kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Περί Ιερωσύνης

Συγγραφέας: kantonopou στις Φεβρουάριος 23, 2011

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀκροατές καί ἀκροάτριες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ραδιοφώνου Λονδὶνου, Καλησπέρα σας,
Δευτέρα σήμερα καί βρισκομαστε πάλι κοντά σας, γιά νά σᾶς μεταδωσουμε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησιας. Στήν παρούσα λοιπόν ἐκπομπή θά μιλήσουμε γιά τό ἱερό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης. Προχωροῦμε ἀμέσως στό θέμα μας.
Ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τούς Θεούς τῶν είδώλων συναντοῦμε διά μέσου τῶν αἰώνων σέ κάθε λαό καί θρησκεία. Σέ ἀντίθεση ὅμως μέ αὐτούς στήν Παλαιά Διαθήκη ἔχουμε τούς Ἰουδαίους Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν τόν Ἀληθινό Θεό. Οἱ Ἰουδαῖοι Ἱερεῖς προερχόντουσαν ὅλοι ἀπό μιά φυλή. Τήν φυλή τοῦ Λευί. Ἡ δέ ἱερωσύνη τους ἦταν κληρονομική. Ὀνομάζεται μάλιστα ἱερωσύνη κατά τήν τάξη τοῦ Ἀαρών, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Μωυσῆ. Ὁ τελευταῖος νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὑπήρξε ὁ ἐλευθερωτής τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Αἰγυπτίων.
Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔχουμε ἕνα νέο τύπο καί μιά νέα τάξη ἱερωσύνης. Αὐτή ὀνομάζεται ἱερωσύνη κατά τήν τάξη Μελχισεδέκ. Ὁ ἱερέας Μελχισεδέκ άναφέρεται στό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τή Γένεση. Αὐτός προτυπώνει τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος Ἀρχιερέας. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τόν Μελχισεδέκ, δηλαδή δέν ἀναφέρεται ἡ καταγωγή του, οἱ πρόγονοί του καί ὁ θάνατός του.
Τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης τελεῖ μόνο ὁ Ἐπίσκοπος. Μέ αὐτό μεταδίδεται εἰδική Θεία Χάρη, ἡ ὁποία ἰκανώνει τούς ὑποψηφίους νά ἱερουργοῦν γιά λογαριασμό τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἐπιλέγει τούς κληρικούς της ἀπό ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις. Τοῦτο δέ συνέβαινε παλαιότερα σέ ἄλλους Χριστιανούς. Οἱ κληρικοι μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἀναδεικνύονται ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων. Αὐτοί ἀποτελοῦν τό στόμα τοῦ λαοῦ πρός τό Θεό καί ἐργάζονται καί φροντίζουν γιά τήν σωτηρία του ποιμνίου τους. Ο Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος τελεῖ τό μυστήριο τῆς χειροτονίας πρέπει νά ἔχει Ἱερωσύνη μέ ἀδιάκοπη ἀποστολική διαδοχή καί κανονική Ἱερωσύνη.
Ἀπό τῆν Ἀποστολική ἐποχή, ἡ Ἱερωσύνη διακρίνεται σέ τρεῖς βαθμούς. Αὐτοί εἶναι: τοῦ Διακόνου, ὁ ὁποῖος βοηθᾶ τόν Ἐπίσκοπο καί τόν Πρεσβύτερο στήν τέλεση τῶν Μυστηρίων. Τοῦ Πρεσβυτέρου, ὁ ὁποῖος μέ ἄδεια ἀπό τόν Ἐπίσκοπο τελεῖ τά μυστήρια, καί τελευταῖος ὁ βαθμός τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ ἐπίσκοπος εἶναι εἰς τύπον καί τόπον τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἐπίσκοπος κατέχει τα τρία ἀξιώματα Χριστοῦ. Τό προφητικό, τό βασιλικό καί τό Ἀρχιερατικό. Ὁ Ἐπίσκοπος μέ τό προφητικό ἀξίωμα εἶναι διδἀσκαλος τοῦ λαοῦ. Μέ τό Βασιλικό ἀξίωμα διευθύνει τόν λαό. Καί μέ τό Ἀρχιερατικό ἀξίωμα τελεῖ τά μυστήρια. Οἱ τρεῖς αὐτοί βαθμοί ἔχουν εἰδική ἀποστολή καί εἰδικό ἔργο μέσα στήν Ἐκκλησία, νά ὑπηρετοῦν τόν λαό τοῦ Θεοῦ.
Σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς ἐκκλησίας τό ἔργο τοῦ διακόνου εἶναι νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους νά καθαρίζουν τήν καρδιά τους ἀπό τά πάθη. Τό ἔργο τοῦ πρεσβυτέρου εἶναι νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους ὥστε νά φωτίζεται ὁ νοῦς τους καί τό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου, μαζί μέ τά προηγούμενα, εἶναι νά ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους στήν θέωση.
Τό ἔργο τῶν Κληρικῶν εἶναι πολυδιάστατο. Ἔχουν καθῆκον νά τελοῦν τά ἅγια Μυστήρια καί νά θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους πνευματικά. Ἡ τέλεση τῶν μυστηρίων χωρίς πνευματική ἀνανέωση δέ βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο. Φυσικά ὁ κληρικός δέν εἶναι ἕνας ψυχολόγος, πού καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους μέ τίς ψυχολογικές συμβουλές, ἀλλά εἶναι ὁ πνευματικός ἰατρός, πού θεραπεύει τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά μετέχουν μέ τόν σωστό τρόπο στά ἅγια Μυστήρια καί ἔτσι νά ἐνεργεῖ μέσα τούς ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Βασική προϋπόθεση γιά νά γίνει κάποιος κληρικός τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας εἶναι νά εἶναι βαπτισμένος Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί νά ἔχει τήν κλήση ἀπό τόν Θεό. Ὁ θεῖος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του γράφει: «οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν, ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καί Ἀαρών.».
Ὁ ὑποψήφιος Κληρικός, ἐπειδή θά ἀσχολεῖται μέ τήν τέλεση τῶν μυστηρίων καί τήν ψυχική θεραπεία τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά γνωρίζη τήν θεραπευτική μέθοδο καί ἐπιστήμη. Πρέπει νά γνωρίζη ὁ κληρικός τί εἶναι κάθαρση τῆς καρδιᾶς, τί εἶναι φωτισμός τοῦ νοῦ καί ποιές εἶναι οἱ καταστάσεις τῆς θεώσεως. Πρέπει νά γνωρίζη τόν δρόμο τῆς θεώσεως γιά νά καθοδηγῆ τούς ἀνθρώπους στό Θεό.
Σήμερα ἡ ἐκκοσμίκευση πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο ἀλλοτριώνει τόν ἄνθρωπο. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά δυσκολεύται νά πορευτεί μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχια τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ.
Νά ἀναφέρουμε ὅτι εἶναι μεγάλη τιμή γιά κάποιον νά ἀξιώνεται νά γίνη κληρικός. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐκδηλώνει τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό, ἀλλά δέχεται καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός μέ τήν συγκατάβασή Του ἀνυψώνει τόν κληρικό ψηλότερα καί ἀπό τούς ἀγγέλους . Μέ τό μυστήριό της Ἱερωσύνης συμμετέχει κανείς στήν Ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιτελεῖ ἔργο ἀναγεννητικό στό λαό, πού ὁδηγεῖ στήν πνευματική σωτηρία του.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τό προνόμιο νά προσευχόμαστε καί νά μετέχουμε στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὁ κληρικός ἔχει τό ἐπιπρόσθετο προνόμιο νά δανείζει τή γλώσσα, τά χέρια καί τήν καρδιά του στόν Ἰδιο τόν Θεό γιά τήν τέλεση τῆς ἀναιμάκτου θυσίας. Ὁ κληρικός μέ τήν Θεῖα χάρη θεραπεύει τούς ἀνθρώπους, προσεύχεται ἀδιάλειπτα στόν Θεό, συμφιλιώνει τούς ἀνθρώπους μέ τό Θεό. Ὁ κληρικός γίνεται παραγωγός εἰρήνης καί ἡρεμίας ὄλου τοῦ κόσμου.
Κλείνω αὐτές τίς λίγες σκέψεις καλώντας σας νά προσεύχεστε στόν φωτιστή τῆς οἰκουμένης, τόν Κύριο καί Θεό μας νά φωτίσει τίς οἰκογένειες νά ἀγαπήσουν πιό πολύ τήν ἐκκλησία καί νά ἐνθαρρύνουν ἀπό τά παιδιά τους νά διακονήσουν τήν ἐκκλησία ἀπό πολλἐς ἐπάλξεις καί ἰδιαίτερα ἀπό τή θέση τοῦ κληρικοῦ..
Καλό βράδυ.
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Απ. Βαρνάβα

Αφήστε μια απάντηση