Αρχείο ημέρας 28 Μαΐου 2024

Εικονική Μαθητική Επιχείρηση “Doric Soap”

DoricSoap
Erasmus

Translate

H ώρα

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προαγωγή Μαθητών Γενικού Λυκείου
Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 126/2016, Ν. 4610/2019,
Ν. 4692/2020
1. Ποιος είναι ο Βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα:
 Για τα γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα: Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού
Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς
εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον
αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με
προσέγγιση δεκάτου. Για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του
ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του
βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και
εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
Άρα:
Για Α΄και Β΄τάξη: Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=[(α+β)/2+γ]/2, όπου α= βαθμός
Α΄τετραμήνου, β=βαθμός β΄τετραμήνου , γ=Βαθμός γραπτού
Για την Γ΄ Τάξη: Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=[α+β/2]x0,6+γx0,4
 Για τα μη Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα:
Βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος=(α+β)/2, όπου α= βαθμός Α΄τετραμήνου,
β=βαθμός β΄τετραμήνου.
2. Πως εξάγεται ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα με κλάδους
μαθημάτων;
Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος
των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση
δεκάτου
Άρα: Βαθμός ετήσιας επίδοσης Μαθηματικά=[ Α+Γ]/2, όπου Α= Βαθμός ετήσιας
επίδοσης στην Άλγεβρα και Γ= Βαθμός ετήσιας επίδοσης στην Γεωμετρία.
3. Πως εξάγεται ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.);
Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με
προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης
του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν.
Άρα: Γ.Μ.Ο.=Αθροισμα Βαθμών ετήσιας επίδοσης ΟΛΩΝ των μαθημάτων/πλήθος
μαθημάτων.
4. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προαγωγή και απόλυση
μαθητών;
Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο.
τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
Άρα: Γ.Μ.Ο>=10
5. Πως προάγεται ή απορρίπτεται ο μαθητής σε σχέση με τους κλάδους
μαθημάτων;
Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος
και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των
βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του
μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό. (
Άρα:
 Αν Γ.Μ.Ο.>=10, ο Μαθητής προάγεται χωρίς άλλη προϋπόθεση (ακόμα και αν
υστερεί σε κάποιο/κάποια μαθήματα).
 Αν Γ.Μ.Ο<10, τότε ο μαθητής απορρίπτεται στον κλάδο/κλάδους μαθήματος με
βαθμό ετήσιας επίδοσης <10.
Παραδείγμα 1
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=12
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 08
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=10
Ο Μαθητής Προάγεται στο Μάθημα.
Παράδειγμα 2
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=11
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 07
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=09
Ο Μαθητής Δεν προάγεται στο Μάθημα και παραπέμπεται μόνο στην Γεωμετρία.
Παράδειγμα 3
Μαθητής με:
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Αλγεβρα=09
Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης Γεωμετρία= 07
Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθηματικά=08
Ο Μαθητής Δεν προάγεται στο Μάθημα και παραπέμπεται στην Άλγεβρα και στην
Γεωμετρία.
6. Τι συμβαίνει όταν ένας μαθητής δεν προάγεται στην Α΄και Β΄τάξη;
Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον
Γ.Μ.Ο.>=10, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη
των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να
εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται
σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της
Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα
της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από
τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος,
και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
7. Τι συμβαίνει όταν ένας μαθητής δεν προάγεται στην Γ΄ τάξη;
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.>=10,
παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική
εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης
είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι
γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο
βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της
Γ΄ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η προφορική
εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή
του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2)
καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο
μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή
στο εξεταζόμενο μάθημα.».
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο
του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται στην ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην περ. α΄ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι μαθητές, που κατά την
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, μπορούν:
αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου,
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως
επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.
Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα
μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή».
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.».

Επικοινωνία

Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τ.Κ: 23051
ΤΗΛ: 2731071221
FAX: 2731071221
EMAIL: mail@lyk-gerak.lak.sch.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://blogs.sch.gr/lykgerak

Ο καιρός στο Γεράκι

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση