Ημέρα: 10 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη 10-11-2022Πέμπτη 10-11-2022

ΓΛΩΣΣΑ Να κλίνετε τα ουσιαστικά σε -μα , που σημειώσαμε στο τετράδιο εργασιών ( το θέαμα, το πρόβλημα, το ποίημα, το θύμα) , σύμφωνα με τον τρόπο που κάναμε στην τάξη. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Συμπληρώσαμε τις εργασίες 1,2,3,4 σελ. 26, ΤΕ Για εξάσκηση στο σπίτι τις εργασίες  5 και 6, σελ. 27, ΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ Γράψαμε το Τεστάκι  […]