«

»

Νοέ 13 2011

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Δευτερεύουσες Προτάσεις Α.Ε : Ασκήσεις και Ενδεικτικές Απαντήσεις

 1. Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη. [Δευτερεύουσα Εδική Πρόταση ,σε θέση αντικειμένου στο ρήμα  ἒγνωσαν. Εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (εἲη) γιατί εξερτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (ἒγνωσαν) και δηλώνεται ταυτόχρονα το πραγματικό (αντικαθιστά την οριστική) σαν υποκειμενική -αμφίβολη γνώμη]
 2. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων. [Δευτερεύουσα Χρονική Πρόταση. Εκφέρεται με τελικό απαρέμφατο (μεστῶσαι), γιατί εισάγεται με το σύνδεσμο πρίν και εξαρτάται από καταφατική πρόταση (παῦσαι)
 3. Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον.[Δευτερεύουσα Συμπερασματική Πρόταση. Εκφέρεται με απαρέμφατο που δηλώνει το σκοπό]
 4. Φοβοῦνται μὴ τὰ ἔσχατα πάθωσιν.[Δευτερεύουσα Ενδοιαστική Πρόταση σε θέση αντικειμένου στο ρήμα φοβοῦνται. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί δηλώνει προσδοκώμενο φόβο]
 5. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.
 6. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἄν μὴ θέλῃς . [Δευτερεύουσα Εναντιωματική-Παραχωρητική Πρόταση που δηλώνει ενδεχόμενη εναντίωση. Σε συνδυασμό με την κύρια πρόταση σχηματίζει εναντιωματικό (υποθετικό) λόγο του προσδοκωμένου]
 7. Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς.
 8. Κῦρος ἐθαύμασε τὶς παραγγέλλει.
 9. Ἐπεὶ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις.
 10. Ὕστερον ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ,τι πέμψουσιν ἐς Λέσβον.
 11. Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, ὥστε ού δύνασαι λογίσασθαι.
 12. Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς ὅμως.
 13. Ὅτε ἡ μάχη αὕτη ἐγένετο, έτύγχανεν ἐν Σάρδεσιν ὤν.
 14. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί.
 15. Φοβεῖται μή τή ἔσχατα πάθῃ.
 16. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς.
 17. Αὐτοῦ διατρίψομεν, ἕως ἄν φῶς γένηται.
 18. Θίβρων, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο, Λάρισαν ἐπολιόρκει.
 19. Δῆλόν έστι ὅτι ἐγγύς ἦν βασιλεύς.
 20. Δέδοικα (φοβάμαι) ὅπως μή φανῆς λίαν  σοφός.
 21. Αλλήλους ἤροντο (ρωτούσαν) τίς εἴη και πόθεν ἔλθοι.
 22. Ἡ μήτηρ ἠρώτα τόν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι.
 23. Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς.
 24. Ἐπειδή ἐβούλοντο αὐτόν ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν τήν Σαλαμινίαν ναῦν.
 25. Ὁ δἐ συλλαμβάνει Κῦρον, ἵνα ἀποκτείνῃ αὐτόν.
 26. Ἐπεί ἔαρ ὑπέφαινε (άρχιζε), Κῦρος συνήγαγε τούς στρατιώτας.
 27. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας.
 28. Μή ἀπέλθητε, πρίν ἡμᾶς ἀκούσητε.
 29. Ἐμοί δοκεῖ πλεῖν ἡμας ἐπί Μυτιλήνην, πρίν τούς ἐχθρούς μαθεῖν ταῦτα.
 30. Πᾶν ποιοῦσι ὥστε μή διδόναι δίκην (τιμωρεῖσθαι).
 31. Κίνδυνος ἐστί μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα.
 32. Εἰ μη εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν.
 33. Οἱ Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.
 34. Εἴ τινα λάβοιεν τῶν ἐχθρῶν, ἀπέκεινον.
 35. Εἰ και ἔχομεν χρήματα, ὅμως οὐκ εὐτυχοῦμεν.
 36. Θαυμάζω ἔγωγε, εἰ μηδείς ὑμων μήτ΄ἐνθυμεῖται μήτ΄ὀργίζεται.[Δευτερεύουσες Αιτιολογικές Προτάσεις. Εκφέρονται με οριστική(ἐνθυμεῖται-ὀργίζεται) γιατί δηλώνουν το πραγματικό]
 37. Ἀβροκόμας τά πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μή Κῦρος διαβῆ.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/stratilio/archives/1726

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων