kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Διάφορες πνευματικές προτροπές από τον όσιο Φιλόθεο Ζερβάκο.

Συγγραφέας: kantonopou στις Νοέμβριος 15, 2013

Αν ο βίος του ανθρώπου γενικά πάνω στην γη, είναι σαν μια εκστρατεία, κατά τον λόγο της Αγίας Γραφής (Ιώβ, 7:1), πόσο περισσότερο όταν αναφερόμαστε στον άνθρωπο που έχει αποφασίσει στην ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας τον Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της Χριστιανικής Πίστεως . Για αυτό, πολλές φορές συναντάμε στην Αγία Γραφή και στα Πατερικά συγγράμματα παραλληλισμούς του πιστού με έναν στρατιώτη ή άλλους παραπλήσιους. Και ένας πνευματικός στρατιώτης έχει ανάγκη τόσο από πνευματικά εφόδια, όσο και από πνευματική εκπαίδευση. Όλα αυτά του παρέχονται με κάθε τρόπο, από τηνΠρόνοια του ίδιου του Θεού. Γιατί ο Θεός που καλεί, Εκείνος και δίνει την δύναμη στον πιστό να Τον ακολουθήσει για μια ανώτερη και πνευματική ζωή από την συμβατική.

Θέλεις να σωθείς;

Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων,Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. (Πράξεις αγίων Αποστόλων, 2:37-40).
«Γνώριζε και αυτό, ότι ούτε ο Θεός θα σε βοηθήσει, εάν εσύ πρώτος δεν βοηθήσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να σκεφτείς καλά, πως είναι δυνατόν ο Θεός να σε βοηθήσει, εφόσον τον μισείς και αγαπάς τον διάβολο; Θέλεις να σωθείς; Από σένα εξαρτάται. Διάρρηξε τα δεσμά της αμαρτίας, φύγε από τον διάβολο και τρέξε στον Χριστό για να σωθείς».
Η κατά Θεό θλίψη, όπλο ισχυρό στην πνευματική μας ζωή.
Και αφού εκήρυξαν το ευαγγέλιον εν τη πόλει εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Ικόνιον και Αντιόχειαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμμένωσιν εις την πίστιν, και διδάσκοντες ότι διά πολλών θλίψεωνπρέπει να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν του Θεού. (Πράξεις αγίων Αποστόλων, 14: 21-22).
«Εδώ δεν έχουμε πατρίδα αληθινή, είμεθα ξένοι. Η πατρίδα μας είναι στους ουρανούς. Γνωρίζω καλά πόσο μεγάλη ωφέλεια προξενεί η πρόσκαιρη ασθένεια σε εκείνους που έχουν υπομονή στις θλίψεις, δεν γογγύζουν αλλά λέγουν σαν τον Ιώβ· ‘’Δόξα Σοι ο Θεός’’. Οι άγιοι πάντες, Προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, Όσιοι και δίκαιοι και ο ίδιος ο Αναμάρτητος Κύριός μας, είχαν θλίψεις. Πως εμείς θέλουμε, χωρίς θλίψεις και πειρασμούς, να σωθούμε;».
Καρπός άξιος της μετανοίας.
Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3:8).
«Σας παρακαλώ όλους, άνδρες και γυναίκες, νέους, γέροντες και παιδιά. Αφήστε την κακία και την αμαρτία διότι δεν έχετε καμία ωφέλεια, μάλιστα ζημία λαμβάνετε πρόσκαιρη και αιώνια.Σταματήστε οι βλάσφημοι την βλασφημία, οι άδικοι την αδικία, οι πλεονέκτες την πλεονεξία, οι ψεύτες το ψεύδος, οι φθονεροί τον φθόνο, οι συκοφάντες την συκοφαντία, οι μέθυσοι την μέθη, οι άσωτοι την ασωτία και οι ασεβείς την ασέβεια».
Υπομονή.
Λάβετε, αδελφοί μου, παράδειγμα της κακοπαθείας και της μακροθυμίας τους προφήτας, οίτινες ελάλησαν εν τω ονόματι του Κυρίου. Ιδού, μακαρίζομεν τους υπομένοντας· ηκούσατε την υπομονήν του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι πολυεύσπλαγχνος ο Κύριος και οικτίρμων. (Επισκόπου Ιακώβου επιστολή, 5:10-11).
«Το αναγκαιότερο απ’ όλα είναι η υπομονή, γι’ αυτό ο Κύριος είπε· ‘’’Όποιος έχει υπομονή μέχρι τέλους εκείνος θα σωθεί’’. Όλοι οι άγιοι και οι δίκαιοι στον κόσμο αυτό είχαν ασθένειες, θλίψεις, στερήσεις, διωγμούς, εξορίες, βασάνους, τιμωρίες, εάν δεν είχαν υπομονή όχι μόνον δεν θα αγίαζαν αλλά και θα κολάζονταν. Με την υπομονή τους αγίασαν, έλαβαν μεγάλη χάρη και εδώ στην γη και στους ουρανούς, στον Παράδεισο, θα δοξάζονται και θα χαίρουν αιωνίως».
(Από το βιβλίο, ‘’Σοφές και σωτήριες πατρικές νουθεσίες’’, εκδόσεις ‘’Ορθόδοξη Κυψέλη’’). 

Αφήστε μια απάντηση