Δείτε παρακάτω το 2ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε σήμερα στους μαθητές μου, το οποίο καλύπτει όλο το 7ο κεφάλαιο (Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) και την ενότητα 2.4.1 (Δομή ακολουθίας). 


Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 88%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 66%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες.

Το πιο δύσκολο θέμα για μερικούς μαθητές ήταν το 4ο θέμα, το οποίο σήμερα επεξήγησα αναλυτικά με σκοπό να αποσαφηνιστεί εντελώς ο τρόπος χρήσης του DIV και MOD για την απομόνωση ψηφίων ακέραιων αριθμών.