kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ

Συγγραφέας: kantonopou στις Αύγουστος 21, 2008

Το μάθημα των Θρησκευτικών βρίσκεται υπό διωγμών. Το Υπουργείο Παιδείας και κατ΄ επίφαση Θρησκευμάτων- επιτίθεται κατά της Ορθοδόξου πίστεως, καταργεί μεθοδικά και σε βάθος χρόνου το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ συγχρόνως με διάφορα προσχήματα και με αδικαιολόγητες δικαιολογίες εμπαίζει και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εμείς -με πόνο ψυχής- απευθυνθήκαμε στον εξαίρετο μεν άνθρωπο, αλλά και τραγικό τώρα Υπουργό της Παιδείας κύριο Στυλιανίδη με το παρακάτω έγγραφο, επισημαίνοντας σοβαρές εκτροπές και παραβιάσεις του ισχύοντος Συντάγματος.
Παραδίδουμε, λοιπόν, στην δημοσιότητα το έγγραφο αυτό και αφήνουμε την κρίση στον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. Από την συντηρητική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άλλα περιμέναμε. 

Θέτουμε το ερώτημα:

– με ποιά κριτήρια και με ποιό δικαίωμα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει χαρακτηρίσει τό θρήσκευμα ως απόρρητο προσωπικό δεδομένο; -Σε ποιές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας στηρίζεται η Απόφαση της Αρχής;

-Και επίσης σε ποιές διατάξεις της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκης Ενώσεως;

Όποιος γνωρίζει, παρακαλώ, ας μου απαντήσει στο e-mail: mkka@otenet.gr.
Δώστε, παρακαλώ, αγαπητοί μου φίλοι, δώστε ένα χεράκι για να γκρεμίσουμε την αυθαιρεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μιας Αρχής, η οποία αυθαιρετεί! Μιας Αρχής η οποία παραβιάζει το Σύνταγμα.

Μιας Αρχής η οποία αθετεί τις υπ’αριθμ. 3533/1986 καί 2176/1998 Αποφάσεις του Σ.τ. Ε (βλ. άρθρα κ. Αναστ. Μαρίνου στην εφημερίδα «Εστία» της 11ης, 12ης και 13ης Αυγούστου 2008). Μιας Αρχής η οποία εκδίδει αποφάσεις που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος, αλλά και προς τις επιταγές ης Συμβάσεως της Ρώμης.

Οι Αρχές και οι Παραδόσεις μας πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Αγαπητοί Έλληνες και συνέλληνες ξυπνήστε!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2008
************************************************************ Εξοχώτατον Κύριον Ευρυπίδην Στυλιανίδην

Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείον Παιδείας

Ανδρ. Παπανδρέου, 37151 80 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

 Αγαπητέ μοι Κύριε Υπουργέ, 

Εμελέτησα μετά προσοχής το περιεχόμενον των Εγκυκλίων με αριθμ. Πρωτ. 91109/Γ2. 10.07.08 και 104071/Γ2.04.08.2008 και με τίτλον «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», το οποίον και ημάς τούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταγούς ουδόλως ικανοποίησεν, αλλά και υφ? ολοκλήρου σχεδόν του ημερησίου και περιοδικού Τύπου κατεκρίθη. Η πρώτη Εγκύκλιος ηρμηνεύθη, ότι δι΄αυτής το μάθημα των Θρησκευτικών καθίσταται πλέον προαιρετικόν «γιά όλους». Άλλα δημοσιογραφικά έντυπα εθεώρησαν ότι διά της Εγκυκλίου εισάγεται «απαλλαγή… για όλους από τα Θρησκευτικά». Άλλοι δημοσιογράφοι έγραψαν εις τα φύλλα τους: «καταργούν τα Θρησκευτικά από τα σχολεία!…» Γενικώς δια της πρώτης Εγκυκλίου εθεωρήθη, ότι πλήττεται το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η είδησις αύτη ήλθεν ώς κεραυνός έν αιθρία! Όλες οι εφημερίδες της 31ης Ίουλίου ε.ε. εθεώρησαν τα δια της Εγκυκλίου οριζόμενα ως πλήγμα κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Την ανησυχίαν μας διεσκέδασεν ο  Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος μετέφερεν εις τα Μέλη της συνεδριαζούσης Ιεράς Συνόδου την διαβεβαίωσιν Υμών, ότι δια νεωτέρας Εγκυκλίου θα θεραπευθή η εμφιλοχωρήσασα παρερμηνεία, διότι η Κυβέρνησις δεν προτίθεται να πλήξη το μάθημα των Θρησκευτικών!

Μετά μεγίστου ενδιαφέροντος ανεμένομεν την νεωτέραν-διορθωτικήν-Εγκύκλιον, της οποίας όμως το περιεχόμενον όχι μόνον μας απογοήτευσεν,αλλά και επλήρωσεν τάς καρδίας μας αγανακτήσεως. Διότι αντί να επανορθώση τα πράγματα, κατέστησε ταύτα έτι μάλλον τραγικώτερα.

Το Υπουργείον Παιδείας δια της Εγκυκλίου ταύτης φέρεται ως να εμπαίζη τον Ελληνικόν Λαόν και την Ορθόδοξον Εκκλησίαν του.

Τι νέον προσέφερεν η Εγκύκλιος αύτη, Κύριε Υπουργέ; Ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα…»;

Μα αυτό είναι αυτονόητον! Το εγνωρίζομεν και ουδέποτε ηγέρθη αμφισβήτησις περί αυτού. Οι Καθηγηταί και οι Διδάσκαλοι θα διδάξουν ασφαλώς τα μαθήματα, ως ταύτα ορίζονται δια των αναλυτικών Προγραμμάτων. Αλλά εις ποίους θα το διδάξουν, εφ? όσον καθ? υπόθεσιν έκαστος μαθητής δύναται να ζητήση την απαλλαγήν του; Το ερώτημα, όθεν, όπερ έχει τεθή ένώπιόν μας είναι: ο Ορθόδοξος Μαθητής τι θα κάμη; Είναι ύποχρεωμένος να παρακολουθήση το μάθημα των Θρησκευτικών, να βαθμολογηθή  κλπ. η είναι ελεύθερος με μίαν απλήν  δήλωσιν του ιδίου η του γονέως του να απαλλαγή;

Με άλλα λόγια το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ δια τα τέκνα των Ορθοδόξων οικογενειών;Eκ του συνδυασμού του περιεχομένου αμφοτέρων των Eγκυκλίων συνάγεται ακριβώς το αντίθετον συμπέρασμα.

Άρα και τα δημοσιεύματα των Εφημερίδων απέδωσαν την πραγματικότητα και αι των Σεβ. Ιεραρχών ανησυχίαι είχον βάσιν! Το πρόβλημα θα ελύετο, εάν εις το κείμενον της δευτέρας ?διορθωτικής-Εγκυκλίου προσετίθετο μία και μόνη λέξις, η λ.«υποχρεωτικώς», οπότε το κείμενον θα είχε ως εξής: «το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται υποχρεωτικώς εις τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλες τις σχολικές μονάδες της …..Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα …..».

Τότε οι Ετερόδοξοι, οι Αλλόδοξοι και οι άθεοι μόνον ? και μόνοι αυτοί- δια τινος δηλώσεώς των θα ηδύναντο να απαλλαγούν εκ του μαθήματος.

Άρα ούτως εχόντων των πραγμάτων επί των ημερών σας η Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ένα εισέτι πλήγμα!

Κύριε Υπουργέ, Ημείς σήμερον επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν σας εις μίαν άλλην παράμετρον του προβλήματος: Δια της επιχειρουμένης ρυθμίσεως παραβιάζετε το Σύνταγμα της Ελλάδος! Το Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον προσδιορίζει και επιβάλλει τον χαρακτήρα της Παιδείας, ήτις μάλιστα τελεί  υπό την προστασίαν του Κράτους. Το άρθρον 16 διαλαμβάνει τα εξής:«2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».Καθισταμένου, λοιπόν, προαιρετικού του μαθήματος των Θρησκευτικών τίνι τρόπο θα αναπτυχθή  η θρησκευτική συνείδησις εις τούς μαθητάς;

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει ψηφισθή υπό του Ελληνικού Λαού! Ουδείς έτερος δύναται να είναι υπέρτερος αυτού, ούτε το Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον, ούτε οι παράγοντες των Βρυξελλών, ούτε βεβαίως και η  οποιαδήποτε Ανεξάρτητη Αρχή εις την Χώραν μας.

Παν ό,τι αντιστρατεύεται το Σύνταγμα είναι εξ αρχής και εξ ορισμού άκυρον ! Όθεν ως Έλλην πολίτης διαμαρτύρομαι δια την επιχειρουμένην αλλοίωσιν της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων και σας παρακαλώ να ακυρώσετε αμέσως πάσαν εναντίαν πράξιν.

Επί δε τούτοις διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  

Πηγή:http://mkka.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση