Απουσίες μαθητών/τριων

Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ΠΔ 79/2017 (A’109 ) άρθρο 13 παράγραφος 1 και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (A’70 ).

Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109)ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται  στο (ΠΔ 79/2017 (Α’ 109 ) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4).

Για τις απουσίες των μαθητών/τριών λόγω COVID-19 ισχύουν τα προβλεπόμενα με το ΦΕΚ Β 4187