«

»

Νοέ 11 2015

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Τι μαθαίνουμε στα παιδιά για τα social media 

Γιατί δεν αποδεχόμαστε και δεν παραδεχόμαστε ότι δεν έχουμε ιδέα, ότι μαθαίνουμε κι εμείς τώρα, δοκιμάζοντας, και ότι το μόνο που μπορούμε πραγματικά (και πρέπει) να μάθουμε στα παιδιά είναι το πώς να συμπεριφέρονται στη ζωή τους γενικά; Πώς να μιλάνε στους ανθρώπους; Πώς να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους; Πώς να κάνουν την καλύτερη δουλειά τους και να τη βγάζουν εκεί έξω με υπερηφάνεια; Πώς να πρετοιμάζονται, να αξιολογούν και να συναισθάνονται πριν επικοινωνήσουν; Πώς να παίζουν το κάθε παιχνίδι με τους κανόνες του;

Πηγή: Τι μαθαίνουμε στα παιδιά για τα social media | Στέλλα Κάσδαγλη

// = 0) {
this.isIE = true;
this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length));
return;
}
s = «Netscape6/»;
if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) {
this.isNS = true;
this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length));
return;
}
s = «Gecko»;
if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) {
this.isNS = true;
this.version = 6.1;
return;
}
}

var browser = new BrowserZoomPlugin;
var dragObj = new Object;
dragObj.zIndex = 0;

function zoominto_dragStart(event, id) {
var el;
var x, y;
if (id) {
dragObj.elNode = document.getElementById(id);
} else {
if (browser.isIE) {
dragObj.elNode = window.event.srcElement;
}
if (browser.isNS) {
dragObj.elNode = event.target;
}
if (dragObj.elNode.nodeType == 3) {
dragObj.elNode = dragObj.elNode.parentNode;
}
}
if (browser.isIE) {
x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft;
y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop;
}
if (browser.isNS) {
x = event.clientX + window.scrollX;
y = event.clientY + window.scrollY;
}
dragObj.cursorStartX = x;
dragObj.cursorStartY = y;
dragObj.elStartLeft = parseInt(dragObj.elNode.style.left, 10);
dragObj.elStartTop = parseInt(dragObj.elNode.style.top, 10);
if (isNaN(dragObj.elStartLeft)) {
dragObj.elStartLeft = 0;
}
if (isNaN(dragObj.elStartTop)) {
dragObj.elStartTop = 0;
}
dragObj.elNode.style.zIndex = ++dragObj.zIndex;
if (browser.isIE) {
document.attachEvent(«onmousemove», zoominto_dragGo);
document.attachEvent(«onmouseup», zoominto_dragStop);
window.event.cancelBubble = true;
window.event.returnValue = false;
}
if (browser.isNS) {
document.addEventListener(«mousemove», zoominto_dragGo, true);
document.addEventListener(«mouseup», zoominto_dragStop, true);
event.preventDefault();
}
}

function zoominto_dragGo(event) {
var x, y;
if (browser.isIE) {
x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft;
y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop;
}
if (browser.isNS) {
x = event.clientX + window.scrollX;
y = event.clientY + window.scrollY;
}
dragObj.elNode.style.left = dragObj.elStartLeft + x – dragObj.cursorStartX + «px»;
dragObj.elNode.style.top = dragObj.elStartTop + y – dragObj.cursorStartY + «px»;
if (browser.isIE) {
window.event.cancelBubble = true;
window.event.returnValue = false;
}
if (browser.isNS) {
event.preventDefault();
}
}

function zoominto_dragStop(event) {
if (browser.isIE) {
document.detachEvent(«onmousemove», zoominto_dragGo);
document.detachEvent(«onmouseup», zoominto_dragStop);
}
if (browser.isNS) {
document.removeEventListener(«mousemove», zoominto_dragGo, true);
document.removeEventListener(«mouseup», zoominto_dragStop, true);
}
}

function imgplayerprogress_DoFSCommand(command, args) {
var imgplayerprogressObj = isInternetExplorer ? document.all.imgplayerprogress : document.imgplayerprogress;
}

function zoominto_addElement(divIdName, htmlval) {
try {

var newdiv = document.createElement(«div»);
newdiv.setAttribute(«id», divIdName);
newdiv.setAttribute(«title», «»);
newdiv.style.position = «absolute»;
newdiv.style.display = «none»;
newdiv.innerHTML = htmlval;

document.body.appendChild(newdiv);;
} catch (e) {
}
}

function zoominto_addmyelems(divIdName, htmlval) {
try {

var newdiv = document.createElement(«div»);
newdiv.setAttribute(«id», divIdName);
newdiv.innerHTML = htmlval;

document.body.appendChild(newdiv);;
} catch (e) {
//_L(e);
}
}

function zoominto_initializelements() {

zoominto_addElement(«plugpanel», «ZoomInto: Pictures, Images and Photos «);
zoominto_addmyelems(«plugincheck_0909″, »

«);
}

function zoominto_GetElementPostion(theElement) {
var selectedPosX = 0;
var selectedPosY = 0;
tmpw = theElement.width;
tmph = theElement.height;
while (theElement != null) {
selectedPosX += theElement.offsetLeft;
selectedPosY += theElement.offsetTop;
theElement = theElement.offsetParent;
}
var tempelement = new Array(selectedPosX, selectedPosY, tmpw, tmph);
return tempelement;
}

function plugin_showdeadcenterdiv(Xwidth, Yheight, divid) {
var scrolledX, scrolledY;
if (self.pageYOffset) {
scrolledX = self.pageXOffset;
scrolledY = self.pageYOffset;
} else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) {
scrolledX = document.documentElement.scrollLeft;
scrolledY = document.documentElement.scrollTop;
} else if (document.body) {
scrolledX = document.body.scrollLeft;
scrolledY = document.body.scrollTop;
}
var centerX, centerY;
if (self.innerHeight) {
centerX = self.innerWidth;
centerY = self.innerHeight;
} else if (document.documentElement &&
document.documentElement.clientHeight) {
centerX = document.documentElement.clientWidth;
centerY = document.documentElement.clientHeight;
} else if (document.body) {
centerX = document.body.clientWidth;
centerY = document.body.clientHeight;
}
var leftOffset = scrolledX + (centerX – Xwidth) / 2;
var topOffset = scrolledY + (centerY – Yheight) / 2;
var o = document.getElementById(divid);
var r = o.style;
r.position = «absolute»;
r.top = topOffset + «px»;
r.left = leftOffset + «px»;
r.display = «block»;
}

function pluginalertShow(layerid) {
document.getElementById(layerid).style.visibility = «visible»;
document.getElementById(layerid).style.display = «block»;
plugin_showdeadcenterdiv(280, 115, layerid);
document.getElementById(«plugin_btn_activate»).focus();
}

function pluginalerthide(layerid) {
document.getElementById(layerid).style.visibility = «hidden»;
document.getElementById(layerid).style.display = «none»;
}

function zoom_getValidString(){

return «&isValidviewer=1″;// all things are valid

}

function zoominto_showflash(zoomres) {

try{
if(zoomres == undefined)
zoomres=»600×442»;

zoomarr=zoomres.split(«x»,2)
var divimgplayer = document.getElementById(«div_plugin_img_player»);
divimgplayer.style.display = «block»;
divimgplayer.style.visibility = «visible»;

//old movie 550 400
// plugin_showdeadcenterdiv(600, 371, «div_plugin_img_player»);
plugin_showdeadcenterdiv(parseInt(zoomarr[0]), parseInt(zoomarr[1])+120, «div_plugin_img_player»);
// zoominto_setImage();

zoominto_changeobject(document.getElementById(«plugpanel»).title,zoomres);

} catch (e) {
}

}

function zoominto_closeflash() {
var divimgplayer = document.getElementById(«div_plugin_img_player»);
divimgplayer.style.display = «none»;
divimgplayer.style.visibility = «hidden»;
}

function hidezoomicon(){
document.getElementById(«plugpanel»).style.visibility = «hidden»;

}

function getMouseX( e ) {

return e.pageX

|| ( e.clientX + ( document.documentElement.scrollLeft

|| document.body.scrollLeft ) );

}

function getMouseY( e ) {

return e.pageY

|| ( e.clientY + ( document.documentElement.scrollTop

|| document.body.scrollTop ) );

}

function dhtmlLoadScript(url)
{
var e = document.createElement(«script»);
e.src = url;
e.type=»text/javascript»;
// document.getElementByTagName(«head»)[0].appendChild(e);

document.getElementById(«addiv»).appendChild(e);
}

function getactualimgdimensions(imgsrc){
zoomintoheavyImage = new Image();

zoomintoheavyImage.src = imgsrc

var tempelement = new Array(zoomintoheavyImage.width, zoomintoheavyImage.height);
return tempelement;

}
function plugin_run() {

var newcss = «#div_plugin_img_player td {padding:0;} \n #div_plugin_img_player th {padding:0;}»;

if (‘\v’==’v’) /* ie only */ {
document.createStyleSheet().cssText = newcss;
} else {
var tag = document.createElement(‘style’); tag.type = ‘text/css’; document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(tag);
tag[ (typeof document.body.style.WebkitAppearance==’string’) /* webkit only */ ? ‘innerText’ : ‘innerHTML’] = newcss;
}

var image = document.getElementsByTagName(«img»);
var totimgLength=image.length;

zoominto_initializelements();

for (var i = 0; i 50 && zoomarrdim[1] > 60) {

image[i].onmouseover = function () {imgvals = zoominto_GetElementPostion(this);

document.getElementById(«plugpanel»).style.display = «block»;document.getElementById(«plugpanel»).style.visibility = «visible»;document.getElementById(«plugpanel»).style.left = imgvals[0] + «px»;document.getElementById(«plugpanel»).style.top = imgvals[1] + «px»;document.getElementById(«plugpanel»).title = this.src;};
image[i].onmouseout = function (evt) {

imgvals = zoominto_GetElementPostion(this);

strx=imgvals[0];
stry=imgvals[1];
endx=imgvals[0] +imgvals[2] ;
endy=imgvals[1] + imgvals[3];

tmpcurx=evt.pageX;
tmpcury=evt.pageY;

if(tmpcurx > strx && tmpcurx stry && tmpcury < endy ){

l=1
}
else{
document.getElementById(«plugpanel»).style.visibility = «hidden»;

}

};

}// End of Condition Image smaller

if(zoomarrdim[0] == 1 && zoomarrdim[1] == 1){
// remove Image element
image[i].style.display=»none»;
image[i].style.visibility=»hidden»;
}

}
}

function zoominto_URLEncode(clearString) {
var output = «»;
var x = 0;
clearString = clearString.toString();
var regex = /(^[a-zA-Z0-9_.]*)/;
while (x 1 && match[1] != «») {
output += match[1];
x += match[1].length;
} else {
if (clearString[x] == » «) {
output += «+»;
} else {
var charCode = clearString.charCodeAt(x);
var hexVal = charCode.toString(16);
output += «%» + (hexVal.length < 2 ? «0» : «») + hexVal.toUpperCase();
}
x++;
}
}
return output;
}

function Closeiepluginpanel() {
closeflash();
}

function logme(txtstr) {
// try {
//alert(txtstr);
return «»;

}

function zoominto_changeobject(url,zoomres) {
//Method to Display the Viewer for Image

imgName_bfr=(tmppluginimageURL +url + zoom_getValidString())

escimgName_bfr=escape(imgName_bfr);

trkval = «?chkme=» + imgName_bfr + «&rootstr=» + tmppluginServername;
pagetitle = «»;
urlstr = zoominto_URLEncode(document.location);
zoomarr=zoomres.split(«x»,2)

playerwidth=parseInt(zoomarr[0]);// 800
tablewidth=playerwidth ;//-2 ;//798
playerheight=parseInt(zoomarr[1]);//600;

adwidth=468;//playerwidth -10 ;//768;
adheight=60;

document.getElementById(«div_plugin_img_player»).innerHTML = »

Zoominto

Default
115%
125%

\n»;

document.getElementById(‘resselect’).value=zoomres;

}

// ]]>

ZoomInto: Pictures, Images and Photos

// = 0) {
this.isIE = true;
this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length));
return;
}
s = «Netscape6/»;
if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) {
this.isNS = true;
this.version = parseFloat(ua.substr(i + s.length));
return;
}
s = «Gecko»;
if ((i = ua.indexOf(s)) >= 0) {
this.isNS = true;
this.version = 6.1;
return;
}
}

var browser = new BrowserZoomPlugin;
var dragObj = new Object;
dragObj.zIndex = 0;

function zoominto_dragStart(event, id) {
var el;
var x, y;
if (id) {
dragObj.elNode = document.getElementById(id);
} else {
if (browser.isIE) {
dragObj.elNode = window.event.srcElement;
}
if (browser.isNS) {
dragObj.elNode = event.target;
}
if (dragObj.elNode.nodeType == 3) {
dragObj.elNode = dragObj.elNode.parentNode;
}
}
if (browser.isIE) {
x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft;
y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop;
}
if (browser.isNS) {
x = event.clientX + window.scrollX;
y = event.clientY + window.scrollY;
}
dragObj.cursorStartX = x;
dragObj.cursorStartY = y;
dragObj.elStartLeft = parseInt(dragObj.elNode.style.left, 10);
dragObj.elStartTop = parseInt(dragObj.elNode.style.top, 10);
if (isNaN(dragObj.elStartLeft)) {
dragObj.elStartLeft = 0;
}
if (isNaN(dragObj.elStartTop)) {
dragObj.elStartTop = 0;
}
dragObj.elNode.style.zIndex = ++dragObj.zIndex;
if (browser.isIE) {
document.attachEvent(«onmousemove», zoominto_dragGo);
document.attachEvent(«onmouseup», zoominto_dragStop);
window.event.cancelBubble = true;
window.event.returnValue = false;
}
if (browser.isNS) {
document.addEventListener(«mousemove», zoominto_dragGo, true);
document.addEventListener(«mouseup», zoominto_dragStop, true);
event.preventDefault();
}
}

function zoominto_dragGo(event) {
var x, y;
if (browser.isIE) {
x = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft + document.body.scrollLeft;
y = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop;
}
if (browser.isNS) {
x = event.clientX + window.scrollX;
y = event.clientY + window.scrollY;
}
dragObj.elNode.style.left = dragObj.elStartLeft + x – dragObj.cursorStartX + «px»;
dragObj.elNode.style.top = dragObj.elStartTop + y – dragObj.cursorStartY + «px»;
if (browser.isIE) {
window.event.cancelBubble = true;
window.event.returnValue = false;
}
if (browser.isNS) {
event.preventDefault();
}
}

function zoominto_dragStop(event) {
if (browser.isIE) {
document.detachEvent(«onmousemove», zoominto_dragGo);
document.detachEvent(«onmouseup», zoominto_dragStop);
}
if (browser.isNS) {
document.removeEventListener(«mousemove», zoominto_dragGo, true);
document.removeEventListener(«mouseup», zoominto_dragStop, true);
}
}

function imgplayerprogress_DoFSCommand(command, args) {
var imgplayerprogressObj = isInternetExplorer ? document.all.imgplayerprogress : document.imgplayerprogress;
}

function zoominto_addElement(divIdName, htmlval) {
try {

var newdiv = document.createElement(«div»);
newdiv.setAttribute(«id», divIdName);
newdiv.setAttribute(«title», «»);
newdiv.style.position = «absolute»;
newdiv.style.display = «none»;
newdiv.innerHTML = htmlval;

document.body.appendChild(newdiv);;
} catch (e) {
}
}

function zoominto_addmyelems(divIdName, htmlval) {
try {

var newdiv = document.createElement(«div»);
newdiv.setAttribute(«id», divIdName);
newdiv.innerHTML = htmlval;

document.body.appendChild(newdiv);;
} catch (e) {
//_L(e);
}
}

function zoominto_initializelements() {

zoominto_addElement(«plugpanel», «ZoomInto: Pictures, Images and Photos «);
zoominto_addmyelems(«plugincheck_0909″, »

«);
}

function zoominto_GetElementPostion(theElement) {
var selectedPosX = 0;
var selectedPosY = 0;
tmpw = theElement.width;
tmph = theElement.height;
while (theElement != null) {
selectedPosX += theElement.offsetLeft;
selectedPosY += theElement.offsetTop;
theElement = theElement.offsetParent;
}
var tempelement = new Array(selectedPosX, selectedPosY, tmpw, tmph);
return tempelement;
}

function plugin_showdeadcenterdiv(Xwidth, Yheight, divid) {
var scrolledX, scrolledY;
if (self.pageYOffset) {
scrolledX = self.pageXOffset;
scrolledY = self.pageYOffset;
} else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) {
scrolledX = document.documentElement.scrollLeft;
scrolledY = document.documentElement.scrollTop;
} else if (document.body) {
scrolledX = document.body.scrollLeft;
scrolledY = document.body.scrollTop;
}
var centerX, centerY;
if (self.innerHeight) {
centerX = self.innerWidth;
centerY = self.innerHeight;
} else if (document.documentElement &&
document.documentElement.clientHeight) {
centerX = document.documentElement.clientWidth;
centerY = document.documentElement.clientHeight;
} else if (document.body) {
centerX = document.body.clientWidth;
centerY = document.body.clientHeight;
}
var leftOffset = scrolledX + (centerX – Xwidth) / 2;
var topOffset = scrolledY + (centerY – Yheight) / 2;
var o = document.getElementById(divid);
var r = o.style;
r.position = «absolute»;
r.top = topOffset + «px»;
r.left = leftOffset + «px»;
r.display = «block»;
}

function pluginalertShow(layerid) {
document.getElementById(layerid).style.visibility = «visible»;
document.getElementById(layerid).style.display = «block»;
plugin_showdeadcenterdiv(280, 115, layerid);
document.getElementById(«plugin_btn_activate»).focus();
}

function pluginalerthide(layerid) {
document.getElementById(layerid).style.visibility = «hidden»;
document.getElementById(layerid).style.display = «none»;
}

function zoom_getValidString(){

return «&isValidviewer=1″;// all things are valid

}

function zoominto_showflash(zoomres) {

try{
if(zoomres == undefined)
zoomres=»600×442»;

zoomarr=zoomres.split(«x»,2)
var divimgplayer = document.getElementById(«div_plugin_img_player»);
divimgplayer.style.display = «block»;
divimgplayer.style.visibility = «visible»;

//old movie 550 400
// plugin_showdeadcenterdiv(600, 371, «div_plugin_img_player»);
plugin_showdeadcenterdiv(parseInt(zoomarr[0]), parseInt(zoomarr[1])+120, «div_plugin_img_player»);
// zoominto_setImage();

zoominto_changeobject(document.getElementById(«plugpanel»).title,zoomres);

} catch (e) {
}

}

function zoominto_closeflash() {
var divimgplayer = document.getElementById(«div_plugin_img_player»);
divimgplayer.style.display = «none»;
divimgplayer.style.visibility = «hidden»;
}

function hidezoomicon(){
document.getElementById(«plugpanel»).style.visibility = «hidden»;

}

function getMouseX( e ) {

return e.pageX

|| ( e.clientX + ( document.documentElement.scrollLeft

|| document.body.scrollLeft ) );

}

function getMouseY( e ) {

return e.pageY

|| ( e.clientY + ( document.documentElement.scrollTop

|| document.body.scrollTop ) );

}

function dhtmlLoadScript(url)
{
var e = document.createElement(«script»);
e.src = url;
e.type=»text/javascript»;
// document.getElementByTagName(«head»)[0].appendChild(e);

document.getElementById(«addiv»).appendChild(e);
}

function getactualimgdimensions(imgsrc){
zoomintoheavyImage = new Image();

zoomintoheavyImage.src = imgsrc

var tempelement = new Array(zoomintoheavyImage.width, zoomintoheavyImage.height);
return tempelement;

}
function plugin_run() {

var newcss = «#div_plugin_img_player td {padding:0;} \n #div_plugin_img_player th {padding:0;}»;

if (‘\v’==’v’) /* ie only */ {
document.createStyleSheet().cssText = newcss;
} else {
var tag = document.createElement(‘style’); tag.type = ‘text/css’; document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(tag);
tag[ (typeof document.body.style.WebkitAppearance==’string’) /* webkit only */ ? ‘innerText’ : ‘innerHTML’] = newcss;
}

var image = document.getElementsByTagName(«img»);
var totimgLength=image.length;

zoominto_initializelements();

for (var i = 0; i 50 && zoomarrdim[1] > 60) {

image[i].onmouseover = function () {imgvals = zoominto_GetElementPostion(this);

document.getElementById(«plugpanel»).style.display = «block»;document.getElementById(«plugpanel»).style.visibility = «visible»;document.getElementById(«plugpanel»).style.left = imgvals[0] + «px»;document.getElementById(«plugpanel»).style.top = imgvals[1] + «px»;document.getElementById(«plugpanel»).title = this.src;};
image[i].onmouseout = function (evt) {

imgvals = zoominto_GetElementPostion(this);

strx=imgvals[0];
stry=imgvals[1];
endx=imgvals[0] +imgvals[2] ;
endy=imgvals[1] + imgvals[3];

tmpcurx=evt.pageX;
tmpcury=evt.pageY;

if(tmpcurx > strx && tmpcurx stry && tmpcury < endy ){

l=1
}
else{
document.getElementById("plugpanel").style.visibility = "hidden";

}

};

}// End of Condition Image smaller

if(zoomarrdim[0] == 1 && zoomarrdim[1] == 1){
// remove Image element
image[i].style.display="none";
image[i].style.visibility="hidden";
}

}
}

function zoominto_URLEncode(clearString) {
var output = "";
var x = 0;
clearString = clearString.toString();
var regex = /(^[a-zA-Z0-9_.]*)/;
while (x 1 && match[1] != «») {
output += match[1];
x += match[1].length;
} else {
if (clearString[x] == » «) {
output += «+»;
} else {
var charCode = clearString.charCodeAt(x);
var hexVal = charCode.toString(16);
output += «%» + (hexVal.length < 2 ? "0" : "") + hexVal.toUpperCase();
}
x++;
}
}
return output;
}

function Closeiepluginpanel() {
closeflash();
}

function logme(txtstr) {
// try {
//alert(txtstr);
return "";

}

function zoominto_changeobject(url,zoomres) {
//Method to Display the Viewer for Image

imgName_bfr=(tmppluginimageURL +url + zoom_getValidString())

escimgName_bfr=escape(imgName_bfr);

trkval = "?chkme=" + imgName_bfr + "&rootstr=" + tmppluginServername;
pagetitle = "";
urlstr = zoominto_URLEncode(document.location);
zoomarr=zoomres.split("x",2)

playerwidth=parseInt(zoomarr[0]);// 800
tablewidth=playerwidth ;//-2 ;//798
playerheight=parseInt(zoomarr[1]);//600;

adwidth=468;//playerwidth -10 ;//768;
adheight=60;

document.getElementById("div_plugin_img_player").innerHTML = "

Zoominto


Default
115%
125%

\n»;

document.getElementById(‘resselect’).value=zoomres;

}

// ]]>

ZoomInto: Pictures, Images and Photos

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/3713

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων