Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/18474/Δ1/18-2-2022  εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολ. Έτος 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Στην συγκεκριμένη προθεσμία οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών υποβάλλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας: Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.
Παρατήρηση: Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
2. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25).
3. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό:. Εκδίδεται από το νηπιαγωγείο με τη λήξη των μαθημάτων. Οι γονείς για την εγγραφή προσκομίζουν τη Βεβαίωση Φοίτησης που εκδίδει το Νηπιαγωγείο.
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) συμπληρωμένο.
 Το Α.Δ.Υ.Μ παραλαμβάνεται από τους γονείς κατά την περίοδο των εγγραφών και επιστρέφεται στο σχολείο συμπληρωμένο.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ Α.Δ.Υ.Μ

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):
Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H προσέλευση των γονέων στο σχολείο για εγγραφή των μαθητών θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο: 2610327278. Πριν την προσέλευση θα πρέπει να έχει γίνει δήλωση επισκέπτη στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr/). Απαραίτητη κατά την προσέλευση είναι η χρήση μάσκας και η επίδειξη κατά περίπτωση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test. Επίσης, απαραίτητη είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου (που αποδεικνύει τη σχέση με τον μαθητή) και των δύο γονέων – κηδεμόνων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΛήψη αρχείου

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΛήψη αρχείου

Aγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς,

Μετά την, κατά κοινή παραδοχή, πολύ επιτυχημένη 1η κοινή διαδικτυακή μας συνάντηση, τα δύο σχολεία από κοινού προσπαθήσαμε μέσω ερωτηματολογίων να διερευνήσουμε τις επιμορφωτικές ανάγκες της ευρύτερης σχολικής μας κοινότητας, προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τις επόμενες κοινές επιμορφωτικές δράσεις μας. Από τις απαντήσεις προέκυψαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων με κυρίαρχες την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και τη διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις σας, και σε μια προσπάθεια να συνθέσουμε τα προαναφερόμενα ευρήματα, τα σχολεία μας 51ο & 52ο Δημ. Σχ. Πατρών σε συνεργασία με την κ. Θωμαή Σταύρου από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» και την Σ.Ε.Ε 7ης Ενότητας του Π.Ε.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνη, διοργανώνουν το δεύτερο επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Κατανοώντας τα έντονα συναισθήματα των παιδιών».

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

  • Τι έχουν ανάγκη τα παιδιά όταν θυμώνουν, φοβούνται ή στεναχωριούνται;
  • Ποια στάση να κρατήσουμε ως γονείς και εκπαιδευτικοί για να διευκολύνουμε τα παιδιά στη διαχείριση των συναισθημάτων τους;
  • Μπορούμε να βάλουμε όρια στα συναισθήματα;

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 στις 18:00 μέσω της πλατφόρμας Webex σε αίθουσα το link της οποίας θα σας κοινοποιηθεί με e-mail.

Επιμορφώτριες του προγράμματος θα είναι η κ. Σταύρου Θωμαΐς, Κοινωνική Λειτουργός τουΚέντρου Πρόληψης Αχαΐας Καλλίπολις και η κ. Κατερίνα Νικολακοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.