ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-18

Το Ολοήμερο Σχολείο έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους όπως είναι:

Η εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα

Ο εμπλουτισμός του πρωινού προγράμματος με επιπλέον διδακτικά αντικείμενα

Στο πλαίσιό του εντάσσονται μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου και το καθιστούν ελκυστικότερο. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι τα Εικαστικά, η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες διευρυμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η λήξη του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι στις 13.15΄ και το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

13:15΄ (Λήξη πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος) – 13:20 : Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου Προγράμματος στην αίθουσα σίτισης  1η ώρα: 13:20΄ -14:00΄: Σίτιση μαθητών με γεύμα που θα φέρνουν από το σπίτι 14:00΄ – 14:15΄: 1ο Διάλειμμα 2η ώρα: 14:15΄ – 15:00΄: Μελέτη-Προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας 15:00΄ – 15.15΄ : 2ο Διάλειμμα 3η ώρα: 15.15΄ – 16:00΄ (Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος) : Πολιτιστικές, αθλητικές, κ.α. δραστηριότητες.

Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν το νωρίτερο στο τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00΄) ή να παραμείνουν ως τέλος της λήξης του προγράμματος (16.00΄) ανάλογα με την προτίμησή των γονέων/κηδεμόνων τους που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την εγγραφή  και παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές τρίτεκνων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

γ) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Προϋπόθεση εγγραφής των μαθητών-τριών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Τμήματος, αποτελεί, η προσκόμιση, μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017, βεβαιώσεων εργασίας από τον εργοδότη ή ανεργίας και των δυο γονέων, καθώς και η αίτηση εγγραφής, που επισυνάπτεται. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραδίδονται ενυπόγραφα στη διεύθυνση του σχολείου από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Διδασκαλία της Β ξένης γλώσσας στο γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Στ΄ τάξης στο γυμνάσιο θα διδαχτούν την 2η ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 9η Ιουνίου στο σχολείο μας.

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού

Αγαπητοί γονείς,

οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 19 Μαΐου 2017. Στην πρώτη τάξη θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3, το άρθρο 11 Ν.4229/2014  και το αρ. 53 του Ν 4238/2014 είναι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα με τα ορθά στοιχεία του/της    εγγραφόμενου/νης μαθητή/τριας (δίνεται από το δημοτικό σχολείο)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

ε. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

– Για αλλοδαπούς μαθητές Πιστοποιητικό γέννησης  μεταφρασμένο  

Τα απαιτούμενα έγγραφα (υπεύθυνη δήλωση και ατομικό δελτίο υγείας) έχουν ήδη δοθεί στα νηπιαγωγεία όπου μπορείτε να τα ζητήσετε ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το σχολείο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ. Β’/21-04-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η 28η Απριλίου 2017

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Δ΄ τάξης

Αγαπητοί γονείς,

οι μαθητές της Δ΄ τάξης σύντομα θα κληθούν να επιλέξουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθούν στην Ε’ και Στ΄ τάξη και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο καθώς, σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου επιλογής στο γυμνάσιο αλλά θα συνεχίσουν με την ίδια ξένη γλώσσα που διδάχθηκαν στο δημοτικό. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη γλώσσα που θα επιλέξετε. Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του ΙΕΠ για τις ξένες γλώσσες το οποίο έχει ήδη δοθεί στους μαθητές. Η δυνατότητα επιλογής είναι ανάμεσα στη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα.

Επιστολή ΙΕΠ

Εγγραφές στο μουσικό γυμνάσιο Κορίνθου

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο Κορίνθου καλούνται να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση  από 02 Μαϊου έως 31 Μαΐου 2017, στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου.

Αίτηση εγγραφής

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ