kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Η Γ’ εύρεσις της Κάρας του Προδρόμου, του Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου

Συγγραφέας: kantonopou στις Μάιος 25, 2010

ipr.jpg Η Γ’ εύρεσις της Κάρας του Προδρόμου(25 Μαΐου),του Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου, Καθηγουμένου Ι. Μ. Αγίου Ιγνατίου – Λειμώνος Λέσβουαπό το βιβλίο του «Εορτοδρόμιον»

***

Η εκ της γης ανατείλασα

«Σκεύει του Βαπτιστού αργυρώ, εγκεκρυμμένη κεφαλή πεφανέρωται λαγόνων αναδοθείσα, εκ των της γης εμφανώς, και θαυμάτων ρείθρα αναβλύζουσα».

Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, πανηγυρίζαμε όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί την επέτειο της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του αγίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Και πανηγυρίζομε για την τρίτην εύρεσι της τίμιας Κάρας του ενδόξου Προδρόμου γιατί στις 24 Φεβρουαρίου εορτάζομε για τις δύο άλλες ευρέσεις της, την πρώτη και τη δεύτερη.

Στην Έμεσσα της Ασίας είχεν αποκαλυφθή τη δεύτερη φορά και είχε μετακομισθή στον καθεδρικό της Ναό όπου «πολλάς ιάσεις και θαύματα ενήργει».

Άλλα και πάλιν εξαφανίστηκε με τις τόσες και τόσες περιπέτειες του χριστιανικού κόσμου από τους διωγμούς και τις επιδρομές. Και για τρίτη φορά βρέθηκε — και μάλιστα κατά ένα θαυμαστό τρόπο — η αγία Κάρα του τιμίου Προδρόμου.

«Ανεδόθη εκ των κόλπων της γης, ως χρυσός εκ μετάλλου, ου στάμνω συγλειομένη, ως το πρότερον, αργυρώ δε σκεύει, εν ιερώ τόπω κειμένη».

Μόνη της ανεπήδησεν από τα βάθη της γης. Βρισκόταν δε μέσα σε ασιμένια λειψανοθήκη, όχι σε πήλινη στάμνα όπως τότε πού για πρώτη φορά ευρέθη.

Ένας δε ιερέας ευλαβής και ζηλωτής πρώτος αξιώθηκε να την ιδή να αναδύεται από τα σπλάχνα της γης και εκοινοποίησε το θαύμα και το πλήθος του πιστού λάου έτρεξαν και με πομπή ιερή και παράταξι μεγαλοπρεπή την μετακόμισαν την αγία Κάρα από τα Κόμανα της Καππαδοκίας της Μικράς Ασίας στη «βασιλίδα των πόλεων», την Κωνσταντινούπολι.

Και εκεί στη βασιλεύουσα ανέμενεν όλος ο λαός με τον κλήρο και με επικεφαλής τον Πατριάρχη και τον Αυτοκράτορα, οι όποιοι επεφύλαξαν στην τίμια κεφαλή θαυμασιώτατην υποδοχή.

Ήμερες πολλές εκράτησε το ιερό προσκύνημα της τίμιας Κάρας του ενδόξου Προδρόμου και μετά το ευλαβικό προσκύνημα ασφαλίστηκεν η αγία Κάρα «εν ιερώ τόπω», στην Ιερή Μονή του Στουδίου πού ετιμάτο, επ’ ονόματι του ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Έτσι, αδελφοί μου αγαπητοί, ετίμησεν ο Αυτοκράτορας και ο πιστός λαός το πάντιμο λείψανο του ενδόξου Βαπτιστού.

Έτσι τιμούσε και εμείς την αγία Κάρα του πολιούχου μας αγίου Ιγνατίου, οσάκις μεγαλοπρεπώς μετακομίζεται από το ιερό του Λειμώνος Μοναστήρι σ’ όλες σχεδόν τις κοινότητες της Ιστορικής Επαρχίας μας.

Έτσι τιμούμε και ευλαβικά προσκυνούμε όλα τα αγία και ιερά των αγίων λείψανα, όσες φορές αξιωνόμαστε να τα ιδούμε, επισκεπτόμενοι Ιερά Μοναστήρια και Προσκυνήματα.

Είναι δε πρέπουσα και δικαιολογημένη η τιμή γιατί.

Πρώτο, τα αγία λείψανα είναι «θείας χάριτος πεπληρωμένα», σύμφωνα με τη διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. «Οι άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν πνεύματος αγίου και τελευτησάντων αυτών, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ανεκφοιτήτως ένεστι και τοις σώμασιν αυτών και ταις ψυχαίς και τοις τάφοις και τοις χαράκτηρσι». Και όταν δηλαδή ζουν οι άγιοι είναι φορτωμένοι με τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος αλλά και όταν πεθάνουν, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος παραμένει ανεξάλειπτη και στα αγία των σκηνώματα — σώματα ή οστά — και στις ψυχές τους και στους τάφους πού εφύλαξαν τα ιερά τους λείψανα και στις εικόνες πού αποτυπώνουν τις ιερές μορφές τους.

Δεύτερο, τα αγία λείψανα ευωδιάζουν ευωδίαν άρρητη, πολλές φορές σε όλους όσοι τα προσκυνούν, άλλοτε πάλι μόνον ‘σ’ εκείνους πού με πίστι προσέρχονται και τα καταφιλούν. «Και ευωδιάς πληρούνται πνευματικής ασπαζόμενοι την Κάραν σου», λέγει και ο Υμνογράφος.

Τρίτο, τα αγία λείψανα είναι οι φύλακες των ψυχών και των σωμάτων των ευσεβών χριστιανών προσκυνητών είναι οι φυγαδευτές των δαιμόνων, οι ιατροί των παθών και των νόσων, γιατί καθώς λέγει ο Υμνογράφος του αγίου μας Ιγνατίου «νόσοις και πάθη εξιάται ποικίλα εκάστοτε η σοφή σου κεφαλή δεδοξασμένε Ιγνάτιε».

Τέταρτο, τα άγια λείψανα με την παρουσία τους και τη χάρι τους και τη δύναμί τους κάνουν τους δαίμονες να φρίττουν γιατί, κατά τον άγιον Ιουστίνο το φιλόσοφο και μάρτυρα, τα άγια λείψανα «φυλακτικά εισί της των δαιμόνων επιβουλής και ιαματικά νοσημάτων των κατά την ιατρικήν τέχνην ανιάτων», τα αγία λείψανα δηλαδή μας προφυλάγουν από την επιβουλή και τη μανία των δαιμόνων και μας γιατρεύουν από τις αρρώστιες πού οι γιατροί δεν ημπορούν να θεραπεύσουν.

Για όλα αυτά τα αγαθά δωρήματα του Θεού, ας τον δοξάσωμεν, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί πραγματικά μας έχει χαρίσει «τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμώτερα υπέρ χρυσίον» ιερά και άγια λείψανα, του τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού, των αγίων ενδόξων και Πανευφήμων Αποστόλων, των αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών και σ’ εμάς τους Μηθυμναίους εξαιρετικά έχει δωρήσει τα πάντιμα λείψανα, του αγίου και προστάτου μας Ιγνατίου, της όσιας μητρός ημών θεοκτίστης της Μηθυμναίας, του αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου, των αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και παρθένου Ειρήνης του εν αγίοις πατρός ημών Γεωργίου Επισκόπου Μυτιλήνης και πολλών άλλων μεγάλων και μικρών αγίων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και Όσιων. Για όλες αυτές τις ευεργεσίες ας ευχαριστήσωμε τον Κύριο.

Πηγή:http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3601&Itemid=1

Αφήστε μια απάντηση