τα παιδιά να προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να κυκλώσουν τα μυρμήγκια ανάμεσα σε διάφορα άλλα έντομα.

          

(internet)

Η Πεταλούδα II

Σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της πεταλούδας.

Παρατηρούμε ότι έχουν μακριές κεραίες, δυο ζεύγη φτερών και προβοσκίδα.

(πηγή:wikipedia)

Πως όμως δημιουργείται η πεταλούδα;

Η πεταλούδα μεταμορφώνεται σε τέσσερα στάδια.

Η πεταλούδα πρώτα κάνει τα αβγουλάκια της, το στάδιο αυτό θα διαρκέσει τρεις έως επτά ημέρες.  Μετά από λίγες μέρες λοιπόν βγαίνουν οι κάμπιες οι οποίες τρέφονται με φύλλα δέντρων. Μετά από δύο έως πέντε εβδομάδες οι κάμπιες αρχίζουν να φτιάχνουν ένα κουκούλι μέσα στο οποίο θα κοιμηθούν σαν χρυσαλλίδες. Το στάδιο της χρυσαλλίδας θα διαρκέσει επτά έως δεκαπέντε ημέρες. Έτσι μετά από λίγες μέρες μέσα από το κουκούλι θα βγει μία πεταλούδα!!!!

 

(πηγή:taniamanesi-kourou.blogspot.com)

 

(πηγή:internet)

 

(πηγή: pinterest)

 

Τώρα μπορούμε να μιμηθούμε πως κινείται, πως στέκεται και πως τρώει μια πεταλούδα από την στιγμή που είναι αυγό μέχρι την ώρα που ανοίγει τα φτερά της και φυσικά μπορούμε να ζωγραφίζουμε τα τέσσερα στάδια της πεταλούδας

 

Η Πεταλούδα

Το συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των εντόμων δεν τελειώνει εδώ. Επόμενη στάση η πεταλούδα. Η πεταλούδα είναι ένα όμορφο έντομο αγαπημένο σε μικρούς και μεγάλους.

Αυτήν την εποχή στην αυλή του σπιτιού μας ή και στην φύση μπορούμε να παρατηρήσουμε πολλές όμορφες πεταλούδες. Δεν είναι όλες ίδιες όμως.

Μπορείτε να συζητήσετε πως είναι μια πεταλούδα και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε μια πεταλούδα, δείξτε τους την παρακάτω εικόνα.

(πηγή WordPress.com)

 

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί μία ή πολλές πεταλούδες.

Βάλτε τους να ακούσουν το ακόλουθο τραγούδι.

 

Φτιάξτε όμορφες κατασκευές με υλικά που έχετε στο σπίτι.

(πηγή pinterest)

(πηγή pinterest)

(πηγή pinterest)

Εναλλακτική Προσέγγιση

 • Σε ένα χαρτόνι οι γονείς σχεδιάζουν μεγάλες, μεσαίες και μικρές πεταλούδες. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας το ψαλίδι κόβουν το περίγραμμα τους εξασκώντας την λεπτή τους κινητικότητα

(pinterest)

 • Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να κάνουν ζευγαράκια τις πεταλούδες με το ίδιο μέγεθος.
 • Οι γονείς ζωγραφίζουν πεταλούδες που έχουν μόνο ένα φτερό και τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν το άλλο φτερό, προσπαθώντας να το φτιάξουν με τα ίδια χρώματα και το ίδιο μέγεθος.

(pinterest)

 

Η γιορτή της μητέρας

 

Η γιορτή της μητέρας ή ημέρα της μητέρας γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι εορτή προς τιμήν της μητέρας  και της μητρότητας. Οι πρώτες αναφορές για Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Στην μυθολογία η μητέρα Γη είναι η προσωποποίηση της φύσης και λατρευόταν σαν θεότητα. Τη δεκαετία του 1960 καθιερώθηκε και στην Ελλάδα ο εορτασμός την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

 

 

«Πώς να πειράξω την μητέρα»

Πώς να πειράξω την μητέρα

να κάμω να μου λυπηθεί,

που όλη νύχτα και όλη μέρα

για το καλό μου προσπαθεί;

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της

με είχε βρέφος απαλό

με εκάθησε στα γόνατά της

και μ΄ έμαθε για να μιλώ.

Αυτή με τρέφει και με ντύνει,

όλο το χρόνο που γυρνά

και δίπλα στην μικρή μου κλίνη,

σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά.

Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω ,φιλά,

να γιάνει η πληγή

αυτή τι πρέπει να αφήσω

και τι να κάμω με οδηγεί.

Πως το λοιπόν τέτοια μητέρα

να κάμω να μου λυπηθεί,

που όλη νύχτα και όλη μέρα,

για το καλό μου προσπαθεί.

Γ .Βιζυηνός

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα διαδραστικό παιχνίδι πατώντας πάνω στα σύμβολα

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!

 

 

 

 

 

 

 

Η Μέλισσα

Ο θαυμαστός κόσμος της μέλισσας δεν σταματάει εδώ. Η μέλισσα είναι το πιο σπουδαίο έντομο για τον άνθρωπο και την φύση και όχι άδικα αν αναλογιστεί κανείς  αυτά που μπορεί και παράγει. Πριν όμως ασχοληθούμε με αυτά πρέπει να αναφέρουμε το μέρος που ζει η μέλισσα, την κυψέλη. Μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά την παρακάτω εικόνα για να δουν πως είναι η φωλιά της μέλισσας.

(πηγή ίντερνετ)

Μπορούμε να τους δείξουμε το ακόλουθο βίντεο για να δουν τα παιδιά και να κατανοήσουν πως είναι η ζωή μέσα στην κυψέλη.

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν μία κυψέλη.

Επίσης, σας προτείνουμε εύκολες κατασκευές κυψέλης με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι.

(πηγή ίντερνετ)

(πηγή ίντερνετ)

Τέλος, μπορούμε να παίξουμε το γνωστό σε όλους παιχνίδι περνά-περνά η μέλισσα ή να ακούσουμε το παρακάτω τραγούδι και να το δραματοποιήσουμε.

Η Μέλισσα

Ένα έντομο που παρατηρούμε τώρα την άνοιξη στη φύση είναι η μέλισσα. Η μέλισσα είναι ένα έντομο τόσο δα μικρό αλλά θαυματουργό. Μας προσφέρει εδώ και χιλιάδες χρόνια  την πιο υγιεινή λιχουδιά, το μέλι. Επειδή είναι επικίνδυνο για τα παιδιά να παρατηρήσουν μία μέλισσα από κοντά για να δουν πως είναι, μπορούμε να τους δείξουμε την παρακάτω εικόνα και να συζητήσουμε με τα παιδιά πως είναι μία μέλισσα.

Στη συνέχεια μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά το ακόλουθο βίντεο προκειμένου να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την μέλισσα.

 

Επίσης μπορούν να ζωγραφίσουν τα παιδιά αυτό που τους άρεσε περισσότερο.

Τέλος, σας προτείνουμε εύκολες κατασκευές μέλισσας με απλά υλικά που υπάρχουν στο σπίτι.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Οι γονείς μπορούν να σχεδιάζουν με τελίτσες μια μέλισσα, όπως και να γράψουν με τον ίδιο τρόπο την λέξη της. Έτσι τα παιδιά ενώνοντας τις τελίτσες θα παρατηρήσουν την μέλισσα αλλά και τα γράμματα της λέξης της.

(internet)

Έντομα II

Σήμερα, συνεχίζοντας την εξερεύνηση των εντόμων, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε στα παιδιά κάποιο βιβλίο όπως το μύθο του Αισώπου «Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας »

 

(πηγή: internet)

ή  το παραμύθι του Eric Carle «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια»

 

(πηγή: internet)

 

ή να το παρακολουθήσουμε στο YouTube . Έπειτα μπορούμε να συζητήσουμε τι τους άρεσε περισσότερο και να το ζωγραφίσουν.

Μπορούμε να κάνουμε παντομίμα πως κινείται το κάθε έντομο και να κατασκευάσουμε όποια έντομα από αυτά θέλουμε…

είτε με φύλλα από διάφορα φυτά

(πηγή: internet)

 

είτε με καπάκια από μπουκάλια …

(πηγή: internet)

 

με μακαρόνια…

(πηγή: cruftymorning.com)

 

με μανταλάκια και χαρτάκια από cupcake…

(πηγή: cruftymorning.com)

 

Καλή διασκέδαση!!!!

Εναλλακτική Προσέγγιση

Παιχνίδια  Αντιστοίχισης

 • Αντιστοιχία αριθμών με διαφορετικούς τύπους εντόμων

(Internet)

 • Αντιστοιχία εντόμων με τις σκιές τους.

(Internet)

Έντομα

     Την όμορφη εποχή της άνοιξης, στην αυλή του σπιτιού μας, αλλά και κατά τη βόλτα μας στη φύση, παρατηρούμε λογής – λογής ζουζούνια της φύσης, που προκαλούν το αμείωτο ενδιαφέρον των παιδιών. Η διάθεση των παιδιών για παρατήρηση, παιχνίδι και πειραματισμό, όπως και οι ίδιοι γνωρίζετε, δεν περιορίζεται.
Μπορείτε να λύσετε τις απορίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας τα εξής:
 • Συζητείστε για τα έντομα και για τις εμπειρίες που έχετε βιώσει με ορισμένα από αυτά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να περιγράψουν τι είδαν στη βόλτα ή στην αυλή του σπιτιού και τι τους έκανε εντύπωση.
 • Συζητείστε για τα συναισθήματα που σας προκαλούν.
 • Σε ένα χαρτί ή σε ένα πίνακα γράφουμε, όσα έντομα ξέρουμε. Τα παιδιά σας υπαγορεύουν τα έντομα που γνωρίζουν (μέλισσες, πεταλούδες, μπάμπουρες και άλλα πολλά)

Τέλος, μπορείτε να οργανώσετε πίνακα αναφοράς με τα έντομα (εικόνα ή ζωγραφιά του παιδιού και αντίστοιχη λέξη).
(http://nipiagogosgiapanta.blogspot.com/)

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ή να κατασκευάσουν όπως μπορούν με πλαστελίνη διάφορα έντομα τα οποία έχουν παρατηρήσει.

(pinterest)

Πρωτομαγιά

Καλό μήνα!!!

Σας προτείνουμε ένα διαδραστικό στεφάνι. Πατώντας πάνω σε καθένα λουλούδι, υπάρχει μια έκπληξη για το μήνα Μάιο.

Βγείτε στην αυλή ή τον αγρό, φτιάξτε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι σας με λογής λογής λουλούδια και  φωτογραφίστε το. Μην ξεχάσετε να μας το στείλετε για να το καμαρώσουμε!

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΟΜΟΡΦΑ!! 

Λουλούδια ΙV

Αφού μάθαμε και κάναμε τόσα πολλά για τα λουλούδια, ήρθε η ώρα να κατασκευάσουμε τα δικά μας λουλούδια με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι.

Το παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν την παλάμη τους σε ένα χρωματιστό χαρτί ή και σε λευκό αρκεί να το ζωγραφίσουν μετά. Στη συνέχεια να κόψουν την παλάμη που σχεδίασαν και να βάλουν ως κορμό ένα ξυλάκι από σουβλάκι ή ένα καλαμάκι ή ένα γλωσσοπίεστρο ή ότι άλλο έχετε στο σπίτι και ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, μπορούν να σχεδιάσουν και να κολλήσουν τα φύλλα.

Αρχικά μπορούν τα παιδιά να βάψουν τα ρολά και στη συνέχεια να τους βοηθήσουμε να τα διπλώσουν και να τα ενώσουν μεταξύ τους.

Εδώ τα παιδιά πρέπει πάλι να βάψουν τα ρολά στη συνέχεια να κόψουμε το ρολό σε 5 ίσια μέρη και να τα ενώσουμε.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά μπορούν επίσης να σχεδιάσουν λουλούδια με καπάκια μπουκαλιών.

Ένας ακόμη εναλλακτικός τρόπος σχεδίασης λουλουδιών είναι οι νερομπογιές. Βάζοντας χρώμα στα δάχτυλά τους μπορούν να αποτυπώσουν στο χαρτί πολύχρωμα λουλούδια.

 

Λουλούδια ΙΙΙ

Σήμερα θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε και να παρατηρήσουμε τα λουλούδια και γενικότερα την φύση. Τι χρώματα βλέπουμε, πως είναι τα δέντρα, αν έχουν φύλλα, ανθό ή καρπούς, ποια είναι μεγάλα και ποια μικρά. Ποιες ομοιότητες έχουν και ποιες διαφορές. Επίσης θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα στάδια ανάπτυξης  των φυτών, από σπόρος πως φυτρώνει, δυναμώνει κλπ. και τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Μαθαίνοντας για τη ΣΠΟΡΑ και τον ΚΥΚΛΟ ...

Τέλος μπορούμε να ζωγραφίσουμε τι μας έκανε περισσότερο εντύπωση .Αν θελήσουμε και σήμερα να φυτέψουμε λουλούδια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ανακυκλώσιμα υλικά αντί για γλάστρες όπως μπουκάλια ή τενεκεδάκια….όπως παλιά!!!

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν όποιο λουλούδι τους αρέσει με πλαστελίνη. Εξασκώντας την λεπτή τους κινητικότητα μπορούν να δημιουργήσουν πολύχρωμα λουλούδια όλων των ειδών.

Στη συνέχεια μπορούν να δημιουργήσουν και να παίξουν ένα εύκολο παιχνίδι μαθηματικών. Καλούνται να σχεδιάσουν με χαρτί ή με οποιοδήποτε άλλο υλικό λουλούδια χωρίς πέταλα.

Σχεδιάζουν κ κόβουν πολύχρωμα πέταλα. Χρησιμοποιώντας ένα ζάρι, ρίχνουν κάθε φορά κ όποιος αριθμός τύχει κολλάνε τον αντίστοιχο αριθμό πετάλων στο λουλούδι.

Λουλούδια!

Σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για το τι χρειάζονται τα λουλούδια ή γενικά τα φυτά για να μεγαλώσουν. Στη συνέχεια μπορούμε να τους δείξουμε το ακόλουθο βίντεο.

Τέλος, μπορούμε να φυτέψουμε μαζί με τα παιδιά διάφορα φυτά και λουλούδια. Σε περίπτωση που δεν έχουμε φυτά και λουλούδια, μπορούμε να φυτέψουμε φασόλια και φακές σε κεσεδάκια.

Εναλλακτική Προσέγγιση

Τα παιδιά πριν φυτέψουν τα λουλούδια ή τους σπόρους μπορούν να βάψουν τις γλάστρες ή να τις διακοσμήσουν με ότι υλικό υπάρχει στο σπίτι.

Στην συνέχεια, μπορούν να παίξουν το παρακάτω παιχνίδι αντιστοίχισης

Λουλούδια!

Καθώς η Άνοιξη έχει έρθει για τα καλά, παρατηρούμε πως τα λουλούδια στην αυλή μας και στους αγρούς, έχουν αρχίσει να φυτρώνουν και να ομορφαίνουν το τοπίο με τα όμορφα χρώματα και αρώματα τους.

Βγαίνουμε στον κήπο μας ή πηγαίνουμε μία βόλτα στην εξοχή και κόβουμε λίγα λουλούδια, για να τα παρατηρήσουμε.

Όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, βάζουμε τα λουλούδια στη σειρά, τα παρατηρούμε, τα μυρίζουμε και τα συγκρίνουμε με την παρακάτω εικόνα:

Παρατηρούμε πως όλα τα λουλούδια έχουν πέταλα, φύλλα, μπουμπούκια, μίσχο και ρίζες.

Παρατηρούμε επίσης πως δεν είναι όλα ίδια, δεν έχουν τα ίδια χρώματα, το ίδιο μέγεθος. Μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ανά μέγεθος, χρώμα, είδος.

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ένα λουλούδι με όλα τα μέρη που το αποτελούν και να αντιγράψουν τις λέξεις στο πλάι.

Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις δημιουργίες σας στο email του σχολείου μας, ώστε να μπορούμε να τις αναρτούμε ανά διαστήματα!

Εναλλακτική προσέγγιση:

 • Τυπώματα λουλουδιών με κομμάτια από σφουγγάρι ή πλαστικό πιρούνι.

                                       

Πασχαλινά V

Έφτασε η ημέρα που τα σχολεία μας θα έκλειναν, για να νιώσουμε και να γιορτάσουμε το Πάσχα.
Φέτος ο εορτασμός θα είναι διαφορετικός, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικός!!
Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση!! Για το λόγο αυτό θα σας προτείνουμε κάποιες δραστηριότητες, ώστε να απολαύσετε αυτές τις ημέρες.
Μπορούμε να φτιάξουμε πασχαλινές κάρτες, για να τις στείλουμε στο νονό, τη νονά, τους παππούδες μας και σε όποιο άτομο μας λείπει και μέσα να γράψετε ευχές, όπως

“ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ”          “ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ”           “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”

 
 
Μπορείτε να βάψετε τα αυγά σας, με διάφορες τεχνικές:

 • Τοποθετούμε ένα φύλλο από κάποιο λουλούδι της αυλής πάνω στο αυγό, τυλίγουμε σε ένα κομμάτι καλσόν, σφίγγουμε καλά, το τοποθετούμε στην κατσαρόλα με τη βαφή και έχουμε ωραίο αποτέλεσμα.

                   

 • Με κλωστές

 • Κάνουμε ντεκουπάζ, τυλίγουμε σε δαντέλες, κάνουμε σχέδια με κηρομπογιές.

 
 
Μπορείτε να παίξετε κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, ακολουθώντας το σύνδεσμο:
https://www.oneirovates.com/post/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7?fbclid=IwAR3gqew2r1RuzLq7aQkK9UK1LKNAUWX3xGZ-N-JYuBgUwSQzJSbd5lzcJ88
Να κατασκευάσετε ένα πασχαλινό λαγό, από μια παλιά κάλτσα:

Για να φτιάξουμε τον διακοσμητικό πασχαλινό λαγό θα χρειαστούμε:
κάλτσα, χωνί, ρύζι, σπάγκο ή λαστιχάκι, ψαλίδι, κορδέλα, στυλό ή μαρκαδόρο μαύρο
Αρχικά, χρησιμοποιώντας το χωνί, γεμίζουμε την κάλτσα με ρύζι μέχρι τα 2/3 και την κλείνουμε από πάνω με κοινό λαστιχάκι ή σπάγκο. Σφίγγουμε με άλλο ένα λαστιχάκι (ή σπάγκο) τη γεμισμένη κάλτσα, ώστε να δημιουργήσουμε κεφάλι και σώμα. Κόβουμε ό,τι περισσεύει στο πάνω μέρος με τρόπο που να φτιάξουμε – σχηματίσουμε αυτιά. Τέλος, ζωγραφίζουμε μάτια και στόμα στο λαγουδάκι και δένουμε μια κορδέλα στον λαιμό του.
Αν θέλετε να έχει το λαγουδάκι σας ουρά, μπορείτε να σφίξετε με ένα λαστιχάκι μια μικρή ποσότητα ρυζιού στο πίσω μέρος του, ώστε να σχηματιστεί ένα μικρό μπαλάκι, ή απλά να κολλήσετε μια μπαλίτσα από βαμβάκι.
Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε πασχαλινές ιστορίες:

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!

Πασχαλινά IV

Σήμερα θα σας πούμε τη μυστική συνταγή της αλατοζύμης!! Με αυτή μπορείτε να φτιάξετε διάφορα πασχαλινά στολίδια (αυγουλάκια, κοτοπουλάκια, κουνελάκια), για να στολίσετε μια γωνιά του σπιτιού σας!
Σε ένα μπολ βάζουμε:
2 φλιτζάνια αλεύρι              
1 φλιτζάνι αλάτι                   
1 φλιτζάνι νερό                     
Πλάθουμε το ζυμάρι μας, του δίνουμε το σχήμα που θέλουμε, το βάζουμε σε ταψί και ψήνουμε στο φούρνο, για 30 λεπτά στους 150 βαθμούς.
Βάφουμε τα στολίδια μας, τα διακοσμούμε με κορδέλες, πούλιες και ότι άλλο επιθυμούμε!!
 

(πηγή: soulouposeto.gr)

 

Πασχαλινά ΙΙΙ

Προτάσεις πασχαλινής διακόσμησης!
Κατασκευή κουνελιών από ρολά χαρτιού υγείας


(πηγή Pinterest)

Κατασκευή κότας από χάρτινο πιάτο

Πασχαλινά ΙΙ

Σήμερα μπορούμε να προετοιμάσουμε καλαθάκια για να βάλουμε τα πασχαλινά μας αυγά.
Ιδέα 1:
Μπορούμε να κατασκευάσουμε το καλαθάκι μας με χαρτοταινία. Παίρνουμε ένα μπωλάκι μιας χρήσεως και τυλίγουμε τον πάτο με αλουμινόχαρτο, για να μπορεί να ξεκαλουπώνει εύκολα. Τα παιδιά  μπορούν να το τύλιξουν με χαρτοταινία γύρω γύρω δυο με τρεις φορές και στην συνέχεια να ξεκαλουπώσουμε. Έπειτα παίρνουμε ένα κομμάτι εφημερίδας, το στρίβουμε γύρω γύρω, το τυλίγουμε με χαρτοταινία και με τον τρόπο αυτό φτιάχνουμε το χερούλι. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα το βάψουν με χρώμα της επιλογής τους, ρίχνοντας στην βαφή και λίγη ατλακόλ για να γίνει πιο σκληρό. Τέλος, ο καθένας διακοσμεί το καλαθάκι του όπως θέλει!

Ιδέα 2:
Μπορούμε να φτιάξουμε καλαθάκια με πηλό. Ανοίγουμε τον πηλό σε ένα μεγάλο φύλο και έπειτα τον τοποθετούμε πάνω σε καλούπι (μπορεί να είναι κουπάκι από γιαούρτι, από φέτα κλπ). Δεν ξεχνάμε να φτιάξουμε και ένα χερούλι, κόβοντας ένα κομμάτι από τον πηλό. Το αφήνουμε μια ημέρα να στεγνώσει. Βάφουμε και διακοσμούμε όπως επιθυμούμε.

Ιδέα 3:
Γύρω από ένα κομμάτι φελιζόλ, που έχουμε βάψει σε χρώμα της επιλογής μας, κολλάμε γλωσσοπίεστρα, μικρά η μεγάλα, κοντά ή και πιο αραιά (ανάλογα με την ποσότητα που διαθέτουμε, αλλά και το προσωπικό μας γούστο). Τα παιδιά μπορούν να το βάψουν με χρώματα της επιλογής τους και να το στολίσουν με διάφορες πασχαλινές φιγούρες.

Πασχαλινά Ι

Το Πάσχα πλησιάζει και αυτό μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε στα παιδιά για τα Ήθη και Έθιμα, καθώς και για την Ιστορία του Πάσχα.
Αρχικά, θα κάνουμε μια περιγραφή:
Σάββατο του Λαζάρου: Το τελευταίο Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι το Σάββατο του Λαζάρου.
Την ημέρα αυτή οι γυναίκες ζυμώνουν μικρά, ημίγλυκα ψωμάκια, τα λεγόμενα «Λαζαράκια».
Συνταγή του Άκη Πετρετζίκη:  https://akispetretzikis.com/el/categories/pswmia-zymes/lazarakia

Και τα παιδιά τραγουδούν τα «Κάλαντα του Λαζάρου»


 
Η Κυριακή των Βαΐων είναι η Κυριακή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, τρώμε ψάρια και στολίζουμε την εκκλησία με βάγια και δάφνες.
Τη Μεγάλη Τετάρτη ο ιερέας κάνει το Μέγα Ευχέλαιο και το βράδυ αρχίζει η λειτουργία του Μυστικού Δείπνου.
Τη Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνουμε τσουρέκια και βάφουμε τα κόκκινα αυγά.
Την Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η Σταύρωση του Χριστού και το Βράδυ πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους των χωριών και των πόλεων.
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση, όπου ανάβουμε τις πασχαλινές μας λαμπάδες και τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αυγά.
Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουμε το αρνί και τρώμε το σοκολατένιο αυγό, που μας έφερε ο νονός ή η νονά.
Μπορείτε να διαβάσετε στα παιδιά ιστορίες, να τους δείξετε εικόνες που έχουν σχέση με το Πάσχα ή να τους δείξετε το ακόλουθο βίντεο:

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν τις σκηνές από την ιστορία και να φτιάξουν το δικό τους
«Βιβλίο του Πάσχα».
Εναλλακτική Προσέγγιση:

 • Συμμετοχή του παιδιού στο ζύμωμα και την κατασκευή από τα “Λαζαράκια”.
 • Αναζήτηση στο διαδίκτυο για ήθη και έθιμα του Πάσχα, από όλη την Ελλάδα.
 • Να βρούμε φωτογραφίες σχετικές με το Πάσχα, από το προσωπικό μας αρχείο.
 • Παιχνίδι αντιστοίχησης ημέρας και εθίμου. Οι γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέρφια μπορούν να γράψουν σε καρτέλες της ημέρες της εβδομάδας και τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα στοιχεία από το έθιμο της κάθε ημέρας. Έπειτα, τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχήσουν την ημέρα με το έθιμο.

Πάμε θέατρο!!!

 
 

(πηγή https://www.n-t.gr/)

Σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, σας έχουμε μια διαφορετική πρόταση!
Στις 5 το απόγευμα, το Εθνικό Θέατρο έχει προγραμματίσει τη διαδικτυακή προβολή της θεατρικής παράστασης:

“Χίλιες και μια ιστορίες”

Η προβολή της παράστασης θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του Εθνικού Θεάτρου: https://www.n-t.gr/
όπου εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση έως και την έναρξή της.

Καλή θέαση!

Χελιδονίσματα!

Με τον ερχομό της Άνοιξης, υποδεχόμαστε τα χελιδόνια μας, που έρχονται από μακριά.
Μπορούμε, αρχικά, να πούμε το αίνιγμα στα παιδιά

(πηγή http://dreamskindergarten.blogspot.com/)

 
Να ακούσουμε τα “Κάλαντα της Άνοιξης”

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ένα χελιδόνι και να γράψουν τη λέξη “Χελιδόνι” ή να κάνουν κατασκευή ενός χελιδονιού με υλικά που έχετε στο σπίτι.
 
         
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

 • Παίζουμε τη μουσική από τα “Κάλαντα της Άνοιξης” με μουσικά όργανα που έχουμε στο σπίτι. Αν δεν έχουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα αντικείμενα του σπιτιού.

2 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

 
Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα των γενεθλίων του Μεγάλου Δανού παραμυθά, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Η πρότασή μας για σήμερα είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο, που έχετε στο σπίτι ή να αναζητήσετε κάποιο στο διαδίκτυο. Η σελίδα http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp έχει πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, που αρέσουν στα παιδιά.
Στη συνέχεια, μπορείτε να κατασκευάσετε ένα σελιδοδείκτη με απλά υλικά (γλωσσοπίεστρα, χαρτόνια, ύφασμα κλπ). Έπειτα, μπορεί να γίνει δραματοποίηση της ιστορίας που διαβάσατε ή/και να κάνετε τη δική σας εικονογράφηση με τις ζωγραφιές των παιδιών.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

 • Να παρακολουθήσετε στο YouTube παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
 • Να παίξετε κουκλοθέατρο.
 • Παιχνίδια αντιστοίχησης, όπου οι γονείς θα αντιγράψουν σε χαρτί τίτλους παραμυθιών που υπάρχουν στο σπίτι και τα παιδιά θα προσπαθήσουν να τα αντιστοιχήσουν με τον τίτλο του βιβλίου.

Απρίλιος

Καλό μήνα!!!

Η «Πρωταπριλιά» με τα αθώα ψέματά της είναι ένα πανευρωπαϊκό έθιμο. Στην Ελλάδα το αρχαίο αυτό έθιμο έφτασε, μάλλον, την εποχή των Σταυροφοριών κι έχει τις ρίζες του στους αρχαίους Κέλτες. Επειδή τον Απρίλιο ο καιρός καλοσύνευε συνήθιζαν την πρωταπριλιά να πηγαίνουν για ψάρεμα. Τις περισσότερες φορές γύριζαν φυσικά με άδεια χέρια, κι έτσι κατέφευγαν σε ψεύτικες ιστορίες για μεγάλα ψάρια. Στη χώρα μας διαγωνίζονται για το ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα, όπως το: «Έλα να πούμε ψέματα/ ένα σακί γιομάτο/ φόρτωσα ένα μπόντικα/ σαράντα κολοκύθια/ κι απάνου στα καπούλια του/ ένα σακί ρεβύθια». (πηγή Βικιπαιδεία)
 
Εξηγούμε στα παιδιά πως ο μήνας Μάρτιος έφυγε. Βγάζουμε  το Μάρτη από χέρι μας και είτε τον κρεμάμε σε ένα δέντρο για να τον πάρουν τα χελιδόνια για να φτιάξουν τη φωλιά τους, είτε τον βάζουμε πάνω στο αρνί που θα ψήσουμε το Πάσχα για να καεί.
Έπειτα, εξηγούμε πως ήρθε ο μήνας Απρίλιος. Μπορούμε να τους αναφέρουμε κάποιες σχετικές παροιμίες, όπως:

 • Ο Απρίλης έχει τ’ όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια.
 • Του Απρίλη η βροχή, κάθε στάλα και φλουρί.

Αφού εξηγήσουμε τη σημασία της κάθε παροιμίας στα παιδιάς, τους ζητάμε να τις ζωγραφίσουν, την καθεμία ξεχωριστά, ώστε να μας δείξουν τι έχουν καταλάβει.
Τέλος, μπορείτε να διαβάσετε παραμύθια στα παιδιά ή να δείτε βίντεο στο YouTube, που έχουν σχέση με την Πρωταπριλιά και τα ψέματα, όπως:

«Ο ψεύτης βοσκός και ο λύκος»

«Ο Πινόκιο»


Μόλις ολοκληρώσετε την ανάγνωση των παραμυθιών, μπορείτε να πείτε στα παιδιά να αναδιηγηθούν την ιστορία, να τη ζωγραφίσετε και να κάνετε κατασκευές με υλικά που έχετε στο σπίτι σας.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

 • Παρουσίαση των παροιμιών με τη χρήση εικόνων από το Internet.
 • Δραματοποίηση ιστοριών, με φυσικές κινήσεις. Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό θα χαρούν πολύ και θα επιδείξουν αμείωτο ενδιαφέρον.
 • Κατασκευή του ήρωα της ιστορίας από πλαστελίνη.

Μην παραλείψετε να φωτογραφίσετε τις κατασκευές και τις ζωγραφιές των παιδιών και να τις στείλετε με email στο σχολείο, ώστε να ανέβουν στο blog μας!
Θερμή παράκληση να μην αναγράφεται το όνομα του παιδιού πάνω στις ζωγραφιές!

#Mένουμε_σπίτι

Αγαπητά μας παιδιά και αγαπητοί γονείς,
Μπορεί το νηπιαγωγείο μας να είναι κλειστό, αλλά η σκέψη μας είναι κοντά σας.
Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα blog για το νηπιαγωγείο μας, το οποίο θα ενημερώνεται συχνά με δραστηριότητες, κατασκευές και ιδέες, προκειμένου να τις αξιοποιείτε δημιουργικά με τα παιδιά σας!
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email του σχολείου μας:
mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση