Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96, από τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.  Έβρου καταρτίστηκε  ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Τα σχετικά στοιχεία  του πίνακα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter […]