kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Συγγραφέας: kantonopou στις Σεπτέμβριος 12, 2008

?ν μέσ? θέρους (10-07-08) ε?δικός γραμματέας το? ?πουργείου ?θνικ?ς Παιδείας καί Θρησκευμάτων -?πως συνέβη καί μέ τήν κατάργηση τ?ς ?ξομολόγησης-  ?ξέδωσε ?πόφαση γιά τή ρύθμιση καυτ?ν μαθητικ?ν θεμάτων:

? μαθητής μέ ?πεύθυνη δήλωση το? κηδεμόνα, ?ν ε?ναι ?νήλικος, ? το? ?δίου, ?φόσον α?τοκηδεμονεύεται, ?παλλάσσεται ?πό τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν, «χωρίς νά δηλώνεται ? λόγος τ?ς συγκεκριμένης ?πιλογ?ς» του. Σέ συνέχεια τ?ς πρώτης ?γκυκλίου ?στάλησαν συμπληρωματικ?ς  διευκρινίσεις:

Τό μάθημα διδάσκεται σέ ?λες τίς σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ?κπαίδευσης· «γιά λόγους συνείδησης» ?γκρίνεται ? ?παλλαγή ?πό τό μάθημα, «διαδικασία ?λλωστε πού ?κολουθε?ται στήν πρωτοβάθμια ?κπαίδευση γιά πάρα πολλά χρόνια».?ξίζει ?διαίτερα νά προσέξουμε τήν  τελευταία πληροφορία σχετικά μέ τή διαδικασία ?παλλαγ?ς στό Δημοτικό. Πο? στηριζόταν τόσα πολλά χρόνια καί ποιά ? νομική της κατοχύρωση; ?πειδή ?τύπως καί παρανόμως ?φαρμόσθηκε κάποτε, κάπου, πρέπει νά νομιμοποιηθε?; ?μολογουμένως, πρωτάκουστο. 

 Ο? ?ν λόγ? ?γκύκλιοι ?ρχονται σέ ?ντίθεση μέ τό ?ρθρο 16, παρ. 2 το? Συντάγματος, στό ?πο?ο προβλέπεται ?τι «? παιδεία ? ?χει σκοπό ? τήν ?νάπτυξη τ?ς ?θνικ?ς καί θρησκευτικ?ς συνείδησης?», καθώς καί μέ τό νόμο 1566/1985, ?ρθρο 1, ?  ?πο?ος μεταξύ τ?ν σκοπ?ν  τ?ς ?κπαίδευσης ?ναφέρει· «καί νά ?μπνέονται ο? μαθητές ?πό ?γάπη πρός τόν ?νθρωπο ? ?πό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχε?α τ?ς ?ρθόδοξης χριστιανικ?ς παράδοσης».

?πίσης μέ τήν ?π. ?ρ. 3358/1995 τό Συμβούλιο τ?ς ?πικρατείας  γνωμοδοτε? ?τι τό Κράτος, ε?ναι ?ποχρεωμένο ?πό τό Σύνταγμα  καί ?πό τή  Διεθνή Σύμβαση τ?ς Ρώμης (1950) νά ?ξασφαλίζει στά σχολε?α τή διδασκαλία το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν σύμφωνα μέ τίς ?ρχές το? ?ρθοδόξου χριστιανικο? δόγματος καί τή διδασκαλία νά τήν καταστήσει ?ποχρεωτική, ?πως καί τήν παρακολούθησή της. Μέ τήν ?δια ?πόφαση το? ΣτΕ δόθηκε τό δικαίωμα ?παλλαγ?ς ?πό τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν σέ παιδιά ?λλόθρησκα ? ?τερόδοξα. Τό μέτρο α?τό καθόλου δέν μ?ς ?νοχλε?, ?φο? ?ς ?ρθόδοξοι Χριστιανοί δέν ?πιβάλλουμε καταναγκαστικά τήν πίστη μας σέ ?λλοδόξους. ?λλά, γιατί μόνον ? ?νας γονιός νά ?ποφασίζει γιά τήν ?παλλαγή ?πό τό μάθημα καί ?χι ο? δύο;  ?μολογο?με ?τι ο? ?ποφάσεις α?τές δημιουργο?ν μέσα μας μεγάλη θλίψη καί ?ερή ?γανάκτηση. Μέ τρόπο ?πουλο καί κεκαλυμμένα ?νθρωπιστικό πλήττεται ?χι μόνον τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν, ?λλά ο? ?διες ο? ρίζες το? Γένους μας, τή στιγμή πού τό Σύνταγμά μας διακηρύσσει ?τι ?πίσημη θρησκεία το? Κράτους μας ε?ναι ? ?ρθόδοξη πίστη.

Σίγουρα τό Υ.Π.Ε.Π.Θ. ?νοιξε τούς ?σκούς το? Α?όλου γιά τήν ?παλλαγή τ?ν μαθητ?ν καί ?πό ?λλα μαθήματα.

 ?ν α?ριο, θελήσουν νά ?ξαιρεθο?ν ?πό τό μάθημα τ?ν ?ρχαίων, τ?ν Νέων ?λληνικ?ν, τ?ς ?στορίας κάποιοι μαθητές, μέ τήν α?τιολογία ?τι δέν ε?ναι ?λληνες, π?ς θά τούς ?ντιμετωπίσουμε;  ?ς μήν κρυβόμαστε· τά προσωπικά δεδομένα δέν ?πειλο?νται ?πό ?να σχολικό μάθημα.

Σχετικά μάλιστα μέ τούς μαθητές, παρατηρο?με πόσο ε?κολα ?ποκαλύπτουν ?κόμη καί τά μή κοινοποιήσιμα δεδομένα τους στό διαδίκτυο. Πόσο ?μως τό ?πουργε?ο φρόντισε νά ?σφαλίσει τά προσωπικά δεδομένα τ?ν μαθητ?ν ?πό τίςκομματικές ταυτότητες καί τίς ?λλες προσωπικές πεποιθήσεις καί ?δεολογίες  πού συχνά ?ναστατώνουν τή ζωή το? σχολείου;  

 ?πιπλέον, στά μηχανογραφικά τ?ν ?ποψηφίων γιά τις πανελλαδικές   ?πάρχει τετραγωνίδιο, τό ?πο?ο  συμπληρώνουν ο? Μουλσουμανόπαιδες, προκειμένου νά ε?σαχθο?ν σέ ?ποια σχολή ?πιθυμο?ν ?νευ ?ξετάσεων σέ ποσοστό 0,05%. Γιατί δέν ?πιλαμβάνεται ?κε? ? συνήγορος το? πολίτη;

Μ?ς κατάντησαν μειονότητα μέσα στήν ?δια τήν πατρίδα μας!  Ο? «φτωχοί» ζάπλουτοι πολιτικοί μας δέν συνειδητοποίησαν «? ?τι χωρίς ?ρετή καί θρησκεία δέν σκηματίζεται κοινωνία ο?τε βασίλειον. Καί πρ?γμα τζιβαϊρικόν πολυτίμητο, ?που τό βαστήξαμεν ε?ς τήν τυραγνία το? Τούρκου, δέν τό δίνομεν τώρα ο?τε τό καταφρονο?μεν ο?  ?λληνες ?», γιά νά θυμηθο?με τόν ?θάνατο Μακρυγιάννη.  

?λήθεια, τί ?φόδια προσφέρει ? Πολιτεία στά παιδιά καί π?ς τά θέλει; ?σοι καταφύγουν στήν ?παλλαγή, ε?ναι βέβαιο ?τι  θά στερηθο?ν ?να  πολυμορφικό καί  βιωματικό μάθημα, στό ?πο?ο ?χουν τή δυνατότητα νά ?κφρασθο?ν ?λεύθερα, νά διαφωνήσουν, νά σκεφθο?ν πέρα ?πό ?πιστημονικούς νόμους καί κανόνες.

Σέ μία ?ποχή ?λοκληρωτικο? μηδενισμο? καί ?παξίωσης τ?ν ?ξι?ν   στερο?νται τή δυνατότητα νά ?πλισθο?ν γιά τό στίβο τ?ς ζω?ς, νά ?φοδιασθο?ν μέ τήν ?παραίτητη ?ξάρτυση, γιά νά κατακτήσουν τήν ?νθρωπιά, νά θωρακισθο?ν, γιά νά ?ντιμετωπίσουν τίς ποικίλες προκλήσεις τ?ς ζω?ς καί νά ?ποκτήσουν ?ντιστάσεις καί ?ρείσματα δοκιμασμένα στό χρόνο καί στή μανία το? ?χθρο?.

 ?πό τή μία χρηματοδοτο?νται προγράμματα πρόληψης ?πό τίς ?ξαρτησιογόνες ο?σίες καί ?πό τήν ?λλη σφυροκοπο?με τόν μόνο ?νέξοδο καί ?σφαλή θυρεό τ?ς νεολαίας. Τέτοια ?ντιφατικότητα δέν ?χει προηγούμενο. «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κι ?γαπημένε,μά πάντα ε?κολόπιστε καί πάντα προδομένε», θά ?νάκρουε καί πάλι ? ?θνικός μας ποιητής.     Βεβαίως πρ?τοι θά ε?σπράξουν τό τίμημα ο? γονε?ς. Πιθανόν ο? σχεδιαστές τ?ς Παιδείας το? μέλλοντος  νά τήν προγραμματίζουν μονοδιάστατη, ?πογυμνωμένη ?πό ?νώτερους στόχους, ?ποχρωματισμένη θρησκευτικά.

 ?λλά … «ζ? Κύριος παντοκράτωρ». ?ξάλλου νωπή στή σκέψη μας ? περιπέτεια τ?ς ?στορίας τ?ς Στ? Τάξης το? Δημοτικο?.              Πρέπει νά συνέλθουμε· ψηφίζουμε -καί δέν μ?ς στοιχίζει λίγο- τούς τριακόσιους τ?ς βουλ?ς μας· καί  ?ποφασίζουν γιά ?μ?ς, χωρίς ?μ?ς, ?ναντίον μας  ο? διορισμένες ?νεξάρτητες ?ρχές, πού ?λλοτε  ?παλείφουν τό θρήσκευμα ?πό τίς ταυτότητες, ?λλοτε ?ξορίζουν τήν ?ξομολόγηση ?πό τό σχολε?ο, σήμερα  τραυματίζουν τά Θρησκευτικά καί σύντομα, καθώς ψηλαφο?με τά γεγονότα, θά καταργήσουν τήν προσευχή, τίς ε?κόνες, τόν ?κκλησιασμό κ.ο.κ.

Στήν περίπτωσή μας ?μως τό περιεχόμενο τ?ν ?γκυκλίων ?περβαίνει ?κόμη καί τό ?ριο πού  ?θεσε ? ?ρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικο? Χαρακτήρα (?πόφαση 77Α/2002), ? ?ποία συστήνει: «Ο? γονε?ς πού  ?πιθυμο?ν τά παιδιά τους νά ?παλλαγο?ν ?πό τά Θρησκευτικά νά ?σκο?ν τό δικαίωμά τους «κατ? ?πίκληση τ?ν πεποιθήσεών τους καί χωρίς νά προβαίνουν σέ καμία περαιτέρω διευκρίνιση»? ?πίσης, «? διοίκηση δικαιο?ται νά ?λέγχει τή σοβαρότητα τ?ν σχετικ?ν δηλώσεων». Γιά νά μήν καλυπτόμαστε μάλιστα πάντα πίσω ?πό τίς κατευθύνσεις τ?ς Ε?ρώπης, στά ε?ρωπαϊκά σχολε?α τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν ε?ναι ?μολογιακό καί ?χι θρησκειολογικό καί θεωρε?ται ?σότιμο μέ τά ?πόλοιπα μαθήματα. ?πιπλέον ?σοι μαθητές  ?παλλάσσονται ?δηγο?νται σέ κάποια ?λλη α?θουσα, γιά νά παρακολουθήσουν μάθημα ?θικ?ς ? Φιλοσοφίας, συνήθως δυσκολότερο ?πό τά Θρησκευτικά, στό ?πο?ο ?ξετάζονται καί βαθμολογο?νται. ?τσι ?λοι ο? μαθητές ?ξιολογο?νται μέ τόν ?διο ?ριθμό μαθημάτων, χωρίς νά  ?ποθάλπονται ?νισότητες.

?σφαλ?ς θά ?πρεπε νά ?χουμε φτάσει στό σημε?ο νά ?μολογο?ν τά παιδιά: «Πρός τίνα ?πελευσόμεθα; Σύ ρήματα ζω?ς α?ωνίου ?χεις». ?μως ε?ναι βέβαιο ?τι ?κολουθώντας τά δικά μας χνάρια τ?ς ?σσονος προσπαθείας καί το? ?λάσσονος κόπου,  θά ?κμεταλλευτο?ν τήν ?πόφαση το? ΥΠΕΠΘ καί γιά νά ?χουν ?να μάθημα λιγότερο ? γιά νά «κάνουν κενό», θά πείσουν τούς γονε?ς τους νά ?ποβάλουν δήλωση ?παλλαγ?ς.  

Σχετικά βέβαια μέ τό π?ς θά ?πασχολο?νται ο? ?παλλαγμένοι ?πό τά Θρησκευτικά μαθητές τό ΥΠΕΠΘ, ?φο? ?ποβλήθηκαν σχετικά ?ρωτήματα, μέ τρίτη  ?γκύκλιό του μ?ς πληροφορε?:

Ο? ?λλόθρησκοι ? ?τερόδοξοι κατά τήν ?ρα διδασκαλίας το? συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθο?ν ?ν ε?ναι ?λλοδαποί, ?λληνική γλ?σσα, ?ν ε?ναι ?μεδαποί ?ντικείμενο, στό ?πο?ο ?στερο?ν. Μέ τήν προηγούμενη ?γκύκλιο στή δήλωση γιά ?παλλαγή δέν χρειαζόταν ? ?ποκάλυψη τ?ν θρησκευτικ?ν πεποιθήσεων? π?ς στήν τελευταία ?γκύκλιο γίνεται λόγος γιά ?λλοθρήσκους καί ?τεροδόξους; Π?ς τούς χαρακτηρίζουμε ?τσι; Δέν ?ντιβαίνει ? διάκριση μέ τά ?ντάλματα τ?ς ?νεξάρτητης ?ρχ?ς;

?πιπλέον, ο? ?παλλαγμένοι μαθητές θά παρακολουθο?ν ?λλο διδακτικό ?ντικείμενο, ?λλά δέν θά ?ξιολογο?νται? συνεπ?ς ? ?νισότητα ?ς πρός τόν ?ριθμό τ?ν ?ξεταζομένων μαθημάτων παραμένει. 

Σίγουρα χρειάζεται ?ναβάθμιση τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν· δέν ε?ναι ?μως γόρδιος δεσμός, γιά νά τόν ?ποκόψουμε. ?φείλουμε ?στόσο «γιά λόγους συνείδησης» νά ?μολογήσουμε ?τι στίς Παιδαγωγικές Σχολές ?κτός ?πό μία ? α?τή τ?ς Φλώρινας- δέν διδάσκεται τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν.

Κατά συνέπεια ο? δάσκαλοι μέσα στήν ποικιλία τ?ν μαθημάτων, πού ?χουν ?πιφορτιστε? νά προετοιμάσουν, καλο?νται νά διδάξουν καί τό ?δίδακτο μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν ?πό ?παιτητικά καί δυσνόητα ?γχειρίδια.

Μήπως πρέπει, ?πως συμβαίνει μέ τίς Ξένες Γλ?σσες, τή Μουσική, τή Γυμναστική, πού διδάσκονται ?πό καθηγητές τ?ς ε?δικότητας, ?ντίστοιχα καί τό μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν νά τό ?ναλάβουν θεολόγοι στό Δημοτικό;

Ε?λογα ?ναρωτιέται κανείς: μέ τούς ραγιαδισμούς του γιά ποιά πέλαγα ?ρμενίζει τό νεολληνικό μας κράτος, πού θεωρο?νταν πρότυπο·  ? Ρουμανίακαί ? Βουλγαρία ?πανέφεραν τά Θρησκευτικά ?ς βασικό μάθημα μέ πρωτοβουλία μάλιστα τ?ς Πολιτείας καί ?χι τ?ς ?κκλησίας· ? Ρωσία τά ε?σήγαγε πιλοτικά καί ?τυχαν θερμ?ς ?ποδοχ?ς. Καί σ? α?τήν ?κόμη τήν «?θεη» Γαλλία, ?που ?πό τό 1880 ?παγορευόταν στά σχολε?α ?ποιαδήποτε θρησκευτική ?ναφορά, ?παν?λθαν τά Θρησκευτικά ?ς μάθημα Θρησκειολογίας.

Κι ?με?ς τά ?ξοβελίζουμε, σάν νά ?ταν ? α?τία τ?ς κακοδαιμονίας μας, ?ν? τήν ?δια στιγμή τό ΥΠΕΠΘ προκηρύσσει 240 θέσεις ?εροδιδασκάλων στίς Μουφτε?ες τ?ς Θράκης γιά τή διδασκαλία το? Κορανίου. Τό λιγότερο ?πίσης φαντάζουν ?στε?ες ο? μεστές ?ποκρισίας δικαιολογίες, πού μετέρχονται ο? καθ? ?λην ?ρμόδιοι γιά τήν ?γκύκλιό τους· «κινδύνευαν ο? θεολόγοι καθηγητές νά βρεθο?ν κατηγορούμενοι καί νά ?ποστο?ν βαριές ποινές, ?ν κάποιος γονιός προσέφευγε στό Ε?ρωπαϊκό Δικαστήριο ?». Κι ?με?ς χρησιμοποιώντας τά λόγια το? μπαρμπα-Γιάννη τούς διαμηνύουμε: «? ?ταν μο? πειράζουν τήν πατρίδα μου καί τήν θρησκεία μου θά μιλήσω, θά  ?νεργήσω καί ?,τι θέλουν ?ς μο? κάμουν».

Νά ?λπίζουμε ?τι σύντομα θά ?κδοθε?  μία τέταρτη ?γκύκλιος, πού θά  μ?ς ?παναφέρει στήν κατάσταση πού ?σχυε πρό τ?ς 10ης ?ουλίου; 

   Ε?δοξία Α?γουστίνου

Φιλόλογος, Θεολόγος Πηγή:http://www.apolytrosis.gr/web/guest/home

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση