Σχέδιο Δράσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων εντάσσονται από το Σεπτέμβριο του 2021 (απόφαση Υπουργείου Παιδείας) τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σε συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής τους το προηγούμενο σχολικό έτος σε 218 σχολεία της χώρας. Στόχος, μέσω της εισαγωγής νέων θεματικών όπως ρομποτική, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, η ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση. Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και προσαρμόζεται ανά ηλικία. Ειδικότερα, οι θεματικές είναι οι εξής:

stigmiotypo 2021 08 04 8.14.19

Για το σχολικό έτος 2022-2023, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας αποφάσισε να ακολουθήσει το ακόλουθο Σχέδιο Δράσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020.
Για το σχολικό έτος 2022-2023, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου μας αποφάσισε να ακολουθήσει το ακόλουθο Σχέδιο Δράσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020.