«

»

Σεπ 30 2012

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Γραμματική Λατινικών

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ σελ. 1
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ σελ. 2
Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, ama-tum, ama-re σελ. 4
Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, dele-tum, del-ere σελ. 5
Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lec-tum, leg-ere σελ. 6
Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audi-tum, audi-re σελ. 7
A΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari σελ. 8
Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri σελ. 9
Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-or, lectus sum, leg-i σελ. 10
Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : audior, auditus sum, audiri σελ. 11
ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ σελ. 12
Το αποθετικό ρήμα orior, ortus sum, ortum, oriri 4=ανατέλλω, γεννιέμαι σελ. 14
ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ σελ. 15
Τα 15 ρήματα 3ης συζυγίας σε  -io σελ. 17
Το ανώμαλο ρήμα sum, fui, esse=είμαι σελ. 20
Το ανώμαλο ρήμα possum, potui, posse=μπορώ σελ. 21
Το ανώμαλο ρήμα eo, ivi (ii), itum, ire =βαίνω, πηγαίνω σελ. 22
Το ανώμαλο ρήμα adeor, aditus sum, adiri =προσεγγίζομαι, πλησιάζομαι σελ. 23
Το ανώμαλο ρήμα fer-o, tul-i, lat-um, fer-re =φέρω σελ. 24
Το ανώμαλο ρήμα fio, factus sum, fieri=γίνομαι σελ. 26
Τα ανώμαλα ρήματα volo, volui, velle=θέλω , nolo, nolui, nelle=δεν θέλω σελ. 27
Το ανώμαλο ρήμα malo, malui, malle=προτιμώ σελ. 28
Το ελλειπτικό ρήμα coepi, coepisse=αρχίζω σελ. 29
Το ελλειπτικό ρήμα memini, meminisse=θυμάμαι σελ. 30
Τα ελλειπτικά ρήματα inquam, aio, ave, quaeso σελ. 31
ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ σελ. 32
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ σελ. 33
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ σελ. 34
ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ σελ. 35
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ σελ. 37
ΑΝΩΜΑΛΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ σελ. 37
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ σελ. 38
ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ σελ. 38
ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ σελ. 39
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ σελ. 40
ΕΠΙΘΕΤΑ
ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ σελ. 41
ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ σελ. 42
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ σελ. 43
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ σελ. 45
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ σελ. 46
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ σελ. 48
ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ σελ. 48
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ σελ. 49
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ σελ. 50
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ σελ. 51
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ σελ. 52
ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ σελ. 53
ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ σελ. 56
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ σελ. 57


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

amo, amavi, amatum, amare

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. am-o (<ama-o) (=Ε) am-em (=Ε) ama (=Ε)
ΠΑΡΑΤ. ama-bam (=Ε) amare-m (=Α)
ΜΕΛ. ama-bo (=Ε) amaturus sim (=Σ) ama-to (=Ε)
ΠΡΚ. amav-i (=Π) amav-erim (=Π)
ΥΠΕΡΣ. amav-eram (=Π) amav-issem (=Π)
Σ.ΜΕΛ. amav-ero (=Π)
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ
ΕΝΕΣΤ. ama-re (=Α) ama-ns (=Ε) ΓΕΝ : ama-ndi (=Ε) ΑΙΤ: amat-um (=Σ)
ΜΕΛ. amaturum esse (=Σ) amat-urus (=Σ)
ΠΡΚ. amav-isse (=Π)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. am-or (<ama-or) (=Ε) am-er (=Ε) ama-re (=Ε)
ΠΑΡΑΤ. ama-bar (=Ε) amare-r (=Α)
ΜΕΛ. ama-bor (=Ε) ama-tor (=Ε)
ΠΡΚ. amatus sum (=Σ) amatus sim (=Σ)
ΥΠΕΡΣ. amatus eram (=Σ) amatus essem (=Σ)
Σ.ΜΕΛ. amatus ero (=Σ)
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ΕΝΕΣΤ. ama-ri (=Ε) ΠΡΚ : amatus (=Σ) ama-ndus (=Ε)
ΠΑΡΑΤ.
ΜΕΛ. amatum iri (=Σ)
ΠΡΚ. amatum esse (=Σ)
Σ.ΜΕΛ. amatum fore (=Σ)

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το σχηματισμό των διαφόρων ρηματικών τύπων από τα θέματα των αρχικών χρόνων. Ισχύει για κάθε ρήμα (εκτός βεβαίως των ιδιόμορφων τύπων).

από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται :

 • οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών
 • υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών
 • προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών
 • μετοχή ενεστώτα
 • γερούνδιο και γερουνδιακό

από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται :

 • οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής
 • υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής
 • απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής

από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται :

 • μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου
 • όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονται-παρακειμένου και σουπίνου

από το απαρέμφατο του ενεστώτα σχηματίζονται (δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα, αλλά παράγεται από το θέμα του ενεστώτα) :

 • υποτακτική παρατατικού και των δύο φωνών


ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
-o e-o -o i-o -em e-am -am i-am
a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i
a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at
a-mus e-mus i-mus i-mus -emus e-amus -amus i-amus
a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te
a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em
a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es
a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et
a-bamus e-bamus e-bamus i- e-bamus ar-emus er-emus er-emus ir-emus
a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis
a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent
ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ
a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim
a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to
a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to
a-bimus e-bimus -emus i-emus μτχ. μελ.+simus
a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -a-tote -e-tote -i-tote -i-tote
a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -a-nto -e-nto -u-nto -i-u-nto

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ
-i -erim -eram -issem -ero
-isti -eris -eras -isses -eris
-it -erit -erat -isset -erit
-imus -erimus -eramus -issemus -erimus
-istis -eritis -eratis -issetis -eritis
-erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a-ndi e-ndi e-ndi i-e-ndi
ΜΕΛ : αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus
ΠΡΚ : -isse


ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
-or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar
a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire
a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur
a-mur e-mur i-mur i-mur -emur e-amur -amur i-amur
a-mini e-mini i-mini i-mini -emini e-amini -amini i-amini -a-mini -e-mini -i-mini i-mini
a-ntur e-ntur u-ntur u-ntur -entur e-antur -antur i-antur

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er
a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris
a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur
a-bamur e-bamur e-bamur i- e-bamur ar-emur er-emur er-emur ir-emur
a-bamini e-bamini e-bamini i- e-bamini ar-emini er-emini er-emini ir-emini
a-bantur e-bantur e-bantur i- e-bantur ar-entur er-entur er-entur ir-entur
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ
μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + eram μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero
μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. +  eras μτχ.πρκ. +  esses μτχ.πρκ. + eris
μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + erat μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit
μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + eramus μτχ.πρκ. + essemus μτχ.πρκ. + erimus
μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + eratis μτχ.πρκ. + essetis μτχ.πρκ. + eritis
μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt

ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ
a-bor e-bor -ar i-ar
a-beris e-beris -eris i-eris -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor
a-bitur e-bitur -etur i-etur -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor
a-bimur e-bimur -emur i-emur
a-bimini e-bimini -emini i-emini (-a-mini) (-e-mini) (-i-mini) (-i-mini)
a-buntur e-buntur -entur i-entur -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-u-ntor
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e-ndus e-ndus i-e-ndus
ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri
ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse
Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -tus

Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ am-o (<ama-o) am-em ΕΝΕΣΤ : ama-re
ama-s am-es ama ΜΕΛΛ : amaturum, -am, um  esse
ama-t am-et amaturos, -as, -a  esse
ama-mus am-emus ΠΑΡΑΚ : amav-isse
ama-tis am-etis ama-te
ama-nt am-ent
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ
ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans
ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, -a, -um
ama-bamus amare-mus
ama-batis amare-tis
ama-bant amare-nt
ΜΕΛΛΩΝ ama-bo amaturus,-a,-um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : ama-ndi
ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: ama-ndo
ama-bimus amaturi,-ae,-a  simus ΑΙΤ : ama-ndum
ama-bitis amaturi,-ae,-a  sitis ama-tote ΑΦ : ama-ndo
ama-bunt amaturi,-ae,-a  sint ama-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amat-um
amav-it amav-erit ΑΦ : amat-u
amav-imus amav-erimus
amav-istis amav-eritis
amav-erunt ή -ere amav-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –a
amav-eras amav-isses
amav-erat amav-isset
amav-eramus amav-issemus
amav-eratis amav-issetis
amav-erant amav-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ amav-ero
amav-eris
amav-erit
amav-erimus
amav-eritis
amav-erintΒ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : deleo, delevi, deletum, delere
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ dele-o dele-am ΕΝΕΣΤ : dele -re
dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um  esse
dele-t dele-at deleturos, -as, -a  esse
dele-mus dele-amus ΠΑΡΑΚ : delev-isse
dele-tis dele-atis dele-te
dele-nt dele-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ
dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns
dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um
dele-bamus delere-mus
dele-batis delere-tis
dele-bant delere-nt
ΜΕΛΛΩΝ dele-bo deleturus -a, -um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
dele-bis deleturus -a, -um  sis dele-to ΓΕΝ : dele -ndi
dele-bit deleturus -a, -um  sit dele-to ΔΟΤ: dele -ndo
dele-bimus deleturi -ae, -a  simus ΑΙΤ : dele -ndum
dele-bitis deleturi -ae, -a  sitis dele-tote ΑΦ : dele –ndo
dele-bunt deleturi -ae, -a  sint dele-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um
delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u
delev-imus delev-erimus
delev-istis delev-eritis
delev-erunt ή -ere delev-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –e
delev-eras delev-isses
delev-erat delev-isset
delev-eramus delev-issemus
delev-eratis delev-issetis
delev-erant delev-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ delev-ero
delev-eris
delev-erit
delev-erimus
delev-eritis
delev-erint


Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere
leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, -am, um  esse
leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse
leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse
leg-i-tis leg-atis leg-i-te
leg-u-nt leg-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ
leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns
leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, -a, -um
leg-e-bamus legere-mus
leg-e-batis legere-tis
leg-e-bant legere-nt
ΜΕΛΛΩΝ leg-am lecturus -a, -um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
leg-es lecturus -a, -um  sis leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi
leg-et lecturus -a, -um  sit leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo
leg-emus lecturi -ae, -a  simus ΑΙΤ : lege -ndum
leg-etis lecturi -ae, -a  sitis leg-i-tote ΑΦ : lege –ndo
leg-ent lecturi -ae, -a  sint leg-u-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um
leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u
leg-imus leg-erimus
leg-istis leg-eritis
leg-erunt /-ere leg-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν εκτός από a, e, i
leg-eras leg-isses
leg-erat leg-isset
leg-eramus leg-issemus
leg-eratis leg-issetis
leg-erant leg-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ leg-ero
leg-eris
leg-erit
leg-erimus
leg-eritis
leg-erint


Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ audi-o audi-am ΕΝΕΣΤ : audi -re
audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um  esse
audi-t audi-at audituros, -as, -aesse
audi-mus audi-amus ΠΑΡΑΚ : audiv-isse
audi-tis audi-atis audi-te
audi-u-nt audi-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ
audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e –ns
audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, -um
audi-e-bamus audire-mus
audi-e-batis audire-tis
audi-e-bant audire-nt
ΜΕΛΛΩΝ audi-am auditurus -a, -um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
audi-es auditurus -a, -um  sis audi-to ΓΕΝ : audie –ndi
audi-et auditurus -a, -um  sit audi-to ΔΟΤ: audie –ndo
audi-emus audituri -ae, -a  simus ΑΙΤ : audie –ndum
audi-etis audituri -ae, -a  sitis audi-tote ΑΦ : audie –ndo
audi-ent audituri -ae, -a  sint audi-unto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um
audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u
audiv-imus audiv-erimus
audiv-istis audiv-eritis
audiv-erunt /-ere audiv-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ audiv-eram audiv-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i-
audiv-eras audiv-isses
audiv-erat audiv-isset
audiv-eramus audiv-issemus
audiv-eratis audiv-issetis
audiv-erant audiv-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ audiv-ero
audiv-eris
audiv-erit
audiv-erimus
audiv-eritis
audiv-erint


A΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ am-or (<ama-or) am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri
ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri
ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,-am,-um esse
ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse
ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ : amatum,-am,-um fore
ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ
ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um
ama-batur amare-tur
ama-bamur amare-mur
ama-bamini amare-mini
ama-bantur amare-ntur
ΜΕΛΛΩΝ ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ama-beris ama-tor amandus, -a, -um
ama-bitur ama-tor
ama-bimur
ama-bimini (ama-mini)
ama-buntur ama-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amatus,-a,-um sum amatus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –a-
amatus,-a,-um es amatus,-a,-um sis
amatus,-a,-um est amatus,-a,-um sit
amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a simus
amati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sitis
amati,-ae,-a sunt amati,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amatus,-a,-um eram amatus,-a,-um essem
amatus,-a,-um eras amatus,-a,-um esses
amatus,-a,-um erat amatus,-a,-um esset
amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a essemus
amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a essetis
amati,-ae,-a erant amati,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ amatus,-a,-um ero
amatus,-a,-um eris
amatus,-a,-um erit
amati,-ae,-a erimus
amati,-ae,-a eritis
amati,-ae,-a erunt


Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri

ΜΕΛΛ : deletum iri

ΠΡΚ : deletum,-am,-um esse

deletos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : deletum,-am,-um fore

deletos,-as,-a fore

dele-ris dele-aris delere
dele-tur dele-atur
dele-mur dele-amur
dele-mini dele-amini dele-mini
dele-ntur dele-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ
dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um
dele-batur delere-tur
dele-bamur delere-mur
dele-bamini delere-mini
dele-bantur delere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
dele-beris dele-tor delendus, -a, -um
dele-bitur dele-tor
dele-bimur
dele-bimini (dele-mini)
dele-buntur dele-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ deletus,-a,-um sum deletus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα e
deletus,-a,-um es deletus,-a,-um sis
deletus,-a,-um est deletus,-a,-um sit
deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a simus
deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sitis
deleti,-ae,-a sunt deleti,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ deletus,-a,-um eram deletus,-a,-um essem
deletus,-a,-um eras deletus,-a,-um esses
deletus,-a,-um erat deletus,-a,-um esset
deleti,-ae,-a eramus deleti,-ae,-a essemus
deleti,-ae,-a eratis deleti,-ae,-a essetis
deleti,-ae,-a erant deleti,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ deletus,-a,-um ero
deletus,-a,-um eris
deletus,-a,-um erit
deleti,-ae,-a erimus
deleti,-ae,-a eritis
deleti,-ae,-a erunt

Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : legor, lectus sum, legi
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ leg-or leg-ar ΕΝΕΣΤ : leg-i

ΜΕΛΛ : lectum iri

ΠΡΚ : lectum,-am,-um esse

lectos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : lectum,-am,-um fore

lectos,-as,-a fore

leg-e-ris leg-aris legere
leg-i-tur leg-atur
leg-i-mur leg-amur
leg-i-mini leg-amini leg-i-mini
leg-u-ntur leg-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bar legere-r ΜΕΤΟΧΗ
leg-e-baris legere-ris ΠΡΚ : lectus, -a, -um
leg-e-batur legere-tur
leg-e-bamur legere-mur
leg-e-bamini legere-mini
leg-e-bantur legere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ leg-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
leg-eris leg-i-tor legendus, -a, -um
leg-etur leg-i-tor
leg-emur
leg-emini (leg-i-mini)
leg-entur leg-u-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ lectus,-a,-um sum lectus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν εκτός των –a-, –e-, –i

lectus,-a,-um es lectus,-a,-um sis
lectus,-a,-um est lectus,-a,-um sit
lecti,-ae,-a sumus lecti,-ae,-a simus
lecti,-ae,-a estis lecti,-ae,-a sitis
lecti,-ae,-a sunt lecti,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ lectus, -a, -um eram lectus, -a, -um essem
lectus,-a,-um eras lectus,-a,-um esses
lectus,-a,-um erat lectus,-a,-um esset
lecti,-ae,-a eramus lecti,-ae,-a essemus
lecti,-ae,-a eratis lecti,-ae,-a essetis
lecti,-ae,-a erant lecti,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ lectus, -a, -um ero

lectus,-a,-um eris
lectus,-a,-um erit
lecti,-ae,-a erimus
lecti,-ae,-a eritis
lecti,-ae,-a erunt

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : audior, auditus sum, audiri
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ audi-or audi-ar ΕΝΕΣΤ : audi-ri

ΜΕΛΛ : auditum iri

ΠΡΚ : auditum,-am,-um esse

auditos,-as,-a esse

Σ.ΜΕΛ : auditum,-am,-um fore

auditos,-as,-a fore

audi-ris audi-aris audire
audi-tur audi-atur
audi-mur audi-amur
audi-mini audi-amini audi-mini
audi-u-ntur audi-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bar audire-r ΜΕΤΟΧΗ
audi-e-baris audire-ris ΠΡΚ : auditus, -a, -um
audi-e-batur audire-tur
audi-e-bamur audire-mur
audi-e-bamini audire-mini
audi-e-bantur audire-ntur
ΜΕΛΛΩΝ audi-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
audi-eris audi-tor audiendus, -a, -um
audi-etur audi-tor
audi-emur
audi-emini (audi-mini)
audi-entur audi-untor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ auditus,-a,-um sum auditus, -a, -um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i-
auditus, -a, -um es auditus, -a, -um sis
auditus, -a, -um est auditus, -a, -um sit
auditi,-ae,-a sumus auditi,-ae,-a simus
auditi,-ae,-a estis auditi,-ae,-a sitis
auditi,-ae,-a sunt auditi,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ auditus, -a, -um eram auditus, -a, -um essem
auditus, -a, -um eras auditus, -a, -um esses
auditus, -a, -um erat auditus, -a, -um esset
auditi,-ae,-a eramus auditi,-ae,-a essemus
auditi,-ae,-a eratis auditi,-ae,-a essetis
auditi,-ae,-a erant auditi,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ auditus, -a, -um ero

auditus, -a, -um eris
auditus, -a, -um erit
auditi,-ae,-a erimus
auditi,-ae,-a eritis
auditi,-ae,-a erunt

ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑconsequor, consecutus sum, consecutum, consequi 3
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. consequ-or consequ-ar -, consequ-ere
ΠΑΡΑΤ. consequ-e-bar consequere-r
ΜΕΛΛΩΝ consequ-ar * consecuturus, -a, -um sim -, consequ-i-tor
ΠΑΡΑΚ. consecutus, -a, -um sum consecutus, -a, -um sim
ΥΠΕΡΣ. consecutus, -a, -um eram consecutus, -a, -um  essem
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. consecutus, -a, -um ero

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ΕΝΕΣΤ : consequ-i *ΕΝΕΣΤ : consequ-ens ΓΕΝ : consequend-i
*ΜΕΛΛ : consecuturum -am, um esse *ΜΕΛΛ : consecuturus, -a, -um ΔΟΤ : consequend-o
consecuturos -as, -a esse ΠΡΚ : consecutus, -a, -um ΑΙΤ : consequend-um
ΠΡΚ : consecutum, -am, -um esse * ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : consequend-o
consecutos, -as, -a esse ΑΙΤ : consecutum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
Σ. ΜΕΛ : consecutum, -am, -um fore ΑΦ : consecutu consequendus, -a, -um
consecutos, -as, -a fore
ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α΄ΣΥΖΥΓΙΑ :

 1. adhortor-adhortatus sum – adhortatum-adhortari   = προτρέπω (ad+hortor)
 2. admiror   = θαυμάζω
 3. arbitror   = νομίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 4. conor   = προσπαθώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 5. hortor   = προτρέπω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 6. imitor   = μιμούμαι
 7. indignor   = αγανακτώ
 8. minitor   = απειλώ
 9. miror   = θαυμάζω

10.  miseror  = οικτίρω, θρηνώ

11.  osculor   = φιλώ

12.  populor   = λεηλατώ

13.  proelior   = πολεμώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

14.  tutor   = προστατεύω

15.  veneror  = λατρεύω, προσκυνώ

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

 1. fateor – fassus sum – fassum – fateri   = ομολογώ
 2. intueor – intuitus sum – intuitum – intueri   = κοιτάζω
 3. medeor – (sanavi) – – – mederi   = γιατρεύω
 4. vereor – veritus sum – veritum – vereri   = φοβάμαι

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

 1. complector-complexus sum-complexum-complecti  = αγκαλιάζω (cum+plector-Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 2. 2. congredior-congressus sum-congressum-congredi   = συγκρούομαι (cum+gradior)
 3. conloquor – conlocutus sum – conlocutum – conloqui = συνομιλώ (cum+loquor)
 4. consequor – consecutus sum – consecutum – consequi   = ακολουθώ, πετυχαίνω (cum+sequor)
 5. dilabor – dilapsus sum – dilapsum – dilabi   = καταρρέω (de+labor)
 6. egredior – egressus sum – egressum – egredi   = βγαίνω (e+gradior)
 7. elabor – elapsus sum – elapsum – elabi  = ξεγλιστρώ (e+labor)
 8. gradior – gressus sum – gressum – gradi   = βαδίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 9. ingredior – ingressus sum – ingressum – ingredi   = εισέρχομαι (in+gradior)

10.  loquor – locutus sum – locutum – loqui = μιλώ .

11.  morior – mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) – mortuum – mori   = πεθαίνω

12.  nascor – natus sum (μετοχή μέλλοντα nasciturus) – natum – nasci   = γεννιέμαι

13.  obsequor – obsecutus sum – obsecutum – obsequi   = κάνω το χατίρι κάποιου (ob+sequor)

14.  patior – passus sum – passum – pati   = ανέχομαι, υπομένω

15.  queror – questus sum – questum – queri   = παραπονιέμαι (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

16.  revertor – reverti – reversum – reverti (ημιαποθ.) ή

revertor – reversus sum – reversum – reverti (αποθετικό) = επιστρέφω (re+vertor)

17.  sequor – secutus sum – secutum – sequi   = ακολουθώ

18.  utor – usus sum – usum – uti   = χρησιμοποιώ

Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :

 1. mentior – mentitus sum – mentitum – mentiri   = ψεύδομαι
 2. molior – molitus sum – molitum – moliri   = μηχανεύομαι
 3. orior – ortus sum (μετοχή μέλλοντα oriturus) – ortum – oriri   = ανατέλλω, γεννιέμαι.


Το αποθετικό ρήμα orior, ortus sum, ortum, oriri 4=ανατέλλω, γεννιέμαι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ ori-or ori-ar ΕΝΕΣΤ : or-iri
ori -ris  και or-e-ris ori-aris ori-re και or-ere ΜΕΛ :  oriturum -am, -um esse
ori-tur ori-atur orituros -as,-a esse
ori-mur ori-amur ΠΡΚ : ortum,-am, -um esse
ori-mini ori-amini or-i-mini ortos,-as, -a esse
ori-u-ntur ori-antur Σ.ΜΕΛ : ortum,-am, -um fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ori-e-bar orire-r  και orere-r ortos,-as, -a fore
ori-e-baris orire-ris και orere-ris ΜΕΤΟΧΗ
ori-e-batur orire-tur και orere-tur ΕΝΕΣΤ : oriens
ori-e-bamur orire-mur και orere-mur ΜΕΛ : oriturus, -a, -um
ori-e-bamini orire-mini και orere-mini ΠΡΚ : ortus, -a, -um
ori-e-bantur orire-ntur και orere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ ori-ar oriturus,a,um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ori-eris oriturus, -a, -um sis ori-tor ΓΕΝ : ori-e-ndi
ori-etur oriturus, -a, -um sit ori-tor ΔΟΤ : ori-e-ndo
ori-emur orituri,ae,a simus ΑΙΤ : ori-e-ndum
ori-emini orituri, -ae,-a sitis (ori-mini) ΑΦ : ori-e-ndo
ori-entur ortituri, -ae,-a sint ori-untor
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ortus, -a, -um sum ortus,-a,-um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ortus, -a, -um es ortus, -a, -um sis oriendus, -, -um και
ortus, -a, -um est ortus, -a, -um sit ori-u-ndus, -a, -um
orti, -ae,-a sumus orti,-ae,-a  simus ΣΟΥΠΙΝΟ
orti, -ae,-a estis orti, -ae,-a sitis ΑΙΤ : ortum
orti, -ae,-a sunt orti, -ae,-a sint ΑΦ : ortu
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ortus, -a,-um eram ortus,-a,-um essem
ortus, -a, -um eras ortus, -a, -um esses
ortus, -a, -um erat ortus, -a, -um esset
orti,-ae,-a eramus orti,-ae,-a  essemus
orti, -ae,-a eratis orti, -ae,-a essetis
orti, -ae,-a erant orti, -ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ortus,-a,-um ero
ortus,-a,-um eris
ortus, -a, -um erit
orti,-ae,-a  erimus
orti, -ae,-a eritis
orti, -ae,-a erunt

1.Το αποθετικό ρήμα orior κλίνεται κατά την δ΄συζυγία, αλλά σχηματίζει κάποιους τύπους και από την γ΄ συζυγία και μάλιστα κατά τα 15 ρήματα σε –io (capio).

2.Από την γ΄ συζυγία (15 σε –io) σχηματίζει τους εξής τύπους :

 • β΄ ενικό ενεστώτα οριστικής  :  oreris
 • ολόκληρο τον παρατατικό υποτακτικής : orerer, orereris κλπ
 • β΄ ενικό ενεστώτα προστακτικής : orere

3.Σχηματίζει επίσης ανώμαλα :

 • τη μετοχή μέλλοντα : oriturus (αντί orturus) και άρα το απαρέμφατο μέλλοντα : oriturum esse και την υποτακτική μέλλοντα : oriturus sim
 • το γερουνδιακό :  oriundus, αλλά και ομαλά : oriendus


ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑaudeo, ausus sum, ausum, audere 2
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. aude-o aude-am -, aude
ΠΑΡΑΤ. aude-bam audere-m
ΜΕΛΛΩΝ aude-bo ausurus, -a, -um sim -, aude-to
ΠΑΡΑΚ. ausus, -a, -um sum ausus, -a, -um sim
ΥΠΕΡΣ. ausus, -a, -um eram ausus, -a, -um  essem
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ausus, -a, -um ero
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ΕΝΕΣΤ : aude-re ΕΝΕΣΤ : aude-ns audendus, -a, -um
ΜΕΛ : ausurum -am, um esse ΜΕΛ : ausurus, -a, -um ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ausuros -as, -a esse ΠΡΚ : ausus, -a, -um ΓΕΝ : audend-i
ΠΡΚ : ausum, -am, -um esse ΣΟΥΠΙΝΟ ΔΟΤ : audend-o
ausos, -as, -a esse ΑΙΤ : ausum ΑΙΤ : audend-um
Σ. ΜΕΛ : ausum, -am, -um fore ΑΦ : ausu ΑΦ : audend-o
ausos, -as, -a fore

deverto – deverti – deversum – devertere 3

devertor – deverti – deversum – deverti (ημιαποθετικό) 3

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. devert-o / devert-or devert-am / devert-ar -, deverte /  -, devertere
ΠΑΡΑΤ. deverte-bam / deverte-bar devertere-m / devertere-r
ΜΕΛΛΩΝ devert-am / devert-ar deversurus, -a, -um sim -, devertito  / -, devertitor
ΠΑΡΑΚ. devert-i devert-erim
ΥΠΕΡΣ. devert-eram devert-issem
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. devert-ero
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ΕΝΕΣΤ : devert-i ΕΝΕΣΤ : devert-ens ΓΕΝ : devertend-i
ΜΕΛ : deversurum -am, um esse ΜΕΛ : deversurus, -a, -um ΔΟΤ : devertend-o
deversuros -as, -a esse ΠΡΚ : – ΑΙΤ : devertend-um
ΠΡΚ : devertisse ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : devertend-o
ΑΙΤ : deversum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ΑΦ : deversu devertendus, -a, -um

revertorrevertireversumreverti (ημιαποθετικό) 3 ή

revertorreversus sumreversumreverti (αποθετικό) 3

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. revert-or revert-ar -, revertere
ΠΑΡΑΤ. reverte-bar revertere-r
ΜΕΛΛΩΝ revert-ar reversurus, -a, -um sim -, revertitor
ΠΑΡΑΚ. revert-i / reversus sum revert-erim / reversus sim
ΥΠΕΡΣ. revert-eram  / reversus eram revert-issem  / reversus essem
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. revert-ero / reversus ero
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ΕΝΕΣΤ : revert-i

ΜΕΛ : reversurum -am, um esse

reversuros -as, -a esse

ΠΡΚ : revertisse και

reversum, am, um esse

reversos, as, a esse

Σ. ΜΕΛ : reversum, am, um fore

reversos, as, a fore

ΕΝΕΣΤ : revert-ens

ΜΕΛ : reversurus, -a, -um

ΠΡΚ : reversus, -a, -um

ΓΕΝ : revertend-i
ΔΟΤ : revertend-o
ΑΙΤ : revertend-um
ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : revertend-o
ΑΙΤ : reversum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ΑΦ : reversu revertendus, -a, -um

ΤΑ ΗΜΙΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 1. audeo – ausus sum – ausum – audere 2= τολμώ
 2. gaudeo – gavisus sum – gavisum – gaudere 2= χαίρομαι (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 3. soleo – solitus sum – solitum – solere 2= συνηθίζω
 4. confido – confisus sum – confisum – confidere 3= εμπιστεύομαι (cum+fido)
 5. deverto – deverti – deversum – devertere ή

devertor – deverti – deversum – deverti (ημιαποθετικό) 3= καταλύω, μένω (de+vertor)

 1. revertor – reverti – reversum – reverti (ημιαποθετικό) ή

revertor – reversus sum – reversum – reverti (αποθετικό) 3 = επιστρέφω (re+vertor)
Τα 15 ρήματα 3ης συζυγίας σε  –io

capio, cepi, captum, capere

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ capi-o capi-am ΕΝΕΣΤ : cap-ere (<capi-ere)
capi-s (<capi-i-s) capi-as cap-e (<capi-e) ΜΕΛ : capturum,-am, -um esse
capi-t  (<capi-i-t) capi-at capturos,-as, -a esse
capi-mus  (<capi-i-mus) capi-amus ΠΡΚ : cep-isse
capi-tis  (<capi-i-tis) capi-atis capi-te
capi-u-nt capi-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ capi-e-bam capere-m (<capi-erem) ΜΕΤΟΧΗ
capi-e-bas capere-s ΕΝΕΣΤ : capi-ens
capi-e-bat capere-t ΜΕΛ : capturus, -a, -um
capi-e-bamus capere-mus
capi-e-batis capere-tis
capi-e-bant capere-nt
ΜΕΛΛΩΝ capi-am capturus,a,um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
capi-es capturus,a,um sis capi-to ΓΕΝ : capi-e-ndi
capi-et capturus,a,um sit capi-to ΔΟΤ : capi-e-ndo
capi-emus capturi ae, a simus ΑΙΤ : capi-e-ndum
capi-etis capturi ae, a sitis capi-tote ΑΦ : capi-e-ndo
capi-ent capturi ae, a sint capi-unto ΣΟΥΠΙΝΟ
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. cep-i cep-erim ΑΙΤ : capt-um
cep-isti cep-eris ΑΦ : capt-u
cep-it cep-erit
cep-imus cep-erimus
cep-istis cep-eritis
cep-erunt ( -ere) cep-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. cep-eram cep-issem
cep-eras cep-isses
cep-erat cep-isset
cep-eramus cep-issemus
cep-eratis cep-issetis
cep-erant cep-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. cep-ero
cep-eris
cep-erit
cep-erimus
cep-eritis
cep-erint1. Δεκαπέντε ρήματα της γ΄ συζυγίας έχουν χαρακτήρα –i-, όπως και τα ρήματα της δ΄ συζυγίας. Τα ρήματα αυτά αποκόπτουν (συναιρούν) τον χαρακτήρα –i-, όταν ακολουθεί –i-, –er ή τελικό –e. Τον κανόνα δεν ακολουθεί το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα της παθητικής φωνής, που παραμένει capieris (και δεν συναιρείται σε caperis)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

-i- + -i = i (π.χ. capi-s αντί capi-i-s)

-i-+ er = er (π.χ. cap-ere αντί capi-ere)

-i-+ e τελικό = e τελικό  (π.χ. cap-e αντί capie)


ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ capi-or capi-ar ΕΝΕΣΤ : cap-i  (<capi-i)
cap-e-ris  (<capi-e-ris) capi-aris cap-ere  (<capi-e-re) ΜΕΛ : captum iri
capi-tur  (<capi-i-tur) capi-atur ΠΡΚ : captum,-am, -um esse
capi-mur  (<capi-i-mur) capi-amur captos,-as, -a esse
capi-mini  (<capi-i-mini) capi-amini cap-i-mini (<capi-i-mini) Σ.ΜΕΛ : captum,-am, -um fore
capi-u-ntur capi-antur captos,-as, -a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ capi-e-bar capere-r  (<capi-e-rer) ΜΕΤΟΧΗ
capi-e-baris capere-ris ΠΡΚ : captus, -a, -um
capi-e-batur capere-tur
capi-e-bamur capere-mur
capi-e-bamini capere-mini
capi-e-bantur capere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ capi-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
capi-eris* capi-tor (<capi-i-tor) capi-e-ndus, -a, -um
capi-etur capi-tor (<capi-i-tor)
capi-emur
capi-emini (capi-mini)
capi-entur capi-untor
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. captus, -a, -um sum captus,-a,-um  sim
captus, -a, -um es captus, -a, -um sis
captus, -a, -um est captus, -a, -um sit
capti, -ae,-a sumus capti,-ae,-a  simus
capti, -ae,-a estis capti, -ae,-a sitis
capti, -ae,-a sunt capti, -ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. captus, -a,-um eram captus,-a,-um essem
captus, -a, -um eras captus, -a, -um esses
captus, -a, -um erat captus, -a, -um esset
capti,-ae,-a eramus capti,-ae,-a  essemus
capti, -ae,-a eratis capti, -ae,-a essetis
capti, -ae,-a erant capti, -ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. captus,-a,-um ero
captus,-a,-um eris
captus, -a, -um erit
capti,-ae,-a  erimus
capti, -ae,-a eritis
capti, -ae,-a erunt

ΤΑ 15 ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΣΕ –io ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΣ

 1. abicio – abieci – abiectum – abicere = πετάω κάτι, καταθέτω (τα όπλα) (ab+iacio)
 2. obicio – obieci – obiectum – obicere = ρίχνω, προβάλλω αντίρρηση (ob+iacio)
 3. capio – cepi – captum – capere = πιάνω
 4. accipio – accepi – acceptum – accipere = δέχομαι, μαθαίνω (ab+capio)
 5. concipio – concepi – conceptum – concipere = συλλαμβάνω (cum +capio)
 6. incipio – incepi – inceptum – incipere = αρχίζω (in+capio)
 7. intercipio – intercepi – interceptum – intercipere = αρπάζω (inter+capio)
 8. recipio – recepi – receptum – recipere = παίρνω πίσω (re+capio)
 9. suscipio – suscepi – susceptum – suscipere = παραλαμβάνω, δέχομαι (sub+capio)

10.  praecipio – praecepi – praeceptum – praecipere = καθοδηγώ. (prae+capio)

11.  facio – feci – factum – facere = κάνω

12.  afficio (adficio) – affeci (adfeci) – affectum (adfectum) – afficere (adficere) = περιβάλλω (ad+facio)

13.  deficio – defeci – defectum – deficere= χάνομαι, παθαίνω έκλειψη (de+facio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

14.  efficio – effeci – effectum – efficere = κατορθώνω, δημιουργώ (e+facio)

15.  interficio – interfeci – interfectum – interficere = σκοτώνω (inter+facio)

16.  reficio – refeci – refectum – reficere = ξεκουράζω (re+facio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

17.  gradior – gressus sum – gressum – gradi (αποθετικό) = βαδίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

18.  congredior-congressus sum-congressum-congredi (αποθετικό) = συγκρούομαι (cum+gradior)

19.  egredior – egressus sum – egressum – egredi (αποθετικό) = βγαίνω (e+gradior)

20.  ingredior – ingressus sum – ingressum – ingredi (αποθετικό) = εισέρχομαι (in+gradior)

21.  aspicio – aspexi – aspectum – aspicere = κοιτάζω (a+specio)

22.  conspicio – conspexi – conspectum – conspicere = βλέπω (cum+specio)

23.  concutio – concussi – concussum – concutere = συνταράζω (cum + quatio) (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)

24.  fugio – fugi – fugitum – fugere = φεύγω

25.  confugio – confugi – – – confugere = καταφεύγω (cum+fugio)

26.  cupio – cupivi (cupii) – cupitum – cupere = επιθυμώ

27.  morior – mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) – mortuum – mori (αποθετικό) = πεθαίνω

28.  pario – peperi – partum (μετοχή μέλλοντα pariturus) – parere = γεννώ

29.  patior – passus sum – passum – pati (αποθετικό) = ανέχομαι, υπομένω

30. praeripio – praeripui – praereptum – praeripere = αρπάζω (prae+rapio)


Το ανώμαλο ρήμα sum, fui, esse=είμαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ sum sim ΕΝΕΣΤ : esse
es sis es ΜΕΛ : fore ή
est sit futurum,-am, -um esse
sumus simus futuros,-as, -a esse
estis sitis este ΠΡΚ : fuisse
sunt sint
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ eram essem ΜΕΤΟΧΗ
eras esses ΕΝΕΣΤ : μετοχή ενεστώτα
erat esset σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα:
eramus essemus absum και praesum : absens-praesens
eratis essetis ΜΕΛ : fut-urus,  -a, -um
erant essent
ΜΕΛΛΩΝ ero futurus,-a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
eris futurus,-a,-um sis es-to
erit futurus,-a,-um sit es-to ΣΟΥΠΙΝΟ
erimus futuri,-ae,-a simus
eritis futuri,-ae,-a sitis es-tote
erunt futuri,-ae,-a sint sunto
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. fu-i fu-erim
fu-isti fu-eris
fu-it fu-erit
fu-imus fu-erimus
fu-istis fu-eritis
fu-erunt / -ere fu-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. fu-eram fu-issem
fu-eras fu-isses
fu-erat fu-isset
fu-eramus fu-issemus
fu-eratis fu-issetis
fu-erant fu-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. fu-ero
fu-eris
fu-erit
fu-erimus
fu-eritis
fu-erint

 1. Το sum δεν σχηματίζει γερούνδιο και σουπίνο. Σχηματίζει όμως μετοχή μέλλοντα (futurus) και όλους τους παραγόμενους από αυτήν τύπους.
 2. Μετοχή ενεστώτα σχηματίζουν μόνο τα σύνθετα absum και praesum : absenspraesens
 3. Πολλοί τύποι του sum χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των περιφραστικών τύπων των ρημάτων.

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ sum ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. absum – afui – abesse = απουσιάζω, είμαι μακριά
 2. adsum – adfui (affui) – adesse = παρευρίσκομαι, έρχομαι
 3. interest – interfuit – interesse (απρόσωπο) = ενδιαφέρει
 4. praesum – praefui – praeesse = προΐσταμαι, είμαι παρών

Το ανώμαλο ρήμα possum, potui, posse =μπορώ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ possum (<pot+sum) possim (<pot+sim) ΕΝΕΣΤ : posse (<pot+esse)
potes possis ΜΕΛ :   –
potest possit ΠΡΚ : potuisse
possumus (<pot+sumus) possimus
potestis possitis
possunt (<pot+sunt) possint
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ poteram possem ΜΕΤΟΧΗ
poteras posses ΕΝΕΣΤ : potens
poterat posset ΜΕΛ :   –
poteramus possemus
poteratis possetis
poterant possent
ΜΕΛΛΩΝ potero ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
poteris
poterit ΣΟΥΠΙΝΟ
poterimus
poteritis
poterunt
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. potu-i potu-erim
potu-isti potu-eris
potu-it potu-erit
potu-imus potu-erimus
potu-istis potu-eritis
potu-erunt ή-ere potu-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. potu-eram potu-issem
potu-eras potu-isses
potu-erat potu-isset
potu-eramus potu-issemus
potu-eratis potu-issetis
potu-erant potu-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. potu-ero
potu-eris
potu-erit
potu-erimus
potu-eritis
potu-erint


1.Το ανώμαλο ρήμα possum σχηματίζει τους τύπους του από τη ρίζα pot+sum με βάση τον κανόνα : pot+s=poss-. π.χ. pot+sum>possum, αλλά pot+es>potes.

2.Δεν έχει γερούνδιο και σουπίνο, άρα ούτε και τους παραγόμενους από το σουπίνο τύπους (μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα, απαρέμφατο μέλλοντα). Επίσης δεν έχει προστακτική.


Το ανώμαλο ρήμα eo, ivi (ii), itum, ire =βαίνω, πηγαίνω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ eo eam ΕΝΕΣΤ : ire
is eas i ΜΕΛ : iturum, -am, -um esse
it eat ituros, -as, -a esse
imus eamus ΠΡΚ : (ivisse-iise-) isse
itis eatis ite
eunt eant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ibam irem ΜΕΤΟΧΗ
ibas ires ΕΝΕΣΤ : iens, γεν. euntis
ibat iret ΜΕΛ : iturus, -a, -um
ibamus iremus
ibatis iretis
ibant irent
ΜΕΛΛΩΝ i-bo iturus,-a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙO
i-bis iturus,-a,-um sis ito ΓΕΝ : eundi
i-bit iturus,-a,-um sit ito ΔΟΤ : eundo
i-bimus ituri,-ae,-a simus ΑΙΤ : eundum
i-bitis ituri,-ae,-a sitis itote ΑΦ : eundo
i-bunt ituri,-ae,-a sint eunto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ivi και ii (iverim-) ierim ΣΟΥΠΙΝΟ
(ivisti-iisti-) isti (iveris -) ieris ΑΙΤ : itum
(ivit-) iit (iverit-) ierit ΑΦ : itu
(ivimus-) iimus (iverimus-) ierimus
(ivistis-iistis-) istis (iveritis -) ieritis
(iverunt-) ierunt (-ere) (iverint-) ierint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ (iveram -) ieram (ivissem – iissem -) issem
(iveras –) ieras (ivisses – iisses -) isses
(iverat –) ierat (ivisset – iisset -) isset
(iveramus -) ieramus (ivissemus – issemus-) issemus
(iveratis -) ieratis (ivissetis – iissetis -) issetis
(iverant -) ierant (ivissent – iissent -) issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ (ivero –) iero
(iveris –) ieris
(iverit –) ierit
(iverimus-) ierimus
(iveritis-) ieritis
(iverint-) ierint

1. Το ανώμαλο ρήμα eo (=βαίνω, πηγαίνω) έχει δύο θέματα : α) θέμα e- μπροστά από τα φωνήεντα a,o, u   β) θέμα i- μπροστά από σύμφωνο ή άλλο -i

2. Πρακτικός κανόνας : κλίνεται σαν ρήμα 4ης συζυγίας αλλά ο Παρατατικός οριστικής είναι ibam και ο Μέλλοντας Οριστικής ibo

3. Στον Παρακείμενο το σύμφωνο –v- των αρχικών τύπων συχνά παραλείπεται και προκύπτουν τύποι με –ii-. To –ii- απλοποιείται σε –i- μπροστά από –s-.    π.χ. β΄ ενικό : ivisti-iisti-isti, απαρέμφατο : ivisse-iisse-isse

4. Η μετοχή ενεστώτα iens είναι η μοναδική μετοχή ενεστώτα που στην κλίση της χρησιμοποιούνται δύο θέματα (i-, e-). Η πλήρης κλίση της έχει ως εξής :

ΑΡΣ-ΘΗΛ : iens, euntis, eunti, euntem, iens, eunte/i – euntes, euntium, euntibus, euntes, euntes, euntibus   ΟΥΔ : iens, euntis, eunti, iens, iens, eunte/i – euntia, euntium, euntibus, euntia, euntia, euntibus

5. Προσοχή στο σχηματισμό του γερουνδίου (με θέμα e-) : eundi κλπ

4. Παθητική φωνή σχηματίζουν :  α) το απρόσωπο itur στο γ΄ενικό  β) τα μεταβατικά σύνθετα, όπως το ad-eo(=πλησιάζω) και το trans-eo (=διασχίζω)


adeor, aditus sum, adiri =προσεγγίζομαι, πλησιάζομαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ adeor adear ΕΝΕΣΤ : adiri
adiris adearis adire ΜΕΛ : aditum iri
aditur adeatur ΠΡΚ : aditum,-am,-um esse
adimur adeamur aditos,-as,-a esse
adimini adeamini adimini Σ.ΜΕΛ : aditum,-am,-um fore
adeuntur adeantur aditos,-as,-a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ adibar adirer ΜΕΤΟΧΗ
adibaris adireris ΠΡΚ : aditus, -a, -um
adibatur adiretur ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO
adibamur adiremur adeundus, -a, -um
adibamini adiremini
adibantur adirentur
ΜΕΛΛΩΝ adi-bor
adi-beris aditor
adi-bitur aditor
adi-bitur
adi-bimini (adimini)
adi-buntur adeuntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ aditus,-a,-um sum aditus,-a,-um sim
aditus,-a,-um es aditus,-a,-um sis
aditus,-a,-um est aditus,-a,-um sit
aditi,-ae,-a sumus aditi,-ae,-a simus
aditi,-ae,-a estis aditi,-ae,-a sitis
aditi,-ae,-a sunt aditi,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. aditus,-a,-um eram aditus,-a,-um essem
aditus,-a,-um eras aditus,-a,-um esses
aditus,-a,-um erat aditus,-a,-um esset
aditi,-ae,-a eramus aditi,-ae,-a essemus
aditi,-ae,-a eratis aditi,-ae,-a essetis
aditi,-ae,-a erant aditi,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ aditus,-a,-um ero
aditus,-a,-um eris
aditus,-a,-um erit
aditi,-ae,-a erimus
aditi,-ae,-a eritis
aditi,-ae,-a erunt

itur, itum est, iri (απρ.)=γίνεται πορεία ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ eo ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. abeo – abivi (abii) – abitum – abire = φεύγω
 2. adeo – adii – aditum – adire = πλησιάζω
 3. nequeo – nequivi – nequire (ελλειπτικό) = δεν μπορώ
 4. pereo – perii- peritum- perire= χάνομαι, πεθαίνω
 5. redeo – redii – reditum – redire = επιστρέφω
 6. transeo – transii – transitum – transire = περνώ, διέρχομαι (Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
itur eatur
ibatur iretur
ibitur
itum est itum sit
itum erat itum esset
itum erit
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ METOXH
ΕΝΕΣΤ : iri ΠΡΚ : itum
ΠΡΚ : itum esse
Σ. ΜΕΛ : itum fore

Το ανώμαλο ρήμα fero, tuli, latum, ferre =φέρω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ fer-o fer-am ΕΝΕΣΤ :  fer-re
fer-s fer-as fer ΜΕΛ : laturum,-am,-um esse
fer-t fer-at laturos,-as,-a esse
fer-i-mus fer-amus ΠΡΚ : tul-isse
fer-tis fer-atis fer-te
fer-u-nt fer-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ fer-e-bam ferre-m ΜΕΤΟΧΗ
fer-e-bas ferre-s ΕΝΕΣΤ : fer-e-ns
fer-e-bat ferre-t ΜΕΛ : lat-urus,  -a, -um
fer-e-bamus ferre-mus
fer-e-batis ferre-tis
fer-e-bant ferre-nt
ΜΕΛΛΩΝ fer-am laturus -a,-um sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
fer-es laturus -a,-um sis fer-to ΓΕΝ : fer-e-ndi
fer-et laturus -a,-um sit fer-to ΔΟΤ : fer-e-ndo
fer-emus laturi,-ae,-a simus ΑΙΤ : fer-e-ndum
fer-etis laturi,-ae,-a sitis fer-tote ΑΦ : fer-e-ndo
fer-ent laturi,-ae,-a sint fer-unto
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. tul-i tul-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
tul-isti tul-eris ΑΙΤ : lat-um
tul-it tul-erit ΑΦ : lat-u
tul-imus tul-erimus
tul-istis tul-eritis
tul-erunt /tul-ere tul-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. tul-eram tul-issem
tul-eras tul-isses
tul-erat tul-isset
tul-eramus tul-issemus
tul-eratis tul-issetis
tul-erant tul-issent
ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΩΝ tul-ero
tul-eris
tul-erit
tul-erimus
tul-eritis
tul-erintΤο ανώμαλο ρήμα fero κλίνεται όπως τα ρήματα της γ΄ συζυγίας, με τις εξής ιδιομορφίες :

1) το συνδετικό φωνήεν –i-αποβάλλεται μπροστά από s ή t (πχ. fers αντί feris, fert αντί ferit)

2) το συνδετικό φωνήεν –e-αποβάλλεται μπροστά από r  (π.χ. ferre αντί ferere). Αυτό δεν συμβαίνει στο β΄ ενικό του μέλλοντα οριστικής της παθητικής φωνής που παραμένει fereris (και όχι ferris)

3) To β΄ ενικό της προστακτικής ενεστώτα σχηματίζεται χωρίς κατάληξη : fer αντί fereΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ fer-or fer-ar ΕΝΕΣΤ : fer-ri
fer-ris fer-aris ferre ΜΕΛ : latum iri
fer-tur fer-atur ΠΡΚ : latum,-am,-um esse
fer-i-mur fer-amur latos,-as,-a esse
fer-i-mini fer-amini fer-i-mini Σ. ΜΕΛ : latum,-am,-um fore
fer-u-ntur fer-antur latos,-as,-a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ fer-e-bar ferre-r ΜΕΤΟΧΗ
fer-e-baris ferre-ris ΠΡΚ : latus, -a, -um
fer-e-batur ferre-tur
fer-e-bamur ferre-mur ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
fer-e-bamini ferre-mini ferendus, -a, um
fer-e-bantur ferre-ntur
ΜΕΛΛΩΝ fer-ar
fer-eris* fer-tor
fer-etur fer-tor
fer-emur
fer-emini (fer-i-mini)
fer-entur fer-u-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. latus,-a,-um sum latus, -a, -um sim
latus,-a,-um es latus,-a,-um sis
latus,-a,-um est latus,-a,-um sit
lati,-ae,-a sumus lati,-ae,-a simus
lati,-ae,-a estis lati,-ae,-a sitis
lati,-ae,-a sunt lati,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. latus,-a,-um eram latus,-a,-um essem
latus,-a,-um eras latus,-a,-um esses
latus,-a,-um erat latus,-a,-um esset
lati,-ae,-a eramus lati,-ae,-a   essemus
lati,-ae,-a eratis lati,-ae,-a essetis
lati,-ae,-a erant lati,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ.ΜΕΛΛΩΝ latus, -a, -um ero
latus,-a,-um eris
latus,-a,-um erit
lati,-ae,-a  erimus
lati,-ae,-a eritis
lati,-ae,-a eruntΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥ fero ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. affero (adfero) – attuli – allatum – afferre = φέρω, προσφέρω (ad+fero)
 2. confero – contuli – collatum – conferre = συγκεντρώνω (cum+fero)
 3. defero – detuli – delatum – deferre = μεταφέρω (de+fero)
 4. offero (obfero) – obtuli – oblatum – offerre = φέρνω κάτι (ob+fero)
 5. refero – retuli (rettuli) – relatum – referre = παραδίδω, αναφέρω (re+fero)
 6. transfero – transtuli – translatum – transferre = μεταφέρω (trans+fero)


Το ανώμαλο ρήμα fio, factus sum, fieri=γίνομαι

1. Το ανώμαλο ρήμα fio (=γίνομαι) χρησιμοποιείται ως παθητικό του facio (αντί του facior, που δεν απαντάται). Στα σύνθετα του facio όμως χρησιμοποιείται κανονικά το παθητικό -ficior : π.χ.interficior

2. Έχει ενεργητικό ενεστώτα κλινόμενο κατά την δ΄ συζυγία και παθητικό παρακείμενο.

3. Το απαρέμφατο ενεστώτα fieri δεν σχηματίζεται κατά την τέταρτη συζυγία.


ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ fi-o fi-am ΕΝΕΣΤ : fieri
fi-s fi-as fi ΜΕΛ : factum  iri
fi-t fi-at ΠΡΚ : factum,-am,-um esse
fi-mus fi-amus factos,-as,-a esse
fi-tis fi-atis fite Σ.ΜΕΛ : factum,-am,-um fore
fi-u-nt fi-ant factos,-as,-a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ fi-e-bam fiere-m ΜΕΤΟΧΗ
fi-e-bas fiere-s factus, -a, -um
fi-e-bat fiere-t
fi-e-bamus fiere-mus ΓΕΡΟΥΝΔΙAKO
fi-e-batis fiere-tis faciendus, -a, -um
fi-e-bant fiere-nt
ΜΕΛΛΩΝ fi-am
fi-es fi-to
fi-et fi-to
fi-emus
fi-etis fi-tote
fi-ent (fi-unto)
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ factus,-a,-um sum factus,-a,-um sim
factus,-a,-um es factus,-a,-um sis
factus,-a,-um est factus,-a,-um sit
facti,-ae,-a sumus facti,-ae,-a simus
facti,-ae,-a estis facti,-ae,-a sitis
facti,-ae,-a sunt facti,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ factus, -a, -um  eram factus, -a, -um  essem
factus,-a,-um eras factus,-a,-um esses
factus,-a,-um erat factus,-a,-um esset
facti,-ae,-a eramus facti,-ae,-a essemus
facti,-ae,-a eratis facti,-ae,-a essetis
facti,-ae,-a erant facti,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ factus,-a,-um ero
factus,-a,-um eris
factus,-a,-um erit
facti,-ae,-a erimus
facti,-ae,-a eritis
facti,-ae,-a erunt

volo, volui, velle=θέλω nolo, nolui, nolle=δεν θέλω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ volo velim nolo nolim
vis velis non vis nolis nol-i
vult velit non vult nolit
volumus velimus nolumus nolimus
vultis velitis non vultis nolitis nol-ite
volunt velint nolunt nolint
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ volebam vellem nolebam nollem
volebas velles nolebas nolles
volebat vellet nolebat nollet
volebamus vellemus nolebamus nollemus
volebatis velletis nolebatis nolletis
volebant vellent nolebant nollent
ΜΕΛΛΩΝ volam nolam
voles noles nol-ito
volet nolet nol-ito
volemus nolemus
voletis noletis nol-itote
volent nolent nol-unto
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. volu-i volu-erim nolu-i nolu-erim
volu-isti volu-eris nolu-isti nolu-eris
volu-it volu-erit nolu-it nolu-erit
volu-imus volu-erimus nolu-imus nolu-erimus
volu-istis volu-eritis nolu-istis nolu-eritis
volu-erunt/ere volu-erint nolu-erunt/ere nolu-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. volu-eram volu-issem nolu-eram nolu-issem
volu-eras volu-isses nolu-eras nolu-isses
volu-erat volu-isset nolu-erat nolu-isset
volu-eramus volu-issemus nolu-eramus nolu-issemus
volu-eratis volu-issetis nolu-eratis nolu-issetis
volu-erant volu-issent nolu-erant nolu-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. volu-ero nolu-ero
volu-eris nolu-eris
volu-erit nolu-erit
volu-erimus nolu-erimus
volu-eritis nolu-eritis
volu-erint nolu-erint
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤ : velle ΕΝΕΣΤ :  nolle
ΠΡΚ : voluisse ΠΡΚ : noluisse
ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝΕΣΤ : volens ΕΝΕΣΤ : nolens


malo, malui, malle=προτιμώ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ malo malim ΕΝΕΣΤ :  malle
mavis malis ΠΡΚ : maluisse
mavult malit
malumus malimus ΜΕΤΟΧΗ
mavultis malitis
malunt malint
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ malebam mallem
malebas malles
malebat mallet
malebamus mallemus
malebatis malletis
malebant mallent
ΜΕΛΛΩΝ malam
males
malet
malemus
maletis
malent
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. malu-i malu-erim
malu-isti malu-eris
malu-it malu-erit
malu-imus malu-erimus
malu-istis malu-eritis
malu-erunt/ere malu-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. malu-eram malu-issem
malu-eras malu-isses
malu-erat malu-isset
malu-eramus malu-issemus
malu-eratis malu-issetis
malu-erant malu-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. malu-ero
malu-eris
malu-erit
malu-erimus
malu-eritis
malu-erint


1) volo= θέλω, nolo(<non+volo)=δεν θέλω, malo (<magis+volo)=προτιμώ.

2) Τα ρήματα αυτά δεν έχουν σουπίνο, γερούνδιο, μετοχή μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα.

3) Προστακτική έχει μόνο το nolo, που χρησιμοποιείται στην απαγόρευση (+τελικό απαρέμφατο)

4) Το malo δεν έχει μετοχή ενεστώτα.

5) Η Υποτακτική Ενεσώτα με κατάληξη –im, όπως και του ρήματος sum.

Το ελλειπτικό ρήμα coepi, coepisse=αρχίζω

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡ.
ΕΝΕΣΤΩΣ incipi-o incipi-am ΕΝΕΣΤ : incip-ere
incipi-s incipi-as incipe ΜΕΛ : coepturum, -am, um esse
incipi-t incipi-at coepturos,-as,-a esse
incipi-mus incipi-amus ΠΡΚ : coep-isse
incipi-tis incipi-atis incipite
incipi-u-nt incipi-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ incipi-e-bam incipere-m ΜΕΤΟΧΗ
incipi-e-bas incipere-s ΕΝΕΣΤ : incipi-ens
incipi-e-bat incipere-t ΜΕΛ : coepturus, -a, -um
incipi-e-bamus incipere-mus ΠΡΚ.: coeptus, -a, -um
incipi-e-batis incipere-tis
incipi-e-bant incipere-nt
ΜΕΛΛΩΝ incipi-am incepturus,a,um sim ΣΟΥΠΙΝΟ
incipi-es incepturus,a,um sis incipito ΑΙΤ : coeptum
incipi-et incepturus,a,um sit incipito ΑΦ : coeptu
incipi-emus incepturi ae, a  simus
incipi-etis incepturi ae, a sitis incipitote
incipi-ent incepturi ae, a sint incipiunto
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. coep-i coep-erim
coep-isti coep-eris
coep-it coep-erit
coep-imus coep-erimus
coep-istis coep-eritis
coep-erunt /-ere coep-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. coep-eram coep-issem
coep-eras coep-isses
coep-erat coep-isset
coep-eramus coep-issemus
coep-eratis coep-issetis
coep-erant coep-issent
ΣΥΝΤ.ΜΕΛ. coep-ero
coep-eris
coep-erit
coep-erimus
coep-eritis
coep-erint1.Τα ελλειπτικά ρήματα coepi (=αρχίζω) και memini (=θυμάμαι) είναι παρακείμενοι με σημασία ενεστώτα.

2.Το coepi σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, μετοχές και των τριών χρόνων (και μετοχή παθητικού παρακειμένου : coeptus) και απαρέμφατα Μέλλοντα και Παρακειμένου. Αναπληρώνει τους υπόλοιπους τύπους από το ρ. incipio.

3.Το  memini σχηματίζει Οριστική και Υποτακτική των τριών συντελικών χρόνων, δύο τύπους Προστακτικής Μέλλοντα (με σημασία Ενεστώτα) και απαρέμφατο Παρακειμένου.Το ελλειπτικό ρήμα memini, meminisse=θυμάμαι

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΩΝ
memento
mementote
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. memin-i memin-erim memin-isse
memin-isti memin-eris
memin-it memin-erit
memin-imus memin-erimus
memin-istis memin-eritis
memin-erunt /-ere memin-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. memin-eram memin-issem
memin-eras memin-isses
memin-erat memin-isset
memin-eramus memin-issemus
memin-eratis memin-issetis
memin-erant memin-issent
ΣΥΝΤ.ΜΕΛ. memin-ero
memin-eris
memin-erit
memin-erimus
memin-eritis
memin-erint


Τα ελλειπτικά ρήματα inquam, aio, ave, quaeso

 1. Τα ρήματα αυτά σχηματίζουν μόνο τους τύπους του πίνακα.
 2. Τα inquam και quaeso χρησιμοποιούνται παρενθετικά.
 3. Οι τύποι του  inquam στις παρενθέσεις δεν είναι εύχρηστοι.
 4. Το ave χρησιμοποιείται ως χαιρετισμός, π.χ. “Ave Caesar, morituri te salutant”(=χαίρε, Καίσαρ, οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν)

inquam=λέγω, φημί aio=λέγω
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ inquam aio
inquis inque ais ai
inquit ait
(inquimus)
(inquitis)
inquiunt aiunt
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΗ aiebam ΜΕΤΟΧΗ
ΕΝΕΣΤ : inquiens aiebas ΕΝΕΣΤ : aiens
inqui-e-bat aiebat
aiebamus
aiebatis
aiebant
ΜΕΛΛΩΝ
inqui-es
inqui-et
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. (inquii)
inquisti
inquit ait
(inquimus)
ave=χαίρε quaeso=παρακαλώ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
quaeso
ave (ή have)
avete (ή havete) quaesumus
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
quaesere
aveto (ή haveto)
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ  ΕΝΕΣΤΩΤΑ
avere (ή havere)

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

1. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν μετοχή μέλλοντα, αν και δεν έχουν σουπίνο :

 • insto, insiti,  – , instare 1 (= πιέζω) :                      μτχ. μελ : instaturus
 • valeo, valui, – , valere 2 (= υγιαίνω) :                   μτχ. μελ : valiturus
 • disco, didici,  – , discere 3 (= μαθαίνω κάτι) :        μτχ. μελ. disciturus

2. Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν ανώμαλα τη μετοχή μέλλοντα :

 • morior, mortuus sum, mortuum, mori (αποθ.) 3 (= πεθαίνω):  μτχ. μελ : moriturus (αντί mortuurus)
 • nascor, natus sum,  natum, nasci (αποθ.) 3 (= γεννιέμαι):                  μτχ. μελ : nasciturus (αντί naturus)
 • orior, ortus sum, ortum, oriri (αποθ.) 4 (=ανατέλλω):           μτχ. μελ : oriturus (αντί oriturus)
 • pario, peperi, partum, parere 3 (=γεννώ):                                         μτχ. μελ : pariturus (αντί parturus)
 • reseco, resecui, resectum, resecare 1 (= κόβω):                                μτχ. μελ : resecaturus (αντί resecturus)
 • ruo, rui, rutum, ruere (= ορμώ):                                                        μτχ. μελ : ruiturus (αντί ruturus)

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

1.Τα παρακάτω ρήματα σχηματίζουν το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεργητικού ενεστώτα χωρίς την κατάληξη –e.

 • dico, dixi, dictum, dicere 3 (= λέω) :                     dic (αντί dice)
 • duco, duxi, ductum, ducere 3 (= οδηγώ) :              duc (αντί duce)
 • fero, tuli, latum, ferre (= φέρω) :                          fer (αντί fere)
 • facio, feci, factum, facere 3*15 (= κάνω) :                        fac (αντί face)

Το ίδιο και τα σύνθετα των τριών πρώτων :

 • edico, edixi, edictum, edicere 3 (= διατάζω) :                    edic (αντί edice)
 • deduco, deduxi, deductum, deducere 3 (= οδηγώ) :                       deduc (αντί deduce)
 • defero, detuli, delatum, deferre (= μεταφέρω) :                 defer (αντί defere)

Τα σύνθετα όμως του facio σχηματίζουν τον τύπο κανονικά :

 • interficio, interfeci, interfectum, interficere 3*15 (= σκοτώνω) :  interfice

2. Η προστακτική ενεστώτα του ρ. scio 4 (=γνωρίζω) σχηματίζεται σύμφωνα με την προστακτική μέλλοντα :

scito (αντί sci)

scitote (αντί scite)


ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -a terr-a (γη)
ΓΕΝ -ae terr-ae
ΔΟΤ -ae terr-ae
ΑΙΤ -am terr-am
ΚΛΗΤ -a terr-a
ΑΦ -a terr-a
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -ae terr-ae
ΓΕΝ -arum terr-arum
ΔΟΤ -is terr-is
ΑΙΤ -as terr-as
ΚΛΗΤ -ae terr-ae
ΑΦ -is terr-is

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ de-a (θεά) fili-a (κόρη) famili-a (οικογένεια)
ΓΕΝ de-ae fili-ae famili-ae / famili-as
ΔΟΤ de-ae fili-ae famili-ae
ΑΙΤ de-am fili-am famili-am
ΚΛΗΤ de-a fili-a famili-a
ΑΦ de-a fili-a famili-a
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ de-ae fili-ae famili-ae
ΓΕΝ de-arum fili-arum famili-arum
ΔΟΤ de-is / de-abus fili-is /  fili-abus famili-is
ΑΙΤ de-as fili-as famili-as
ΚΛΗΤ de-ae fili-ae famili-ae
ΑΦ de-is / de-abus fili-is /  fili-abus famili-is

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ


ΑΡΣ -ΘΗΛ
ΑΡΣ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -us domin-us (κύριος) er- puer (παιδί) ager (αγρός) -um don-um (δώρο)
ΓΕΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -i don-i
ΔΟΤ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o
ΑΙΤ -um domin-um (e)r-um puer-um agr-um -um don-um
ΚΛΗΤ -e domin-e er- puer ager -um don-um
ΑΦ -o domin-o (e)r-o puer-o agr-o -o don-o
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a
ΓΕΝ -orum domin-orum (e)r-orum puer-orum agr-orum -orum don-orum
ΔΟΤ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is
ΑΙΤ -os domin-os (e)r-os puer-os agr-os -a don-a
ΚΛΗΤ -i domin-i (e)r-i puer-i agr-i -a don-a
ΑΦ -is domin-is (e)r-is puer-is agr-is -is don-is

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ de-us (θεός) soci-us (σύντροφος) fili-us (γιός) Vergili-us offici-um (αξίωμα)
ΓΕΝ de-i soci-i /  soc-i fili-i /  fil-i Vergili-i / Vergili offici-i / offici
ΔΟΤ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o
ΑΙΤ de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um
ΚΛΗΤ de-us /  dive soci-e fili-e /  fil-i Vergili offici-um
ΑΦ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ de-i /  di-i / di soci-i fili-i offici-a
ΓΕΝ de-orum /  de-um soci-orum fili-orum offici-orum
ΔΟΤ de-is / di-is /  dis soci-is fili-is offici-is
ΑΙΤ de-os soci-os fili-os offici-a
ΚΛΗΤ de-i /  di-i / di soci-i fili-i offici-a
ΑΦ de-is / di-is /  dis soci-is fili-is offici-is

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε ένα σύμφωνο

ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -s ή – rex (<reg-s) (βασιλιάς) nomen (όνομα)
ΓΕΝ -is reg-is -is nomin-is
ΔΟΤ -i reg-i -i nomin-i
ΑΙΤ -em reg-em nomen
ΚΛΗΤ -s ή – rex nomen
ΑΦ -e reg-e -e nomin-e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -es reg-es -a nomin-a
ΓΕΝ -um reg-um -um nomin-um
ΔΟΤ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus
ΑΙΤ -es reg-es -a nomin-a
ΚΛΗΤ -es reg-es -a nomin-a
ΑΦ -ibus reg-ibus -ibus nomin-ibus

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : α) Φωνηεντόληκτα (ισοσύλλαβα) αρσενικά και θηλυκά

β) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε δύο ή

περισσότερα σύμφωνα

ΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -s ή – mon-s (<mont-s) (βουνό) fini-s (τέλος)
ΓΕΝ -is mont-is fin-is -is
ΔΟΤ -i mont-i fin-i -i
ΑΙΤ -em mont-em fin-em
ΚΛΗΤ -s ή – mon-s fin-is
ΑΦ -e mont-e fin-e -e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -es mont-es fin-es -a
ΓΕΝ -ium mont-ium fin-ium -ium
ΔΟΤ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus
ΑΙΤ -es και -is mont-es και -montis fin-es και fin-is -a
ΚΛΗΤ -es mont-es fin-es -a
ΑΦ -ibus mont-ibus fin-ibus -ibus


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ουδέτερα που λήγουν σε  -al (-alis), -ar (-aris), -e (-is)

ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ animal (ζώο)
ΓΕΝ -is animal-is
ΔΟΤ -i animal-i
ΑΙΤ animal
ΚΛΗΤ animal
ΑΦ -i animal-i
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -ia animal-ia
ΓΕΝ -ium animal-ium
ΔΟΤ -ibus animal-ibus
ΑΙΤ -ia animal-ia
ΚΛΗΤ -ia animal-ia
ΑΦ -ibus animal-ibus

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ
α) Γενική πληθυντικού

-um (αντί -ium)

1 pater, patris (ΑΡΣ)= πατέρας patrum
2 mater, matris (ΘΗΛ)= μητέρα matrum
3 frater, fratris (ΑΡΣ)= αδελφός fratrum
4 canis, canis = σκύλος canum
5 iuvenis,iuvenis (ΑΡΣ) =νέος iuvenum
6 suboles, subolis (ΑΡΣ)= απόγονοι subolum
7 senex, senis (ΑΡΣ)= γέροντας senum
8 sedes, sedis (ΘΗΛ)= κάθισμα sedum (ενίοτε sedium)
β) Γενική πληθυντικού

-ium (αντί -um)

1 dos, dotis (ΘΗΛ) =προίκα dotium
2 Samnis, Samnitis (ΑΡΣ)= Σαμνίτης Samnitium
3 penates (ΑΡΣ)= πατρογονικοί θεοί penatium
γ) Γενική πληθυντικού

-ium και -um

1 laus, laudis (ΘΗΛ)= έπαινος laud(i)um
2 virtus, virtutis (ΘΗΛ)= αρετή virtut(i)um
3 mensis, mensis (ΑΡΣ)= μήνας mens(i)um
4 caedes, caedis (ΘΗΛ)= σφαγή caed(i)um
5 clades, cladis (ΘΗΛ)= καταστροφή clad(i)um
6 aetas, aetatis (ΘΗΛ)= ηλικία aetat(i)um
7 aequitas, aequitatis (ΘΗΛ)= ισότητα aequitat(i)um
8 civitas, civitatis (ΘΗΛ)= πολιτεία civitat(i)um
9 dignitas, dignitatis (ΘΗΛ)= κύρος dignitat(i)um
10

11

honestas, honestatis (ΘΗΛ)=τιμή

frugalitas, frugalitatis (ΘΗΛ) =ολιγάρκεια

honestat(i)um

frugalitat(i)um

12 vetustas, vetustatis (ΘΗΛ)=αρχαιότητα vetustat(i)um
13 utilitas, utilitatis (ΘΗΛ)= χρησιμότητα utilitat(i)um
14 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplet(i)um
15 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescent(i)um
16 ius, iuris (ΟΥΔ)= το δίκαιο iur(i)um
δ) Αιτιατική ενικού       -im (αντί -em) και αφαιρετική ενικού -i (αντί -e) 1 turris, turris (ΘΗΛ)= πύργος turrim, turri
2 Tiberis, Tiberis (ΑΡΣ)= Τίβερης Tiberim, Tiberi
3 Neapolis, Neapolis (ΘΗΛ)= Νεάπολη Neapolim, Neapoli
4 vis (ΘΗΛ)= η δύναμη vim, vi
δ) Αφαιρετική ενικού

-i και -e

1 rete, retis (ΟΥΔ)= δίχτυ rete και reti
2 civis, civis (ΑΡΣ)= πολίτης cive και civi
3 navis, navis (ΘΗΛ)= πλοίο nave και navi
4 avis, avis (ΘΗΛ)= πουλί ave και avi
5 unguis, unguis (ΑΡΣ)= νύχι ungue και ungui
6 locuples, locupletis (ΑΡΣ)= πλούσιος locuplete και locupleti
12 adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescente και -i

ΑΝΩΜΑΛΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ

bos (αρσ. ή θηλ., το βόδι) caro (θηλ, το κρέας) senex (αρς, γέροντας) vis (θηλ, δύναμη)
ΟΝ bos caro senex vis
ΓΕΝ bov-is carn-is sen-is
ΔΟΤ bov-i carn-i sen-i
ΑΙΤ bov-em carn-em sen-em vim
ΚΛΗΤ bos caro senex
ΑΦ bov-e carn-e sen-e vi
ΟΝ bov-es carn-es sen-es vires
ΓΕΝ bov-um και boum carn-ium sen-um virium
ΔΟΤ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus
ΑΙΤ bov-es carn-es και carnis sen-es vires και viris
ΚΛΗΤ bov-es carn-es sen-es vires
ΑΦ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus viribus
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗΑΡΣ+ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -us exercit-us (στρατός) -u corn-u (κέρας) dom-us (οίκος)
ΓΕΝ -us exercit-us -us corn-us dom-us /  domi
ΔΟΤ -ui exercit-ui -u corn-u dom-ui
ΑΙΤ -um exercit-um -u corn-u dom-um
ΚΛΗΤ -us exercit-us -u corn-u dom-us
ΑΦ -u exercit-u -u corn-u dom-o
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -us exercit-us -ua corn-ua dom-us
ΓΕΝ -uum exercit-uum -uum corn-uum dom-uum /  domorum
ΔΟΤ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus
ΑΙΤ -us exercit-us -ua corn-ua dom-os
ΚΛΗΤ -us exercit-us -ua corn-ua dom-us
ΑΦ -ibus exercit-ibus -ibus corn-ibus dom-ibus

ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -es di-es (ημέρα) faci-es (πρόσωπο) fid-es (πίστη) sp-es (ελπίδα)
ΓΕΝ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei
ΔΟΤ -ei di-ei faci-ei fid-ei sp-ei
ΑΙΤ -em di-em faci-em fid-em sp-em
ΚΛΗΤ -es di-es faci-es fid-es sp-es
ΑΦ -e di-e faci-e fid-e sp-e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ -es di-es faci-es _ sp-es /  speres
ΓΕΝ -erum di-erum _ _ _
ΔΟΤ -ebus di-ebus _ _ _
ΑΙΤ -es di-es faci-es _ sp-es /  speres
ΚΛΗΤ -es di-es faci-es _ sp-es /  speres
ΑΦ -ebus di-ebus _ _ _


ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚ

Α΄ ΚΛΙΣΗ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Nymph-a / Nymph-e (Νύμφη) Aene-as (Αινείας) Pers-a / Pers-es (Πέρσης)
ΓΕΝ Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae
ΔΟΤ Nymph-ae Aene-ae Pers-ae
ΑΙΤ Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en
ΚΛΗΤ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e
ΑΦ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Nymph-ae Cassiop-e (Κασσιόπη)
ΓΕΝ Nymph-arum Cassiop-es
ΔΟΤ Nymph-is Cassiop-ae
ΑΙΤ Nymph-as Cassiop-en
ΚΛΗΤ Nymph-ae Cassiop-e
ΑΦ Nymph-is Cassiop-e
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Andromed-a / Andromed-e (Ανδρομέδα) Anchis-es (Αγχίσης)
ΓΕΝ Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae
ΔΟΤ Andromed-ae Anchis-ae
ΑΙΤ Andromed-am/ Andromed-an / Andromed-en Anchis-am / Anchis-en
ΚΛΗΤ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchis-e
ΑΦ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a

Β΄ ΚΛΙΣΗ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Perse-us (Περσέας) Cephe-us (Κηφέας)
ΓΕΝ Perse-i / Perse-os Cephe-i  / Cephe-os
ΔΟΤ Perse-o Cephe-o
ΑΙΤ Perse-um / Perse-a Cephe-um / Cephe-a
ΚΛΗΤ Perse-u Cephe-u
ΑΦ Perse-o Cephe-o

Γ΄ ΚΛΙΣΗ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Dido (Διδώ) Geryon / Geryon-es (Γηρυόνης)
ΓΕΝ Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae
ΔΟΤ Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae
ΑΙΤ Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen
ΚΛΗΤ Dido Geryon / Geryon-e
ΑΦ Didon-e Geryone
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ Hercul-es (Ηρακλής) Plato / Platon (Πλάτων)
ΓΕΝ Hercul-is / Hercul-i Platon-is
ΔΟΤ Hercul-i Platon-i
ΑΙΤ Hercul-em / Hercul-en Platon-em / Platon-a
ΚΛΗΤ Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon
ΑΦ Hercul-e Platon-e

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • Ελληνικά ονόματα, όπως Aeneas, Cassiope, Plato κλπ σχηματίζουν κάποιες πτώσεις κατά την ελληνική τους κλίση (βλέπε σχετικό πίνακα)
ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ       (δύο γένη)
 • caelum, -i (ΟΥΔ, β΄, ουρανός), πληθ. : caeli, -orum (ΑΡΣ, β΄)
 • locus, -i (AΡΣ, β΄, τόπος), πληθ. loca, -orum (ΟΥΔ, τόποι) και loci, orum (AΡΣ, χωρία βιβλίου)
ΕΤΕΡΟΚΛΙΤΑ (δύο ή και τρεις κλίσεις)
 • ficus, -i (ΘΗΛ, β΄, συκιά, από τη δ΄κλ.όσες πτώσεις λήγουν σε -us και -u  )
 • elephas, antis (ΑΡΣ, γ΄, ελέφαντας) και  elephantus, –i (β΄)
 • plebs, –bis (ΘΗΛ, γ΄, λαός, πληβείοι) και plebes, –ei (ε΄)
 • luxuria, ae (ΘΗΛ, α΄, τρυφή) και luxuries, –ei (ε΄)
 • materia, ae (ΘΗΛ, α΄, ύλη) και materies, –ei (ε΄)
 • domus, us (ΑΡΣ, δ΄, οίκος, αλλά και πτώσεις από τη β΄κλ, βλ.πίνακα β΄ κλίσης)
 • vesper, –i (ΑΡΣ, β΄, εσπέρα και από γ΄κλ.γεν.και αφ.εν.) και vespera, –ae (ΘΗΛ, α΄)
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
 • Τα κύρια ονόματα, όπως : Cicero, Catilina, Antonius
 • Τα ονόματα αφηρημένων εννοιών, όπως : iustitia (δικαιοσύνη), senecta (γηρατειά) (Έχουν για έμφαση ή για να δηλώσουμε είδη της έννοιας-στην κλίση βάζουμε και πληθυντικό)
 • Τα περιληπτικά ονόματα, όπως : plebs (λαός, πληβείοι)
 • Τα ονόματα ύλης, όπως : aurum (χρυσός), lac (γάλα).( Έχουν όταν δηλώνουν σύνολο πραγμάτων από την ύλη αυτή -όταν τα κλίνουμε βάζουμε και πληθυντικό)
 • Τα ονόματα φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως : luna (σελήνη), vesper (εσπέρα)
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΌ
 • Τα ονόματα λαών (έχουν ενικό σαν επίθετα), όπως : Galli, Romani, Lemovices.
 • Τα ονόματα κάποιων πόλεων, όπως : Athenae.
 • Τα ονόματα οροσειρών, όπως : Alpes
 • arma, -orum (ΟΥΔ, β΄, όπλα)
 • divitiae, -arum (ΘΗΛ, α΄, πλούτος)
 • moenia, -ium (ΟΥΔ, γ΄, τείχη)
 • tenebrae, -arum (ΘΗΛ, α΄, σκοτάδι)
 • insidiae, -arum (ΘΗΛ, α΄, ενέδρα)
 • liberi, -orum (ΑΡΣ, β΄, τέκνα)
 • fores, -ium (ΘΗΛ, γ΄, πόρτα δίφυλλη) (σπάνιος ο ενικός foris, -is)
 • hiberna, -orum (ΟΥΔ, β΄, χειμερινό στρατόπεδο)
 • penates, -ium (ΑΡΣ, γ΄, πατρογονικοί θεοί)
ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ (όταν τα κλίνουμε βάζουμε και πληθυντικό, αλλά σημειώνουμε την άλλη σημασία)
 • auxilium, -ii/ -i (ΟΥΔ, β΄, βοήθεια)  auxilia, -orum (επικουρικό στράτευμα)
 • castrum, -i (ΟΥΔ, β΄,φρούριο)  castra, -orum (στρατόπεδο)
 • copia, -ae (ΘΗΛ, α΄, αφθονία) copiae, -arum (στρατεύματα)
 • littera, -ae (ΘΗΛ, α΄, γράμμα του αλφαβήτου) litterae, -arum (επιστολή, λογοτεχνία)
 • opera, -ae (ΘΗΛ, α΄, κόπος) operae, -arum (εργάτες)
 • (ops), opis (ΘΗΛ, γ΄,  βοήθεια)  opes, opium (δυνάμεις)
 • finis, -is (ΘΗΛ, γ΄, όριο, τέλος) fines, ium (σύνορα)
 • pars, -rtis (ΘΗΛ, γ΄, μέρος) partes, -ium (πολιτικό κόμμα)
 • supplicium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,τιμωρία) supplicia, -orum (λατρεία)
 • pugillaris, -is (ΘΗΛ, γ΄, πλίθρα) pugillares, -ium (πλάκες αλειμμένες με κερί)
 • cera, -ae (ΘΗΛ, α΄, κερί) cerae, -arum (πλάκες αλειμμένες με κερί)
 • stipendium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,μισθός) stipendia, -orum (στρατιωτική θητεία)
 • exilium, -ii / -i (ΟΥΔ, β΄,εξορία)  exilia, -orum (εξόριστοι)
 • mos, moris (ΑΡΣ, γ΄, συνήθεια, έθιμο) mores, -um (ήθη, θεσμοί)
 • carcer, -eris (ΑΡΣ, γ΄, φυλακή) carceres, -um (βαλβίδα)
 • frumentum, -i (ΟΥΔ, β΄,δημητριακά) frumenta, -orum (γεννήματα)
 • murus, -i (ΑΡΣ΄,β΄, ο τοίχος) mura, -orum (τα τείχη)
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ
 • Οι αφαιρετικές iussu (κατά διαταγή), iniussu (παρά τη διαταγή), natu (κατά την ηλικία) ανήκουν σε  ουσιαστικά δ΄κλίσης χωρίς άλλες πτώσεις
 • Το όνομα (ops), opis (ΘΗΛ, γ΄, βοήθεια) δεν έχει ονομαστική και κλητική ενικού.
 • Το όνομα vis (ΘΗΛ, δύναμη) βλ.πίνακα ανωμάλων γ΄κλ.
 • Τα ονόματα της ε΄κλίσης εκτός των dies (ΑΡΣ, ημέρα) και res (ΘΗΛ, πράγμα)


ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

τρικατάληκτα σε –us, -a, -um
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nov-us (νέος) nov-a nov-um
ΓΕΝ nov-i nov-ae nov-i
ΔΟΤ nov-o nov-ae nov-o
ΑΙΤ nov-um nov-am nov-um
ΚΛΗΤ nov-e nov-a nov-um
ΑΦ nov-o nov-a nov-o
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nov-i nov-ae nov-a
ΓΕΝ nov-orum nov-arum nov-orum
ΔΟΤ nov-is nov-is nov-is
ΑΙΤ nov-os nov-as nov-a
ΚΛΗΤ nov-i nov-ae nov-a
ΑΦ nov-is nov-is nov-is

τρικατάληκτα σε –er,  -era, -erum συγκοπτόμενα τρικατάληκτα σε -er, -ra, -rum
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ liber (ελεύθερος) liber-a liber-um pulcher (όμορφος) pulchr-a pulchr-um
ΓΕΝ liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i
ΔΟΤ liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o
ΑΙΤ liber-um liber-am liber-um pulchr-um pulchr-am pulchr-um
ΚΛΗΤ liber liber-a liber-um pulcher pulchr-a pulchr-um
ΑΦ liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a
ΓΕΝ liber-orum liber-arum liber-orum pulchr-orum pulchr-arum pulchr-orum
ΔΟΤ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is
ΑΙΤ liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a
ΚΛΗΤ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a
ΑΦ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-isΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

τρικατάληκτα –er, -eris, -ere τρικατάληκτα –er, -ris, -re
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ celer (ταχύς) celer-is celer-e alacer (εύθυμος) alacr-is alacr-e
ΓΕΝ celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is
ΔΟΤ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i
ΑΙΤ celer-em celer-em celer-e alacr-em alacr-em alacr-e
ΚΛΗΤ celer celer-is celer-e alacer alacr-is alacr-e
ΑΦ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia
ΓΕΝ celer-ium, -um* celer-ium, -um * celer-ium, -um * alacr-ium alacr-ium alacr-ium
ΔΟΤ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus
ΑΙΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia
ΚΛΗΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia
ΑΦ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacr-ibus alacr-ibus

δικατάληκτα σε

-is, -is, -e

μονοκατάληκτα σε

-x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, -rs

συγκριτικός σε

-ior, -ior, -ius

ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ omn-is (πας) omn-e ingens (πελώριος) ingens altior (ψηλότερος) alt-ius
ΓΕΝ omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is
ΔΟΤ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i
ΑΙΤ omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius
ΚΛΗΤ omn-is omn-e ingens ingens altior alt-ius
ΑΦ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a
ΓΕΝ omn-ium omn-ium ingent-ium ingent-ium altior-um altior-um
ΔΟΤ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus
ΑΙΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a
ΚΛΗΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a
ΑΦ omn-ibus omn-ibus ingent-ibus ingent-ibus altior-ibus altior-ibus

1. Τα τριτόκλιτα επίθετα θετικού βαθμού έχουν : αφαιρετική ενικού σε -i , γενική πληθυντικού σε -ium και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -ia.

2.Τα επίθετα συγκριτικού βαθμού σε -ior, -ior, -ius έχουν αντίθετα : αφαιρετική ενικού σε -e , γενική πληθυντικού σε -um και ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου σε -a. Εξαίρεση : η γενική πληθυντικού των ανώμαλων συγκριτικών plures-plurium και complures-complurium

3. Από τα τρικατάληκτα σε -er, (-e)ris, (-e)re, μόνο το celer, celeris, celere (ταχύς) δεν συγκόπτει το e.Μάλιστα έχει γενική πληθυντικού και σε –um : celerium και celerum.  Όλα τα υπόλοιπα το συγκόπτουν : acer, acris, acre (οξύς), equester, equestris, equestre (ιππικός)

4. Ως μονοκατάληκτο επίθετο σε –ns, γεν. –ntis κλίνεται και η μετοχή ενεστώτα. Η αφαιρετική του ενικού όμως σχηματίζεται με κατάληξη i μόνο όταν η μετοχή είναι επιθετική – αναφορική και e όταν η μετοχή είναι κατηγορηματική ή επιρρηματική.

5. Το μονοκατάληκτο επίθετο inops, inopis (ενδεής, στερημένος) σχηματίζει γενική πληθυντικού σε –um : inopum

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡ. : θέμα + –ior, –ior, – ius ΥΠΕΡΘ. : θέμα+-issimus, a, um
clarus, -a, -um (καθαρός) clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um
amabilis, -is, -e (αγαπητός) amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um
felix (ευτυχής) felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um
impudens (αναιδής) impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um
Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –rrimus όλα τα επίθετα που λήγουν σε–er και το maturus
pulcher, -ra, -rum (ωραίοςς) pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um
miser, -era, -erum (άθλιος) miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um
celer, celer-is, celer-e (γρήγορος) celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um
acer, acris, acre (οξύς) acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um
maturus, -a, -um (ώριμος) maturior, -ior, -ius maturissimus και maturrimus,-a,-um
Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –llimus 6 επίθετα σε –lis

(facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis)

facilis, -is, -e (εύκολος) facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um
similis, -is, -e (όμοιος) similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um
Σχηματίζουν τον ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ σε –entior και τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε –entissimus

τα επίθετα που λήγουν σε –dicus,-volus,-ficus και το νalidus

magnificus, -a, -um (μεγαλοπρεπής) magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um
validus, -a, -um (ισχυρός) validior και valentior, -ior, -ius validissimus και valentissimus,-a,-um
Σχηματίζουν ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

όσα επίθετα έχουν χαρακτήρα φωνήεν εκτός από όσα λήγουν σε –quus

ΣΥΓΚΡ. : magis + θετικός ΥΠΕΡΘ. : maxime + θετικός
vacuus, -a, -um (κενός) magis vacuus maxime vacuus, -a, -um
antiquus, -a, -um (παλαιός) antiquior, -ior, -ius antiquissimus, -a, -um
ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (παραθετικά από άλλα θέματα)
bonus, -a, -um (καλός) melior, -ior, -ius optimus, -a, -um
magnus, -a, -um (μεγάλος) maior, -ior, -ius maximus, -a, -um
parvus, -a, -um (μικρός) minor, -ior, -ius minimus, -a, -um
multus, -a, -um (πολύς, ενικός) -, -, plus (μόνο στο ουδέτερο) plurimus, -a, -um
multi,-ae,-a (πολλοί, πληθυντικός) plures, -es, -a plurimi,-ae,-a
ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ, γιατί προέρχονται από επιρρήματα
(intra) (εντός) interior, -ior, -ius intimus, -a, -um
(prae) (προ, εμπρός) prior, -ior, -ius primus, -a, -um
(prope) (κοντά) propior, -ior, -ius proximus, -a, -um
(ultra) (πέρα) ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um
ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ  και τον αναπληρώνουν από άλλα επίθετα
novus, -a, -um (νέος) recentior, -ior,-ius (< recens, πρόσφατος) novissimus, -a, -um
sacer, sacra, sacrum (ιερός) sanctior, -ior, -ius (< sanctus) sacerrimus, -a, -um
ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ
alacer, alacris, alacre (εύθυμος) alacrior, -ior, -ius
iuvenis (νέος) iunior
ingens (πελώριος) ingentior, -ior, -ius
senex (γέρων) senior
adulescens (νεαρός) adulescentior
debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius
memorabilis, -is, -e (αξιομνημόνευτος) memorabilior, -ior, -ius
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΥΠΕΡΘΕΤIΚΟ
exterus, -a, -um (ο έξω) exterior, -ior, -ius extremus και extimus, -a, -um
superus , -a, -um (ο κάτω) superior, -ior, -ius supremus και summus, -a, -um
posterus , -a, -um (ο ύστερος) posterior, -ior, -ius postremus και postumus, -a, -um

1.Για το σχηματισμό των παραθετικών απαραίτητη είναι η γνώση του θέματος του επιθέτου, το οποίο βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρωντας την κατάληξη. π.χ. felix, felic-is ΘΕΜΑ = felic-

2.Δεν σχηματίζουν παραθετικά όσα επίθετα δηλώνουν :

 • ύλη (aureus : χρυσός),
 • τόπο (marinus : θαλάσσιος) ή χρόνο (nocturnus : νυχτερινός),
 • μέτρο (triennis : τρίχρονος),
 • συγγένεια (paternus : πατρικός) ή καταγωγή (romanus : ρωμαϊκός),
 • μια έννοια απόλυτη (mortalis :θνητός) ή έχουν άρνηση (immortalis : αθάνατος)

3. Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου multus σχηματίζει ενικό αριθμό μόνο στο ουδέτερο γένος : plus. Ο πληθυντικός σχηματίζεται και στα τρία γένη : plures, plures, plura. Τον υπερθετικό όμως σχηματίζει πλήρη και στα τρία γένη : plurimus, -a, -um

4.Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων κλίνεται κατά την γ΄κλίση. Διαφέρουν από των επιθέτων θετικού βαθμού οι εξής καταλήξεις :

 • αφαιρετική ενικού : –e (αντί-i)
 • γενική πληθυντικού : –um (αντί –ium)
 • ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ουδετέρου : –a (αντί –ia)

Όμως, η γεν.πληθυντικού των plures, -es, -a (πολλοί) και complures, -es, -a (πάρα πολλοί, πάμπολλοι) είναι plurium και complurium.

5. Ο υπερθετικός βαθμός κλίνεται κανονικά όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα.


ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

συγκριτικός σε –ior, -ior, -ius plures και plus
ΑΡΣ – ΘΗΛ ΑΡΣ – ΘΗΛ ΑΡΣ – ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ altior (ψηλότερος) alt-ius plus (περισσότερο)
ΓΕΝ altior-is altior-is plur-is
ΔΟΤ altior-i altior-i plur-i
ΑΙΤ altior-em alt-ius plus
ΚΛΗΤ altior alt-ius plus
ΑΦ altior-e altior-e plur-e
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ altior-es altior-a plur-es (περισσότεροι, ες) plur-a
ΓΕΝ altior-um altior-um plurium plur-ium
ΔΟΤ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus
ΑΙΤ altior-es altior-a plur-es plur-a
ΚΛΗΤ altior-es altior-a plur-es plur-a
ΑΦ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus


ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ

1. Ο σχηματισμός των τριών βαθμών των επιρρημάτων γίνεται ως εξής :

Σχηματισμός επιρρήματος θετικού βαθμού :

 • από επίθετo β΄ κλίσης  : θέμα επιθέτου + e
 • από επίθετo γ΄ κλίσης  : θέμα επιθέτου +-iter
 • από επίθετo γ΄ κλίσης  σε –ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : θέμα επιθέτου + er

Σχηματισμός επιρρήματος συγκριτικού βαθμού :

 • θέμα επιθέτου +-ius (=συγκριτικός βαθμός ουδετέρου στην ονομαστική ενικού)

Σχηματισμός επιρρήματος υπερθετικού βαθμού :

 • θέμα υπερθετικού βαθμού επιθέτου με κατάληξη –e

2. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα του επιθέτου το βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρώντας την κατάληξη : clarus, clari θέμα : clar-, pulcher, pulchri θέμα : pulchr-, felix, felicis θέμα : felic-

3. Προσοχή στην παραγωγή επιρρήματος θετικού βαθμού από επίθετo γ΄ κλίσης  σε ens (-entis), –ans (-antis), –ers (-ertis)! Η κατάληξη είναι er και όχι –iter

4. Ως θετικός βαθμός μερικών επιρρημάτων χρησιμοποιείται η αιτιατική ενικού του ουδέτερο γένους, όπως : facile, multum, paulum

ΟΜΑΛΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
clarus (β΄, καθαρός) clar-e (καθαρά) clar-ius clarissim-e
miser (β΄, άθλιος) miser-e (άθλια) miser-ius miserrim-e
pulcher (β΄, ωραίος) pulchr-e (ωραία) pulchr-ius pulcherrim-e
gravis (γ΄, σοβαρός) grav-iter (σοβαρά) grav-ius gravissim-e
felix (γ΄, ευτυχής) felic-iter (ευτυχώς) felic-ius felicissim-e
celer (γ΄, γρήγορος) celer-iter (γρήγορα) celer-ius celerrim-e
prudens (γ΄, συνετός) prudent-er (συνετά) prudent-ius prudentissim-e

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
bonus (καλός) bene (καλά, ε) melius optime
multus (πολύς) multum –multo (πολύ) plus plurimum
facilis (εύκολος) facile (εύκολα) facilius facillime
durus (σκληρός) dure – duriter (σκληρά) durius durissime
non multum – paulum (λίγο) minus minime
(magnus μέγας) magnopere (μέγα, μάλα) magis maxime
prope (κοντά) propius proxime
supra(επάνω) superius summe
ultra (πέρα) ulterius ultime
prae (πρινμπροστά) prius primum – primo
post (ύστερα) posterius postremo- postumo/ -um
diu (για πολύ χρόνο) diutius diutissime
saepe (συχνά) saepius saepissime
satis (αρκετά) satius


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
1. I ūnus, ūna, ūnum prīmus, πρώτος singulī, ο καθένας χωριστά semel, άπαξ
2. II duo, duae, duo secundus bīnī, ανά δύο bis
3. III trēs, tria tertius ternī (trīnī) ter
4. IV quattuor quārtus quaternī quater
5. V quīnque quīntus quīnī quīnquiēs
6. VI sex sextus sēnī sexiēs
7. VII septem septimus septēnī septiēs
8. VIII octō octāvus octōnī octiēs
9. IX novem nōnus novēnī noviēs
10. X decem decimus dēnī deciēs
11. XI ūndecim ūndecimus ūndēnī ūndeciēs
12. XII duodecim duodecimus duodēnī duodeciēs
13. XIII tredecim tertius decimus ternī denī terdeciēs
14. XIV quattuordecim quārtus decimus quaternī denī quaterdeciēs
15. XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs
16. XVI sēdecim, sexdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs
17. XVII septendecim septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs
18. XVIII duodēvīgintī duodēvīcēsimus duodēvīcēnī octiēs deciēs
19. XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsimus ūndēvīcēnī noviēs deciēs
20. XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs
21. XXI vīgintī ūnus,
ūnus et vīgintī
vīcēsimus prīmus,
ūnus et vīcēsimus
vīcēnī singulī,
singulī et vīcēni
vīciēs semel
22. XXII vīgintī duo,
duo et vīgintī
vīcēsimus secundus,
alter et vīcēsimus
vīcēnī bīnī,
bīnī et vīcēnī
vīciēs bis
30. XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī triciēs
40. XL quadrāgintā quadrāgēsimus quadrāgēnī quadrāgiēs
50. L quīnquāgintā quīnquāgēsimus quinquāgēnī quīnquāgiēs
60. LX sexāgintā sexāgēsimus sexāgēnī sexāgiēs
70. LXX septuāgintā septuāgēsimus septuāgēnī septuāgiēs
80. LXXX octōgintā octōgēsimus octōgēnī octōgiēs
90. XC nōnāgintā nōnāgēsimus nōnāgēnī nōnāgiēs
100. C centum centēsimus centēnī centiēs
101. C1 centum ūnus,
centum et ūnus
centēsimus prīmus,
centēsimus et prīmus
centēnī singulī,
centēnī et singulī
centiēs semel
200. CC ducentī, -ae, -a ducentēsimus ducēnī ducentiēs
300. CCC trecentī trecentēsimus trecēnī trecentiēs
400. CD quadringentī quadringentēsimus quadringēnī quadringentiēs
500. D quīngentī quīngentēsimus quīngēnī quīngentiēs
600. DC sescentī sescentēsimus sescēnī sescentiēs
700. DCC septingentī septingentēsimus septingēnī septingentiēs
800. DCCC octingentī octingentēsimus octingēnī octingentiēs
900. DCCCC nōngentī nōngentēsimus nōngēnī nōngentiēs
1,000. M mīlle mīllēsimus singula mīlia mīliēs
2,000. MM duo mīlia bis mīllēsimus bīna mīlia bis mīliēs
100,000. CCCI  ) ) ) centum mīlia centiēs mīllēsimus centēna mīlia centiēs mīliēs
1,000,000. CCCCI)) )  ) deciēs centēna mīlia deciēs centiēs mīllēsimus deciēs centēna mīlia deciēs centiēs mīliēs

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

1. Τα αριθμητικά unus (ένας), duo (δύο), tres (τρεις) mille (χίλια) κλίνονται ως εξής :

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ον unus una unum mille
γεν unius unius unius mille
δοτ uni uni uni mille
αιτ unum unam unum mille
κλ mille
αφ uno una uno mille
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ -ΘΗΛ ΟΥΔ
ον uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia
γεν unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium
δοτ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus
αιτ unos unas una duos, duo duas duo tres (tris) tria milia
κλ milia
αφ unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibus


 1. Το unus ακολουθεί τη λεγόμενη αντωνυμική κλίση, σχηματιζει δηλαδή τη γενικη ενικού σε –ius και τη δοτική ενικού σε –i. Θεωρείται και αντωνυμικό επίθετο.
 2. To mille είναι άκλιτο στον ενικό και σημαίνει χίλια. Στον πληθυντικό κλίνεται όπως το tres και σημαίνει χιλιάδες.
 3. Από τα υπόλοιπα αριθμητικά κλίνονται (χωρίς ιδιομορφίες κατά την κλίση τους) :
 • τά απόλυτα που δηλώνουν εκατοντάδες : centum, ducenti, trecenti κλπ
 • τα τακτικά και διανεμητικά.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ

ego, tu, – (ἐγώ, σύ, -) egomet, tute, – (γωγε, σύγε, -)
α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο γ΄ πρόσωπο
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ ego tu (hic, ille, is) egomet tute (hic, ille, is)
ΓΕΝ mei tui sui meimet tuimet suimet
ΔΟΤ mihi tibi sibi mihimet tibimet sibimet
ΑΙΤ me te se memet, meme temet, tete semet, sese
ΚΛΗΤ
ΑΦ a me a te a se a memet, a meme a temet, a tete a semet, a sese
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nos vos (hi, illi, ei) nosmet vosmet (hi, illi, ei)
ΓΕΝ nostri, nostrum vestri, vestrum sui nostri, nostrum vestri, vestrum suimet
ΔΟΤ nobis vobis sibi nobismet vobismet sibimet
ΑΙΤ nos vos se nosmet vosmet semet, a sese
ΚΛΗΤ
ΑΦ a nobis a vobis a se a nobismet a vobismet a semet, a sese

1. Στο γ΄ πρόσωπο: ενικός και πληθυντικός συμπίπτουν.Η ονομαστ. ενικού αναπληρώνεται από δεικτικές αντωνυμίες.

2. Οι τύποι nostrum και vestrum της γενικής πληθυντικού χρησιμοποιούνται ως γενικές διαιρετικές.

3. Η προσωπική αντωνυμία του γ΄ προσώπου χρησιμοποιείται μόνο για αυτοπάθεια, όταν δηλαδή δηλώνει το πρόσωπο που είναι και υποκείμενο του ρήματος. 4. Για να δοθεί έμφαση στους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας (όπως και στην αρχαία ελληνική ἔγωγε, ἐμοῦγε κλπ) : α) προσθέτουμε το –met (εκτός των τύπων nostri,-um, vestri,-um, tu) : egomet κλπ  β) διπλασιάζουμε τους τύπους me, se, te = meme, κλπ γ) To tu γίνεται tute (βλ.και τον πίνακα).

ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ

για έναν κτήτορα για πολλούς κτήτορες
α΄πρόσωπο meus, mea, meum (=δικός μου, μός) noster, nostra, nostrum (=δικός μας,μέτερος)
β΄ πρόσωπο tuus, tua, tuum(δικός σου, σός) vester, vestra, vestrum (=δικός σας, μέτερος)
γ΄ πρόσωπο suus, sua, suum(δικός του, ός) suus, sua, suum (=δικός τους, σφέτερος)

meus, mea, meum (δικό, -η, ό  μου) noster, nostra, nostrum (δικός,- ή,- ό μας)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ meus mea meum noster nostra nostrum
ΓΕΝ mei meae mei nostri nostrae nostri
ΔΟΤ meo meae meo nostro nostrae nostro
ΑΙΤ meum meam meum nostrum nostram nostrum
ΚΛΗΤ meus, mi mea noster
ΑΦ meo mea meum nostro nostra nostro
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ mei meae mea nostri nostrae nostra
ΓΕΝ meorum mearum meorum nostrorum nostrarum nostrorum
ΔΟΤ meis meis meis nostris nostris nostris
ΑΙΤ meos meas mea nostros nostras nostra
ΚΛΗΤ
ΑΦ meis meis meis nostris nostris nostris

1. Οι κτητικές αντωνυμίες έχουν τρία γένη και τρία πρόσωπα και δηλώνουν έναν ή πολλούς κτήτορες.

2. Κλίνονται όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα (bonus, -a, -um, pulcher, pulchra, pulchrum)

3. Από όλες τις αντωνυμίες (όχι μόνο τις κτητικές) κλητική σχηματίζουν μόνο οι meus, mea και noster. Καμία άλλη αντωνυμία οποιουδήποτε είδους δεν σχηματίζει κλητική (όπως στα αρχαία ελληνικά τα οτος και ατη).

ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 1. hic, haec, hoc (αυτός,-η,-ο)
 2. ille, illa, illud (εκείνος, –ηο)
 3. iste, ista, istud (αυτός,-η,-ο)
 4. talis, talis, tale (τέτοιος, -α, ο – τριτόκλιτη, δικατάληκτη)
 5. tantus, tanta, tantum (τόσος, -η, ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη)
 6. tot ( τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού)
 7. totidem (άλλοι τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού)

hic, haec, hoc (αυτός, -η, -ο) ille, illa, illud (εκείνος, –ηο)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ hic haec hoc ille illa illud
ΓΕΝ huius huius huius illius illius illius
ΔΟΤ huic huic huic illi illi illi
ΑΙΤ hunc hanc hoc illum illam illud
ΚΛΗΤ
ΑΦ hoc hac hoc illo illa illo
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ hi hae haec illi illae illa
ΓΕΝ horum harum horum illorum illarum illorum
ΔΟΤ his his his illis illis illis
ΑΙΤ hos has haec illos illas illa
ΚΛΗΤ
ΑΦ his his his illis illis illis

iste, ista, istud (αυτός, –η, –ο) talis, talis, tale (τέτοιος, –α, ο)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ iste ista istud talis talis tale
ΓΕΝ istius istius istius talis talis talis
ΔΟΤ isti isti isti tali tali tali
ΑΙΤ istum istam istud talem talem tale
ΚΛΗΤ
ΑΦ isto ista isto tali tali tali
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ isti istae ista tales tales talia
ΓΕΝ istorum istarum istorum talium talium talium
ΔΟΤ istis istis istis talibus talibus talibus
ΑΙΤ istos istas ista tales tales talia
ΚΛΗΤ
ΑΦ istis istis istis talibus talibus talibus


ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 1. is, ea, id (αυτός, -η, -ο)
 2. ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο)
 3. idem, eadem, idem (ο ίδιος –α, -ο- προήλθε από την is, ea, id με την προσθήκη του άκλιτου προσφύματος -dem. Κλίνεται όπως η is, ea, id. Αν του -dem προηγείται m τρέπεται σε n.)
 4. alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο- , -αντωνυμικό επίθετο)

is, ea, id (αυτός, -η, -ο) ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ is ea id ipse ipsa ipsum
ΓΕΝ eius eius eius ipsius ipsius ipsius
ΔΟΤ ei ei ei ipsi ipsi ipsi
ΑΙΤ eum eam id ipsum ipsam ipsum
ΚΛΗΤ
ΑΦ eo ea eo ipso ipsa ipso
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ ei-ii-i eae ea ipsi ipsae ipsa
ΓΕΝ eorum earum eorum ipsorum ipsarum ipsorum
ΔΟΤ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis
ΑΙΤ eos eas ea ipsos ipsas ipsa
ΚΛΗΤ
ΑΦ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis

idem, eadem, idem (ο ίδιοςα, –ο) alter, altera, alterum (ο άλλος, –η, –ο)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ idem eadem idem alter altera alterum
ΓΕΝ eiusdem eiusdem eiusdem alterius alterius alterius
ΔΟΤ eidem eidem eidem alteri alteri alteri
ΑΙΤ eundem eandem idem alterum alteram alterum
ΚΛΗΤ
ΑΦ eodem eadem eodem altero altera altero
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ

eidem-iidem-idem eaedem eadem alteri

alterae

altera

ΓΕΝ eorundem earundem eorundem alterorum alterarum alterorum
ΔΟΤ

eisdem-iisdem-isdem eisdem-iisdem-isdem eisdem-iisdem-isdem alteris

alteris

alteris

ΑΙΤ eosdem easdem eadem alteros alteras altera
ΚΛΗΤ
ΑΦ

eisdem-iisdem-isdem eisdem-iisdem-isdem eisdem-iisdem-isdem alteris

alteris

alteris
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 1. qui, quae, quod (ο οποίος,-α,-ο)
 2. qualis, qualis, quale (τέτοιος,-α,-ο  που – τριτόκλιτη, δικατάληκτη)
 3. quantus, –a, –um (όσος,-η,-ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη )
 4. uter, utra, utrum (όποιος-α,-ο από τους δυο-αντωνυμικό επίθετο-)
 5. quot (όσοι, ες, α – άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο)

Όλες οι αναφορικές αντωνυμίες γίνονται αοριστολογικές όταν προσλαμβάνουν το cumque (-δήποτε), που κατά την κλίση μένει αμετάβλητο :

 • quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε)
 • qualiscumque, qualiscumque, qualecumque (οιοσδήποτε)
 • quantuscumque, quantacumque, quantumcumque (οσοσδήποτε)
 • utercumque, utracumque, utrumcumque (οποιοσδήποτε από τους δυο)
 • quotcumque (οσοιδήποτε)

qui, quae, quod (ο οποίος) quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ qui quae quod quicumque quaecumque quodcumque
ΓΕΝ cuius cuius cuius cuiuscumque cuiuscumque cuiuscumque
ΔΟΤ cui cui cui cuicumque cuicumque cuicumque
ΑΙΤ quem quam quod quemcumque quamcumque quodcumque
ΚΛΗΤ
ΑΦ quo qua quo quocumque quacumque quocumque
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ qui quae quae quicumque quaecumque quaecumque
ΓΕΝ quorum quarum quorum quorumcumque quarumcumque quorumcumque
ΔΟΤ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque
ΑΙΤ quos quas quae quoscumque quascumque quaecumque
ΚΛΗΤ
ΑΦ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque

qualis, qualis, quale (τέτοιος που) uter, utra, utrum (όποιος από τους δυο)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ qualis qualis quale uter utra utrum
ΓΕΝ qualis qualis qualis utrius utrius utrius
ΔΟΤ quali quali quali utri utri utri
ΑΙΤ qualem qualem quale utrum utram utrum
ΚΛΗΤ
ΑΦ quali quali quali utro utra utro
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ quales quales qualia utri utrae utra
ΓΕΝ qualium qualium qualium utrorum utrarum utrorum
ΔΟΤ qualibus qualibus qualibus utris utris utris
ΑΙΤ quales quales qualia utros utras utra
ΚΛΗΤ
ΑΦ qualibus qualibus qualibus utris utris utris


ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 1. quis, quis, quid, (ποιος, -α,-ο; τις; –ουσιαστική)
 2. qui, quae, quod (ποιος, -α, -ο ; τις; –επιθετική, κλίνεται όπως η αναφορική)
 3. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο ; πότερος; – κλίνεται όπως η αναφορική--αντωνυμικό επίθετο)
 4. qualis, qualis, quale (τι λογής; ποῖος; -τριτόκλιτη, δικατάληκτη)
 5. quantus, –a, –um (πόσος, -η, -ο ; -δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη)

quis quis quid (ποιος, –α,-ο; τις😉
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ quis quis quid
ΓΕΝ cuius cuius cuius
ΔΟΤ cui cui cui
ΑΙΤ quem quem quid
ΚΛΗΤ
ΑΦ quo quo quo
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ qui quae quae
ΓΕΝ quorum quarum quorum
ΔΟΤ quibus quibus quibus
ΑΙΤ quos quas quae
ΚΛΗΤ
ΑΦ quibus quibus quibus

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

 1. quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)
 2. qui, quae ή qua, quod (κάποιος-ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)
 3. aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)
 4. aliqui, aliqua, aliquod (κάποιοςΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)
 5. quidam, quaedam, quiddam (κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)
 6. quidam, quaedam, quoddam (κάποιοςΕΠΙΘΕΤΙΚΗ))
 7. unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)
 8. unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστάΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)
 9. nemo (κανένας-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αρσενικού γένους, παράγεται από το ne+homo)

10.  nullus, –a,  –um (κανένας ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ-αντωνυμικό επίθετο)

11.  nihil (τίποτε-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ, πρόκειται για ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού)

12.  ullus, ulla, ullum (κάποιος- ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ -αντωνυμικό επίθετο– κλίνεται όπως η nullus)

13.  alter, altera, alterum (ο άλλος  -αντωνυμικό επίθετο)

14.  neuter, neutra, neutrum (κανείς απ’τους δυο-αντωνυμικό επίθετο)

15.  alius, alia, aliud (άλλος-αντωνυμικό επίθετο)

16.  aliquot (μερικοί, ες, α – άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο)

17.  ambo, ambae, ambo (και οι δύο, αμφότεροι-κλίνεται όπως το αριθμητικό duo, duae, duo)

18.  quispiam, (quaepiam), quidpiam (κάποιος-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

19.  quispiam, quaepiam, quodpiam, (κάποιος -ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

20.  quisquam, quisquam, quidquam ή quicquam (κάποιος -ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

21.  quisquam, quaepiam, quodquam(κάποιος -ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

22.  quisque, (quaeque), quidque (κάποιος, καθένας -ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

23.  quisque, quaeque, quodque (κάποιος, καθένας -ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

24.  quīvīs, quaevīs, quidvīs (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις-ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

25.  quīvis, quaevīs, quodvis (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις -ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

26.  quīlibet, quaelibet, quidlibet (οποιοσδήποτε -ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ)

 1. quilibet, quaelibet, quodlibet (οποιοσδήποτε – ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος) qui, quae ή qua, quod (κάποιος)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ quis qua ή quae quid qui qua ή quae quod
ΓΕΝ cuius cuius cuius cuius cuius cuius
ΔΟΤ cui cui cui cui cui cui
ΑΙΤ quem quam quid quem quam quod
ΚΛΗΤ
ΑΦ quo qua quo quo qua quo
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ qui quae qua (quae) qui quae qua (quae)
ΓΕΝ quorum quarum quorum quorum quarum quorum
ΔΟΤ quibus quibus quibus quibus quibus quibus
ΑΙΤ quos quas qua (quae) quos quas qua (quae)
ΚΛΗΤ
ΑΦ quibus quibus quibus quibus quibus quibusΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος) aliqui, aliqua, aliquod (κάποιος)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ aliquis aliqua ή aliquae aliquid aliqui aliqua aliquod
ΓΕΝ alicuius alicuius alicuius rei alicuius alicuius alicuius
ΔΟΤ alicui alicui alicui rei alicui alicui alicui
ΑΙΤ aliquem aliquam aliquid aliquem aliquam aliquod
ΚΛΗΤ
ΑΦ aliquo aliqua aliqua re aliquo aliqua aliquo
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ aliqui aliquae aliqua aliqui aliquae aliqua
ΓΕΝ aliquorum aliquarum aliquarum rerum aliquorum aliquarum aliquorum
ΔΟΤ aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus
ΑΙΤ aliquos aliquas aliqua aliquos aliquas aliqua
ΚΛΗΤ
ΑΦ aliquibus aliquibus aliquibus rebus aliquibus aliquibus aliquibus


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
quidam, quaedam, quiddam (κάποιος) quidam, quaedam, quoddam (κάποιος)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ quidam quaedam quiddam quidam quaedam quoddam
ΓΕΝ cuiusdam cuiusdam cuiusdam rei cuiusdam cuiusdam cuiusdam
ΔΟΤ cuidam cuidam cuidam rei cuidam cuidam cuidam
ΑΙΤ quendam quandam quiddam quendam quandam quoddam
ΚΛΗΤ
ΑΦ quodam quadam quadam re quodam quadam quodam
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ quidam quaedam quaedam quidam quaedam quaedam
ΓΕΝ quorundam quorundam quarundam rerum quorundam quorundam quorundam
ΔΟΤ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam
ΑΙΤ quosdam quasdam quaedam quosdam quasdam quaedam
ΚΛΗΤ
ΑΦ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ unusquisque unaquaeque unumquidque
ΓΕΝ uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque
ΔΟΤ unicuique unicuique unicuique
ΑΙΤ unumquemque unumquamque unumquidque
ΚΛΗΤ
ΑΦ unoquoque unaquaque unoquoque
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ uniquique unaequaeque unaquaque
ΓΕΝ unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque
ΔΟΤ unisquibusque unisquibusque unisquibusque
ΑΙΤ unosquosque unasquasque unaquaque
ΚΛΗΤ
ΑΦ unisquibusque unisquibusque unisquibusque

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστά)
ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ unusquique unaquaeque unumquοdque
ΓΕΝ uniuscuiusque uniuscuiusque uniuscuiusque
ΔΟΤ unicuique unicuique unicuique
ΑΙΤ unumquemque unumquamque unumquidque
ΚΛΗΤ
ΑΦ unoquoque unaquaque unoquoque
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ uniquique unaequaeque unaquaque
ΓΕΝ unorumquorumque unarumquarumque unorumquorumque
ΔΟΤ unisquibusque unisquibusque unisquibusque
ΑΙΤ unosquosque unasquasque unaquaque
ΚΛΗΤ
ΑΦ unisquibusque unisquibusque unisquibusque


ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ (αντωνυμικό επίθετο)
nemo (κανένας) nullus, –a,  –um (κανένας)
ΑΡΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nemo nullus nulla nullum
ΓΕΝ nullius nullius nullius nullius
ΔΟΤ nemini nulli nulli nulli
ΑΙΤ neminem nullum nullam nullum
ΚΛΗΤ
ΑΦ nullo nullo nulla nullo
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nulli nulli nullae nulla
ΓΕΝ nullorum nullorum nullarum nullorum
ΔΟΤ nullis nullis nullis nullis
ΑΙΤ nullos nullos nullas nulla
ΚΛΗΤ
ΑΦ nullis nullis nullis nullis
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
nihil (τίποτε)
ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nihil
ΓΕΝ nullius rei
ΔΟΤ nulli rei
ΑΙΤ nihil
ΚΛΗΤ
ΑΦ nulla re
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ nullae res
ΓΕΝ nullarum rerum
ΔΟΤ nullis rebus
ΑΙΤ nullas res
ΚΛΗΤ
ΑΦ nullis rebus

alius, alia, aliud (άλλος)

(αντωνυμικό επίθετο)

neuter, neutra, neutrum (κανείς απτους δυο)

(αντωνυμικό επίθετο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ alius alia aliud neuter neutra neutrum
ΓΕΝ alius alius alius neutrius neutrius neutrius
ΔΟΤ alii alii alii neutri neutri neutri
ΑΙΤ alium aliam aliud neutrum neutram neutrum
ΚΛΗΤ
ΑΦ alio alia alio neutro neutra neutro
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ alii aliae alia neutri neutrae neutra
ΓΕΝ aliorum aliarum aliorum neutrorum neutrarum neutrorum
ΔΟΤ aliis aliis aliis neutris neutris neutris
ΑΙΤ alios alias alia neutros neutras neutra
ΚΛΗΤ
ΑΦ aliis aliis aliis neutris neutris neutris

alter, altera, alterum (ο άλλος)

(αντωνυμικό επίθετο)

ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ alter altera alterum
ΓΕΝ alterius alterius alterius
ΔΟΤ alteri alteri alteri
ΑΙΤ alterum alteram alterum
ΚΛΗΤ
ΑΦ altero altera altero
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝ alteri alterae altera
ΓΕΝ alterorum alterarum alterorum
ΔΟΤ alteris alteris alteris
ΑΙΤ alteros alteras altera
ΚΛΗΤ
ΑΦ alteris alteris alteris

ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Τα αντωνυμικά επίθετα κλίνονται όπως οι αντωνυμίες, δηλαδή σχηματίζουν : γενική ενικού σε –ius και δοτική ενικού σε –i. Η σχολική γραμματική κατατάσσει τα περισσότερα από αυτά στις αντωνυμίες.

 1. unus, una, unum (ένας-αριθμητικό, βλ. πιο πάνω.)
 2. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αόριστη επιθετική αντωνυμία- κλίνεται όπως το nullus)
 3. nullus, nulla, nullum (κανένας-αόριστη επιθετική αντωνυμία, βλ. πιο πάνω.)
 4. solus, sola, solum (μόνος- αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως το nullus)
 5. totus, tota, totum (όλος- αντωνυμικό επίθετο -κλίνεται όπως το nullus)
 6. alius, alia, aliud (άλλος – αόριστη αντωνυμία, βλ. πιο πάνω.)
 7. alter, altera, alterum (ο άλλος – αόριστη αντωνυμία ή και οριστική αντωνυμία, βλ. πιο πάνω)
 8. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο; ερωτηματική αντωνυμία /όποιος από τους δυο: αναφορική αντωνυμία) και uterque, utraque, utrumque (ο καθένας από τους δυο : αόριστη αντωνυμία, βλ. πιο πάνω)
 9. neuter, neutra, neutrum (κανένας από τους δυο –αόριστη αντωνυμία, βλ. πιο πάνω)


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ
 1. 1. sum, fui, –  , esse =είμαι
2.absum, afui, – , abesse =είμαι μακριά, απουσιάζω,  (ad+sum)
3. adsumadfui (affui) – adesse = παρευρίσκομαι, έρχομαι (ab+sum)
4.interest – interfuit – interesse (απρόσωπο) = ενδιαφέρει (inter+est)
5.praesum – praefui-praeesse = προΐσταμαι, έχω την αρχηγία (prae+sum)
 1. 6. possum, potui, – , posse = μπορώ
 2. 7. ferotulilatumferre = φέρω, αναφέρω
8.affero (adfero)-attuliallatumafferre =φέρνω, προσφέρω (ad+fero)
9. deferodetulidelatumdeferre= μεταφέρω (de+fero)
 1. 10. refero – retuli (rettuli) – relatum – referre = παραδίδω, αναφέρω (re+fero)
11. eo, ii (ivi), itum, ire =πηγαίνω
 1. 12. abeo, abivi(abii), abitum, abire=φεύγω (ab+eo)
 2. 13. adeo – adii – aditum – adire = πλησιάζω (ad+eo)
 3. 14. pereo – perii(ivi)- peritum- perire (per+eo) = χάνομαι, πεθαίνω (per+eo)
 4. 15. redeo, redivi(redii), reditum, redire=επιστρέφω (red+eo)
 5. 16. nequeo – nequivi – nequire (ελλειπτικό) = δεν μπορώ
17. fio- factus sum – fieri = γίνομαι
18. nolo, nolui, – , nolle=δεν θέλω
19. volo, volui, -, velle =θέλω,
20. malo – malui – malle = προτιμώ
21. aiο (ελλειπτικό) =λέω
22. aveo(ελλειπτικό)=χαιρετώ
23. coepicoepisse (ελλειπτικό) = αρχίζω
24. memini – meminisse (ελλειπτικό) = θυμάμαι
25. inquam (ελλειπτικό)= λέγω
26. quaeso (ελλειπτικό)=παρακαλώ

ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 4 ΣΥΖΥΓΙΩΝ
27. abicioabieciabiectumabicere 3-15= πετάω κάτι, καταθέτω (τα όπλα) (ab+iacio) -iacio, 3-15
28. abstineo – abstinui – abstentum – abstinere 2= απέχω από -teneo
29. accedo – accessi – accessum – accedere 3= συνοδεύω -cedo
30. accipio, accepi, acceptum, -ere 3-15 =παίρνω, δέχομαι, μαθαίνω  (ad+capio) -capio, 3-15
31. adhaeresco – adhaesi – adhaesum – adhaerescere 3= προσκολλιέμαι
32. adhortor-adhortatus sum – adhortatum-adhortari (αποθετικό) 1= προτρέπω αποθετικό
33. adligo- adligavi- adligatum- adligare 1= δένω
34. administro, administravi, administratum, administrare 1= διαχειρίζομαι
35. admiror, admiratus sum, admiratum, admirari (αποθετικό) 1= θαυμάζω αποθετικό
36. admitto – admisi – admissum – admittere 3= αφήνω κάποιον να περάσει, δέχομαι
37. aegroto, aegrotavi, aegrotatum, aegrotare 1=ασθενώ,
38. afficio (adficio) – affeci (adfeci) – affectum (adfectum) – afficere (adficere) = περιβάλλω (dolore adficior=περιβάλλομαι με οργή, οργίζομαι) -facio, 3-15
39. ago – egi – actum – agere 3= οδηγώ (άγω), κάνω,
40. alo – alui – alitum (altum) – alere 3= εκτρέφω
41. amo, amavi, amatum, amare 1=αγαπώ
42. animadverto – animadverti – animadversum – animadvertere 3= παρατηρώ (animadverto in aliquem=τιμωρώ κάποιον) -verto
43. antecello – – – – – antecellere 3= ξεπερνώ κάποιον σε κάτι
44. anteponoanteposuiantepositumanteponere 3= προκρίνω, βάζω κάτι πάνω από κάτι άλλο -pono
45. appendo, appendi, appensum, -ere 3=ζυγίζω, -pendo
46. appropinquo, appropinquavi, appropinquatum, appropinquare 1= πλησιάζω
47. ascendo – ascendi – ascensum – ascendere 3= ανεβαίνω ,


48. assideo – assedi – assessum – assidere 2= κάθομαι(δίπλα σε) -sedeo
49. audeoausus sumausumaudere (ημιαποθετικό) 2= τολμώ ημιαποθετικό
50. audio – audivi – auditum – audire 4= ακούω
51. cado – cecidi – casum – cadere 3= πέφτω
52. capio, cepi, captum, capere 3-15=πιάνω, συλλαμβάνω 3-15
53. caveo-cavi-cautum-ere 2=προσέχω, φυλάγομαι,
54. cedo – cessi – cessum – cedere 3= παραχωρώ
55. ceno, cenavi, cenatum, cenare 1= δειπνώ, γευματίζω
56. censeo – censui – censum – censere 2= πιστεύω, νομίζω
57. cerno – crevi – cretum – cernere 3= (δια)κρίνω (παθητική φωνή : ΠΡΚ: conspectus sum ΥΠ: conspectus eram Σ.Μ: conspectus ero από το ρ. conspicio)
58. circumsedeo – circumsedi – circumsessum – circumsedere 2= περικυκλώνω -sedeo
59. clamo, clamavi, clamatum, clamare 1= φωνάζω
60. cogito, cogitavi, cogitatum, cogitare 1= σκέπτομαι
61. cognosco – cognovi – cognitum – cognoscere 3= γνωρίζω -gnosco
62. cogo – coegi – coactum – cogere 3= συγκαλώ, εξαναγκάζω (cum+ago) -ago
63. cohibeo – cohibui – cohibitum – cohibere 2= συγκρατώ, εμποδίζω , -habeo
64. colo – colui – cultum – colere 3= καλλιεργώ, λατρεύω, κατοικώ
65. comprehendo, -ndi, -nsum, -ere 3=συλλαμβάνω -hendo
66. conduco – conduxi – conductum – conducere 3 = νοικιάζω (con+duco) -duco
67. confido – confisus sum – confisum – confidere (ημιαποθετικό) 3= έχω εμπιστοσύνη
68. confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare 1= επιβεβαιώνω
69. conformo, conformavi, conformatum, conformare 1= διαπλάθω, διαμορφώνω
70. congredior-congressus sum-congressum-congredi 3-15 (αποθετικό) = συγκρούομαι, μονομαχώ (con+gradior) αποθετικό, -gradior, 3-15
71. congruo – congrui – – – congruere 3= συμφωνώ
72. conloco, conlocavi, conlocatum, conlocare 1= εγκαθιστώ
73. conloquor – conlocutus sum – conlocutum – conloqui ( αποθετικό) 3= συνομιλώ αποθετικό, -loquor
74. conscribo – conscripsi – conscriptum – conscribere 3= γράφω -scribo
75. consecro, consecravi, consecratum, consecrare 1= αφιερώνω, προσφέρω
76. consequor – consecutus sum – consecutum – consequi (αποθετικό) 3= ακολουθώ, πετυχαίνω αποθετικό, -sequor
77. conservo, conservavi, conservatum, conservare 1= σώζω
78. conspicio – conspexi – conspectum – conspicere 3-15= βλέπω (con+specio) -specio, 3-15
79. constituo – constitui – constitutum – constituere 3= αναδιοργανώνω, αποφασίζω -stituo
80. consulo – consului – consultum – consulere 3= φροντίζω
81. contemno – contempsi – contemptum – contemnere 3= περιφρονώ
82. corrumpo – corrupi – corruptum – corrumpere 3 = διαφθείρω -rumpo
83. credo – credidi – creditum – credere 3= πιστεύω -do
84. cupio – cupivi (cupii) – cupitum – cupere 3-15 = επιθυμώ 3-15
85. curo- curavi- curatum- curare 1=φροντίζω
86. debeo – debui – debitum – debere 2= οφείλω, πρέπει
87. decerpo-decerpsi-decerptum-ere 3 =κόβω,
88. decet – decuit – decere (απρόσωπο) 2= αρμόζει
89. deduco, deduxi, deductum, -ere 3=οδηγώ προς, φέρνω (πρ.Εν. deduc) (de+duco) -duco
90. deleo, delevi, deletum, -ere 2 = καταστρέφω,
91. deponο-deposui-depositum-ere 3=αποβάλλω, -pono
92. deporto, deportavi, deportatum, deportare 1= παίρνω μαζί μου
93. deprehendo – deprehendi – deprehensum – deprehendere 3= συλλαμβάνω, ανακαλύπτω -hendo
94. desiderο</