Αρχική

Η αποστολή του Δημοτικού Σχολείου – το όραμά μας

Η αποστολή του Σχολείου

 Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή ο μαθητής καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα και επιπλέον να διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι:
α. η παροχή γενικής παιδείας,
β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του,
γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές,
δ. η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
ε. η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς,
στ. η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας,
ζ. η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη και
η. η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το όραμά μας για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας οι στόχοι επίτευξης θα κινηθούν στους παρακάτω άξονες:

1. Βελτίωση της ποιότητας μάθησης ώς προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις πανανθρώπινες αξίες.

2. Περαιτέρω ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης των σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και των σχέσεων μαθητών – διδασκόντων.

3. Εγκαθίδρυση του πνεύματος συνεργασίας κατά τη διδακτική πράξη.

4. Απομείωση της ενδεχόμενης επιθετικής συμπεριφοράς μέχρι του μηδενισμού της.

5. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής  συνείδησης των μαθητών και μαθητριών μας.

6. Οικοδόμηση παιδαγωγικού κλίματος.

7. Σταδιακός εγκλιματισμός των μαθητών και μαθητριών της πρώτης τάξης του σχολείου μας καθώς και των μετεγγραφέντων.

8. Προστασία της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών και περιφρούρηση της συναισθηματικής και ψυχολογικής ισορροπίας τους.