«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25»

ΦΩΤΟ

Τηλ.  56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας: 2410  626704

Email  σχολείου: mail@56nip-laris.lar.sch.gr

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου: Τσιάνα Βασιλική

Ώρες επικοινωνίας 12.10μ.μ. – 13.00 μ.μ. καθημερινά

Η περιοχή ευθύνης του 56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, με αφετηρία τη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Ροδόπουλου και Ζακύνθου περιλαμβάνει την περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς:

Ξυλοκάστρου, Τζένης Καρέζη, Παιωνίου, όρια δημοτικής έκτασης, Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, Χατζηκυριάκου Γκίκα, Βασίλη Τσιτσάνη, Ξυλοκάστρου.

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 27 Μαρτίου 2024. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στο νηπιαγωγείο ή να σταλούν συμπληρωμένα σε μορφή pdf στο email του σχολείου έως τις 31/3/2024.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές γεννημένοι το 2019 και το 2020.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α. Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. (προαιρετικά)

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 ΣΤΗΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ Ή ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΣΤΟ EMAIL  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( mail@56nip-laris.lar.sch.gr  ) ΜΕΧΡΙ 31/3/2024  ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.  ), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού. adym_
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 3. Βεβαίωση Φοίτησης  άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας  (προαιρετική).
 4. Αίτηση γονέα ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΥ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ
 5.  Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του ότι επιθυμεί την εγγραφή του παιδιού του στο νηπιαγωγείο μας. ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ασφαλή αποχώρηση ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΑΣΦΑΛΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 7. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο τμήμα (εάν επιθυμεί τη φοίτηση του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα ή στο Διευρυμένο ολήμερο ).   1.  ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ(13.00- 16.00)
  2.   _ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ( 13.00-17.30) 
 8. Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή  στο Διευρυμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές που επιθυμούν χωρίς προϋποθέσεις. 1.  ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ (13.00- 16.00) – 2024-25

2. ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ(13.00 – 17.30)

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):                                       1.Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.  2.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.  3.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος, εγγράφονται αυτεπάγγελτα.  Για όσους μαθητές επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο τμήμα θα πρέπει οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας και να προσκομίσουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια  της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Η προϊσταμένη 

Τσιάνα Βασιλική

Οδηγίες χρήσης για κηδεμόνες       manual_parents

Σας επισυνάπτω την εγκύκλιο εγγραφών μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «Σεισμός και τώρα τι κάνω;»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

«Σεισμός και τώρα τι κάνω;»

Θεματική ενότητα: Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική: Κλιματική Αλλαγή Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Η εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις παρότρυνε τους μαθητές να εκφράσουν την δική τους άποψη για το ευρύτερο θέμα των φυσικών κινδύνων, εξήγησε στα παιδιά τι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι και εν συνεχεία δημιούργησαν έναν εννοιολογικό πίνακα.

1

Παρακολούθησαν video με φυσικές καταστροφές

https://www.youtube.com/watch?v=UPC_VVjNIRk

https://www.youtube.com/watch?v=dI5ff2A_mlk

Έπειτα δόθηκε ένα φύλλο εργασίας στους μαθητές όπου στην αριστερή στήλη, οι μαθητές καλούνται να γράψουν τι συμβαίνει όταν γίνεται ο φυσικός κίνδυνος που είναι γραμμένος στο κουτάκι ενώ στη δεξιά στήλη ζωγραφίζουν κάτι από τον συγκεκριμένο κίνδυνο.

2

Παρακολούθησαν εκπαιδευτικό video

https://www.youtube.com/watch?v=83Xe2SofGeA μέσω του οποίου γνώρισαν το εσωτερικό της γης το οποίο απεικόνισαν με πλαστελίνες αλλά και σε φύλλο εργασίας.

3 4

Συζητήσαμε για το σεισμό, για τις προσωπικές τους εμπειρίες σχετικά και για το πώς γίνεται η μέτρηση της έντασης του σεισμού

5

Επίσης τα παιδιά παρακολούθησαν  το μύθο του Εγκέλαδου

https://www.youtube.com/watch?v=BD5VEbhuI3c

 τον οποίο και απεικόνισαν σε φύλλο εργασίας ανοιχτού τύπου.

6

Μελετήσαμε τις οδηγίες  του ΟΑΣΠ με θέμα «Σεισμός : πως μπορούμε να προστατευτούμε» https://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf , συζητήσαμε όπου εκφράστηκαν απορίες και προβληματισμοί, παρακολουθήσαμε ένα βίντεο με οδηγίες για μικρά παιδιά με θέμα την προετοιμασία του χώρου μας πριν την εκδήλωση ενός σεισμού και τέλος  φτιάξαμε το δικό μας βαλιτσάκι με τα απαραίτητα εφόδια έκτακτης ανάγκης.

7

 Οι μαθητές  γνώρισαν τους τρεις σημαντικούς αριθμούς που θα πρέπει να μάθουν σε περίπτωση σεισμού : της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής.

 

 Μελετήσαμε την αφίσας του ΟΑΣΠ “Μάθετε για τον σεισμό και προστατευτείτε” και επικεντρωθήκαμε στο τι κάνουμε κατά τη διάρκεια του σεισμού 

https://drive.google.com/file/d/1bJX1NzhFLsTyOi92Ll739C-VV91NDx0-/view και συγκεκριμένα  τη διαδικασία προστασίας κατά τη διάρκεια του σεισμού στον σχολικό χώρο. Παρακολουθήσαμε τα αντίστοιχα video

 https://www.youtube.com/watch?v=jOVReeTaL2Y

https://www.youtube.com/watch?v=EUtLAxex3e0

 και ακολούθησε μία άσκηση σεισμού της τάξης ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή από όλους τους μαθητές η διαδικασία.

9

Ακούσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε το τραγούδι των Ημισκούμπρια “Σεισμός, φιλαράκο μη σε πιάνει πανικός”. Πρόκειται για ένα τραγούδι από το CD-ROM αντισεισμικής προστασίας «Τι είναι ο σεισμός και πως μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε», μια πρωτοβουλία και παραγωγή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε & του Ο.Α.Σ.Π. [2002] https://youtu.be/zIS0GItfJS4. Επίσης υλοποιήθηκε με επιτυχία μια βιωματική προσομοίωση σε περίπτωση σεισμού συγκέντρωσης  των μαθητών όλων των τμημάτων στον αύλειο χώρο του σχολείου και εν συνεχεία δόθηκε σε κάθε μαθητή ένα βραβείο για τη συμμετοχή του στην αντισεισμική άσκηση.

10 11

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα παιδιά συμπλήρωσαν ένα φύλλο αυτοαξιολόγησης

12

«Η συμπεριφορά των παιδιών: Προκλήσεις και διαχείριση».

IMG 3226IMG 3223

Στο Νηπιαγωγείο μας  πραγματοποιήθηκε  επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του νηπιαγωγείου:  «Σχολείο και οικογένεια … μια σχέση συνεργασίας» για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:

 «Η συμπεριφορά των παιδιών: Προκλήσεις και διαχείριση».

 Ομιλήτρια ήταν  η κ. Σοφία Παπαϊωάννου, Ψυχολόγος PhD, Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ψυχολόγος στο 1ο Ειδικό Σχολείο Λάρισας για παιδιά με ΔΑΔ.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και η κ. Παπαϊωάννου απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Ευχαριστούμε θερμά την  κ. Σοφία Παπαϊωάννου για την αποδοχή της πρόσκλησης και την εξαιρετική ομιλία της, τους γονείς των μαθητών μας για την παρουσία τους και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Καλή και δημιουργική χρονιά!!! !!!!

IMG 3205 Αντιγραφή IMG 3210 Αντιγραφή

Στο 56ο  Νηπιαγωγείο Λάρισας  κόψαμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα για το νέο έτος – δωρεά του προσωρινού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  – και παρουσία μελών του Συλλόγου – και ευχηθήκαμε στους μαθητές μας,  στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς  και στο βοηθητικό προσωπικό:

“Το 2024 να μας χαρίσει υγεία, χαρά και δημιουργικότητα”

“Καλή χρονιά σε όλους”!!!

Οι τυχεροί μαθητές των τριών τμημάτων έλαβαν από ένα συμβολικό δώρο, βιβλία!!! Ευχαριστούμε θερμά τον προσωρινό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου μας για την προσφορά του (τις βασιλόπιτες των 3 τριών τμημάτων και τα δώρα που έλαβαν οι μαθητές), τα μέλη του Συλλόγου Γονέων για την παρουσία τους, καθώς και το ζαχαροπλαστείο Οικονόμου για την προσφορά της βασιλόπιτας των εκπαιδευτικών.

IMG 3163 Αντιγραφή IMG 3165 Αντιγραφή IMG 3178 Αντιγραφή IMG 3194 Αντιγραφή IMG 3174 Αντιγραφή IMG 3217 Αντιγραφή