Δικαίωμα παραμονής πέρα της 35ετίας και 60ου έτους – και πριν του 65ου.

Δευτέρα, 01 Αυγ 2011

Παραμονή πέρα της 35ετίας και 60ου έτους – και πριν του 65ου. Σας ενημερώνουμε ότι, με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212Α’/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» παρατείνεται ο χρόνος της πρώτης εφαρμογής της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115Α΄) περί παραμονής […]