9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ο κανονισμός του σχολείου μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 9ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Τι είναι ο εσωτερικός κανονισμός

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021 κάθε σχολική μονάδα οφείλει να συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό κάθε σχολικό έτος στον οποίο θα αναφέρονται θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου είναι το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Βασίζεται  σε  όσα  προβλέπονται  από  την  πολιτεία  για  την  εκπαίδευση  και  τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει   αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και   είναι   προσαρμοσμένος   στις    ιδιαίτερες   συνθήκες   λειτουργίας   του   Σχολείου   και   τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Σκοπός

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Βασικές αρχές και στόχοι του εσωτερικού κανονισμού

Ο   Κανονισμός,  περιλαμβάνει  όρους   και  κανόνες,   κατανομή  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών, δικαιωμάτων   και   υποχρεώσεων,   για   όλα   τα   μέλη   της   σχολικής   κοινότητας   έτσι   ώστε   να διαμορφώνεται   στο   σχολείο   ένα   παιδαγωγικό   και   διδακτικό   κλίμα   που   διευκολύνει   την απρόσκοπτη,  μεθοδική  και  αποτελεσματική  λειτουργία  του.  Ταυτόχρονα  οι  δυσκολίες  και  τα προβλήματα   που   προκύπτουν   αντιμετωπίζονται   από   τα   μέλη   της   σχολικής   κοινότητας   ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι    του   Κανονισμού   είναι   οι    μαθητές/μαθήτριες   να   διαμορφώσουν    την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η  συνεργασία,  η  ενσυναίσθηση,  ο  αμοιβαίος  σεβασμός,  η  αλληλοκατανόηση,  η  αποδοχή  της διαφορετικότητας,  ο  σεβασμός  όλων  σε  κοινούς  συμφωνημένους  κανόνες,  η  περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω   των   συμφωνημένων   αρχών/κατευθύνσεων   του   Κανονισμού   του   Σχολείου   μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα  υποστηρικτικό  πλαίσιο  για  να πραγματοποιείται  με  επιτυχία  το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα  για  την  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  του/της  κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες  αξιοπρεπών  και  αποδοτικών  συνθηκών  διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας

Οι κεντρικοί άξονες του εσωτερικού κανονισμού

 1. Προσέλευση στο σχολείο, παραμονή και αποχώρηση από αυτό

Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 καθορίζεται στο χρονικό διάστημα από τις 08.00 έως τις 8.15 το πρωί και πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο-έξοδο του σχολείου επί της οδού Ρόδου 36. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η κεντρική είσοδος του σχολείου να είναι ανοικτή μέχρι στις 08.20 για τους μαθητές και μαθήτριες που έχουν καθυστερήσει κατά το δεκαπεντάλεπτο της προσέλευσης(9ηΠράξη Συλλόγου Διδασκόντων/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει δικαιολογημένα, προσέρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος/η από τον κηδεμόνα του/της κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας της τάξης (9ηΠράξη  Συλλόγου Διδασκόντων/11-10-18απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-Πράξη 9η/11-10-18 όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η  Πράξη/2-9-20).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (18ης Σεπτεμβρίου και 11ηςΝοεμβρίου 2020), οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο χώρο του σχολείου από την είσοδο/έξοδο της οδού Ρόδου (δεν απαιτείται η είσοδος από διαφορετικές θύρες γιατί η είσοδος μαθητών και μαθητριών είναι σταδιακή) φορώντας την απαιτούμενη μάσκα προστασίας, και κρατώντας  την απαιτούμενη απόσταση. Με την είσοδό τους στην τάξη απολυμαίνουν τα χέρια τους. Οι εκπαιδευτικοί τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη μη μετάδοση της νόσου covid-19 κατά την ώρα διδασκαλίας. Η πρωινή προσευχή πραγματοποιείται στις μαθητικές αίθουσες με πρωτοβουλία του εκάστοτε διδάσκοντα της 1ης διδακτικής ώρας.

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του(9η Πράξη  Συλλόγου Διδασκόντων/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Με το πέρας των μαθημάτων  οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ, Δ, Ε, Στ  τάξεων αποχωρούν από την έξοδο της οδού Ρόδου 36. Η τάξη Α αποχωρεί από την έξοδο της οδού Κυψελών και η Β τάξη αποχωρεί από την έξοδο της οδού Καλύμνου (απόφαση του συλλόγου διδασκόντων με συνδυασμό με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αποφυγή συγχρωτισμού γονέων και μαθητών. Στο χώρο του Σχολείου παραμένουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ ζώνης του ολοημέρου οι οποίοι αποχωρούν στις 15.00 από την κεντρική είσοδο-έξοδο της οδού Ρόδου.

Κατά την αποχώρηση των μαθητών με το πέρας των μαθημάτων είτε της κανονικής λειτουργίας του Σχολείου είτε της ζώνης του ολοημέρου σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (9η Πράξη /11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20)οφείλουν να:

 • Είναι συνεπείς ως προς την ώρα παραλαβής των παιδιών τους.
 • Να ενημερώνουν τα παιδιά τους (μαθητές/μαθήτριεςτων Α, Β τάξεων και αυτούς/ές των μεγαλύτερων τάξεων που διαμένουν σε μεγάλη ακτίνα απόστασης από το Σχολείο) ότι σε περίπτωση αργοπορίας τους δεν αποχωρούν ποτέ μόνα τους, περιμένουν εντός του αύλειου χώρου και δε δέχονται να συνοδευτούν ποτέ με άτομα που οι γονείς δεν τους έχουν υποδείξει (9η Πράξη /11-10-18απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη /2-9-20).
 • Να επικοινωνούν με τη Δ/νση του Σχολείου σε περίπτωση που υπάρχει ειδικός σοβαρός λόγος και να ορίζουν ή να αποκλείουν συγκεκριμένα άτομα που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από το σχολείο υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα ορίζει, ποια άτομα είναι αυτά που έχουν υποδείξει (9η Πράξη /11-10-18 απόφαση συλλόγου διδασκόντων όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Οποιαδήποτε αλλαγή σχετική με την παραλαβή των παιδιών τους και με τα άτομα που έχουν δηλώσει οι γονείς/κηδεμόνες ότι επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να τα παραλαμβάνουν πρέπει να γνωστοποιείται στο Σχολείο (9η Πράξη /11-10-18 απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη /2-9-20).

 1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών-Παιδαγωγικός έλεγχος

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, θεωρούνται ανάρμοστες συμπεριφορές. Οι ανάρμοστες συμπεριφορές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις βασικές παιδαγωγικές αρχές από τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης ή τον/την εκπαιδευτικό της συγκεκριμένης διδακτικής ώρας που έλαβε χώρα η ανάρμοστη συμπεριφορά και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον Διευθυντή του Σχολείου. Αν κρίνεται απαραίτητο (επανάληψη της ανάρμοστης συμπεριφοράς ή η σοβαρότητα της συμπεριφοράς) θα ενημερώνονται οι γονείς και θα ζητείται η συνεργασία τους.

Σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις συμπεριφοράς μαθητών απαιτείται άμεση συνεργασία ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικού της τάξης, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και των γονέων, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού (Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές) .

 1. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού (Βασικές αρχές της Δημοκρατίας). Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά (Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές).

 1. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα(ΠΔ79/2017, Άρθρο 16). Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

Οι σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’  αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δεν λειτουργεί το Ολοήμερο.

 1. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Με βάση το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, η συνεργασία σχολείου και οικογένειας γίνεται σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, μέσω μηνιαίων ενημερώσεων. Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2020-21 η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά πραγματοποιείται τηλεφωνικά(Οδηγίες ΕΟΔΥ 18ης Σεπτεμβρίου και 11ης Νοεμβρίου 2020) κάθε πρώτο συνεχόμενο πενθήμερο του μήνα από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Οι γονείς ενημερώνονται για θέματα διαδικαστικά και λειτουργικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ιστολογίου του Σχολείου https://blogs.sch.gr/9dimalex/καθώς και μέσω του πίνακα ανακοινώσεων.

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων, του οποίου, όμως, ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός αλλά και επικουρικός στην ομαλή λειτουργία του Σχολείου(Παιδαγωγικές Αρχές, απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές, τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων-Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20), ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ο ψυχικός και ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού. αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο (Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ491/Β/9-2-21). Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο (Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ491/Β/9-2-21).

 1. Η φοίτηση των μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με το Σύνταγμα του κράτους μας, αποτελεί υποχρέωση και δικαίωμα(άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος). Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι τακτική, συστηματική και ενεργός. Η ελλιπής φοίτηση, χωρίς σοβαρό λόγο, δημιουργεί προβλήματα στη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας και υπονομεύει τη βελτίωση της μάθησής τους. Οι γονείς του απόντα μαθητή ή μαθήτριας οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία και την επάνοδο στο σχολείο (οδηγίες ΕΟΔΥ18ης Σεπτεμβρίου και 11ης Νοεμβρίου 2020).Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.) και ενημερωθεί η διεύθυνση του σχολείου (ΠΔ79/2017, Άρθρο 13).

Μαθητές/τριες που απουσιάζουν λόγω ασθένειας ή βρίσκονται σε περιορισμό λόγω της νόσου covid-19 ή συνοικούν με μέλη της οικογένειάς τους  που έχουν υποκείμενα νοσήματα δέχονται εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΦΕΚ 455/Β/6-2-2021,Οδηγίες ΕΟΔΥ 18ης Σεπτεμβρίου και 11ης Νοεμβρίου 2020).Μαθητές που κατά τη διάρκεια λειτουργίας παρουσιάζουν συμπτώματα λόγωcovid-19 οδηγούνται από τον διευθυντή ή την αναπληρώτριά του υποδιευθύντρια Β στην ειδική διαμορφωμένη αίθουσα και ειδοποιούνται οι γονείς για την παραλαβή τους και τους δίνονται οι ανάλογες οδηγίες (Οδηγίες ΕΟΔΥ18ης Σεπτεμβρίου και 11ης Νοεμβρίου 2020).

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) από τον οικογενειακό ιατρό ή από δημόσιο υγειονομικό ίδρυμα για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄  τάξεων (Π.Δ. 79/2017, άρθρο  7).

Για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες θα αποστέλλεται έντυπο συναίνεσης του γονέα(απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων -Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες και γενικότερα στον εσωτερικό χώρο (αυλή και κτήριο) κατά το χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων δεν επιτρέπεται καθώς και η είσοδος των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (παρ. 3, του κεφ. Β, του άρθρου 18, του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 Α΄). Οι γονείς και οι κηδεμόνες εισέρχονται στο σχολείο μόνο

 • για την παραλαβή των παιδιών τους είτε όταν αυτά ασθενούν έκτακτα είτε για έκτακτες υποθέσεις των γονέων υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση παραλαβής καθώς επίσης και σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών καθώς επίσης και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών για την παραλαβή των παιδιών τους με το πέρας της μαθησιακής τους διαδικασίας.
 • για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών (βεβαιώσεις, αιτήσεις κ.τ.λ.) από 13.15-13.45 (πράξη συλλόγου διδασκόντων απόφαση – Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 3, του κεφ. Β, του άρθρου 18, του Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 Α΄), για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρεί τις θύρες εισόδου και εξόδου του αύλειου χώρου κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

8.Το διάλειμμα

Σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων (Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ΠΔ.19/2017 και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και έρευνες που αφορούν σε ατυχήματα μαθητών/τριών στο σχολείο:

 • Το διάλειμμα είναι χρόνος που διατίθεται στους μαθητές και τις μαθήτριες για το παιχνίδι, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και χρόνος ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των αποστάσεων και της μη επαφής και των κανόνων υγιεινής.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο με ευθύνη των εκπαιδευτικών της αμέσου προηγούμενης διδακτικής ώρας και επιτηρούνται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 • Λόγω νόσου covid-19 το κάθε τμήμα προαυλίζεται σε συγκεκριμένο χώρο για την αποφυγή συγχρωτισμού με άλλα τμήματα. Για την επιτήρηση των τμημάτων των μαθητών ορίζονται και οι ανάλογοι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.
 • Ο κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίζει για τον αερισμό και την καθαριότητα της τάξης του.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου χωρίς να επιτηρούνται.
 • Επίσης κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες ή να προμηθεύονται τρόφιμα από το κυλικείο τηρώντας τις απαιτούμενες σύμφωνα με το ΕΟΔΥ αποστάσεις.
 • Σε κανένα άλλο χώρο που δεν επιτηρείται, δεν επιτρέπεται η παρουσία μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις τους με την παρουσία του εκπαιδευτικού της προηγούμενης διδακτικής ώρας.
 • Απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους μαθητές την ώρα που κατεβαίνουν τις κλίμακες για να επισκεφτούν τις τουαλέτες ή το κυλικείο που βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου το ίδιο ακριβώς ισχύει και κατά τη στιγμή που ανεβαίνουν τις κλίμακες.
 • Οι μαθητές/τριες παίζουν χωρίς να διαπληκτίζονται και να χειροδικούν και για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον αύλειο χώρο.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές συγκεντρώνονται ανά τμήμα στην αυλή, παραλαμβάνονται από τον εκπαιδευτικό και οδηγούνται στην αίθουσα, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική) κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις από μαθητή σε μαθητή και από τμήμα σε τμήμα.
 • Εξωσχολικά υλικά όπως μπάλες και διάφορα παιχνίδια π.χ. τάπες για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται στον αύλειο χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Επίσης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας(Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ) δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.
 • Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν προαυλίζονται. Παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας υπό επιτήρηση από τον εκπαιδευτικό της προηγούμενης διδακτικής ώρας.

9. Μεταφορά μαθητών

Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων στις απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και να μη μετακινούνται και να τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ (18ης Σεπτεμβρίου και 11ης Νοεμβρίου 2020) για αποφυγή μετάδοσης της νόσου covid-19.

Ο σεβασμός και η υπακοή  προς  τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο, όσο και τα τη μετάβασή τους πεζή (απόφαση συλλόγου διδασκόντων-Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Κανένας μαθητής δε θα ακολουθεί την αποστολή του σχολείου σε προγραμματισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες αν δεν υπάρχει συναινετική δήλωση του κηδεμόνα του(ΠΔ79/2017, άρθρο16, παράγραφος 2).

Μαθητές οι οποίοι διαμένουν εκτός των ορίων του σχολείου μεταφέρονται με Αστικό-ΚΤΕΛ λεωφορείο(Φ.9/ΜΚ/145632/Δ1/26-10-20 του Υπουργείου Παιδείας). Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα της πρωινής ζώνης διευκολύνουν τους παραπάνω μαθητές και τις μαθήτριες να αποχωρήσουν 3 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας για να επιβιβαστούν έγκαιρα στο λεωφορείο(απόφαση συλλόγου διδασκόντων – Πράξη 9η/11-10-18). Στην κεντρική έξοδο τους αναμένει υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ομαλή επιβίβασή τους(απόφαση συλλόγου διδασκόντων-Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί  χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας (απόφαση συλλόγου διδασκόντων- Πράξη 9η/11-10-18όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 1η Πράξη/2-9-20).

Γνωστοποιούμε εκ νέου τον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης του σχολείου:

25510-21424 καθώς και το e-mail :  9dimalex@sch.gr .

Η ενημέρωση των γονέων θα πραγματοποιείται με ανάρτηση στο ιστολόγιο του Σχολείου https://blogs.sch.gr/9dimalex/ , με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων.

Αναφορά:

Πράξη 9η/11-10-18

Πράξη 1η/2-9-20

Η Πράξη 9η/11-10-18 αφορά σε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου για το Σχ. Έτος 2018/19.

Η Πράξη 1η/2-9-20 αφορά στην επικαιροποίηση της 9ης Πράξης/11-10-18

Ο παραπάνω κανονισμός έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Χαμζαδάκη Γεωργία και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης ν. Έβρου κ. Βουρδόγλου Δήμητρα