Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (02) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε κάθε υποχρεωτικό πρωινό τμήμα των δημόσιων Νηπιαγωγείων της χώρας. Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένα από τα 58 αυτά Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στην πιλοτική αυτή εφαρμογή και στις 03-09-2020, ξεκίνησε εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας. Για την επίτευξη της παραπάνω διαδικασίας θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας με τους νηπιαγωγούς της κάθε τάξης με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων. (περισσότερα…)

Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο ΝηπιαγωγείοΛήψη αρχείου