Η ΕΤΠΕ, ως επιστημονική ένωση με κύριο στόχο τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και τη συμβολή της στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, οργανώνει το θερινό σχολείο 2011 με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στόχος του θερινού σχολείου είναι η υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και νέων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Σχετικό Αρχείο Ανακοίνωσης