Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη.

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 18 Ιουνίου 2014, τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3 και το αρ. 53 του Ν 4238/2014  είναι:

 α. Πιστοποιητικό γέννησης

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

ε. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι το Ατομικό Δελτίο του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) καθιερώνεται ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας  ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης). 

Το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή ΑΔΥΜ ισχύει για τρία έτη και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού και κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Για το σχ. έτος 20142015 εκτός των μαθητών των τάξεων που αναφέρονται παραπάνω, υποχρέωση προσκόμισης Α.Δ.Υ.Μ., έχουν και οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη των Δημοτικών σχολείων, καθώς αυτοί οι μαθητές  έχουν προσκομίσει το τελευταίο Α.Δ.Υ. πριν από δύο(2) έτη και συνεπώς δεν είναι επικαιροποιημένο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το ΑΔΥΜ.

adym_deltio_TELIKO2

 

Επιλογή β ξένης γλώσσας

Προκειμένου, για το σχολικό έτος 2014-2015, να επιτευχθεί ορθός και έγκαιρος προγραμματισμός της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικής -Γερμανικής), η οποία θα διδάσκεται στο σχολείο μας παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, να συμπληρώσουν δήλωση της γλώσσας προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και να την προσκομίσουν στον δάσκαλο της τάξης.

Για περεταίρω ενημέρωσή σας επισυνάπτονται οι επιστολές των σχολικών συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Κοινή Επιστολή προς Γονείς

Επιστολή προς γονείς για επιλογή 2ης ξένης γλώσσας_γερμανικά_2014

Επιστολή προς γονείς για επιλογή 2ης ξένης γλώσσας_γαλλικά_2014

Έγγραφή στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου

 Οι μαθητές της ΣΤ΄Τάξης του Δημ.Σχολείου  εφόσον ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄Τάξη  Γυμνασίου του Μουσικού  Σχολείου  Κορίνθου το  προσεχές σχ.έτος 2014-15 καλούνται να υποβάλουν τη σχετική συνημμένη αίτηση  από 10 έως 31 Μαΐου 2014,  στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου  Κορίνθου . 

          Oι μαθητές των οποίων  οι κηδεμόνες θα  υποβάλουν αίτηση εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για φοίτηση στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου,  θα επιλεγούν κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής από αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από τον Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελ/σου.

         Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της Χώρας   από 23 έως 25 Ιουνίου 2014 .

         Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι είναι : «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα»,  «Φωνητική Ικανότητα»,   «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό ), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

          Στην Ά τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου, πέρα από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στα υπόλοιπα Γυμνάσια,  διδάσκονται επιπλέον τα εξής εξειδικευμένα μαθήματα: Ιστορία της Τέχνης, Θέατρο, Κριτική Μουσική Ακρόαση, Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής,  Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ατομικό Όργανο Επιλογής,  Πιάνο(ως υποχρεωτικό  όργανο), Ταμπουράς (ως υποχρεωτικό παραδοσιακό  όργανο αναφοράς), Χορωδία και  Μουσικά Σύνολα.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται, οι κηδεμόνες θα την συμπληρώσουν την αίτηση και θα την υποβάλουν στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου (τηλ. 27410. 24887 –FAX 27410.80251. 

A΄Ταξη Μουσικού Σχολείου -αιτήσεις

Υπεύθυνη η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου, Dr Πελένη Αριστέα.