kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

kutsal-kitap – Η Αγία Γραφή στα Τουρκικά

Συγγραφέας: kantonopou στις Σεπτέμβριος 16, 2012

Eski Antlaşma

ÖNSÖZ:
Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısım­dan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak ya­zılmıştır, 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap’ın ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır. Anlamı «İyi Ha­berdir. Halk arasında İncil diye bilinir, 27 kitaptan oluşur.

ESKİ ANTLAŞMA: Eski Antlaşma’da yer alan 39 kitap, içerik ve biçim açısından dört sınıfa ayrılır: Yasa, tarih, özde­yiş ve şiir, peygamberlik kitapları.

1. Yasa kitapları: Yahudiler’in «Tora» diye tanımladığı bu kitaplar, Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabıdır. Genelde Musa’nın beş kitabı olarak bilinir. Bunlar, Kutsal Kitap’taki sırasıyla: Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa­nın Tekrarı’dır.

2. Tarihsel kitaplar: Yeşu, Hakimler, Rut, I. ve II. Samuel, I. ve II. Krallar, I. ve II. Tarihler. Ezra, Nehemya, Esterdir.

3. Özdeyiş ve şiir kitapları: Eyüp, Zebur (Mezmurlar), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

4. Peygamberlik kitapları: Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel, Daniel, Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki’dir.

Yeni Antlaşma

ÖNSÖZ:

YENİ ANTLAŞMA: Yeni Antlaşmaya da İncil 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır:

1. İncil’in ilk dört kitabı: Yazarların adlarıyla anılır. Bun­lar Matta, Markos, Luka, Yuhanna’dır. Yazarların her biri, İsa’nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır.

2. Elçilerin İşleri: İlk dört kitabı izleyen Elçilerin İşleri başlıklı kitap, İsa’nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu’da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil’in üçüncü kitabını da yazan Luka’dır.

3. Pavlus’un mektupları: İsa’nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa’yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek göre­vini almış olarak Kutsal Ruh’un esiniyle değişik kişi ve top­luluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus’un 13 mektubu, İncil’in büyük bir bölümünü oluştu­rur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II Korintliler. Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, I. ve II. Sela­nikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon’dur.

4. Diğer mektuplar: İbraniler, Yakup, Petrus’un Mektup­ları, Yuhanna’nın Mektupları ve Yahuda’nın Mektubu.

5. Peygamberlik kitabı – Vahiy: İncil’in son kitabıdır; ge­lecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

http://kutsal-kitap.net/index.html

Αφήστε μια απάντηση